godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

11 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Przedmiotem licytacji jest ekspektatywa – roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 37 położonego we Wrocławiu przy ulicy Poleskiej 11 o łącznej powierzchni użytkowej 46,65 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) oraz o powierzchni przynależnej 3,99 m2 (komórka lokatorska) wraz z udziałem wynoszącym 0,50 % we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki pod tym budynkiem, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta nr WR1K/00123017/0 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI EKSPEKTATYWY
PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski na podstawie art. 911(7) kpc w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w

dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 10.00

w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA PRAWA MAJĄTKOWEGO
należącego do uczestników postępowania

Przedmiotem licytacji jest ekspektatywa – roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 37 położonego we Wrocławiu przy ulicy Poleskiej 11 o łącznej powierzchni użytkowej 46,65 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) oraz o powierzchni przynależnej 3,99 m2 (komórka lokatorska) wraz z udziałem wynoszącym 0,50 % we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki pod tym budynkiem, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta nr WR1K/00123017/0 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania w/w prawa majątkowego wynosi 469.000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 75 % sumy oszacowania i wynosi 351.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmie w gotówce lub na konto komornika
PKO Bank Polski SA Oddział 3 we Wrocławiu 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 46.900,00 zł.

Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest o zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Wobec faktu, że cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg
tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Konsekwencją niewykonania przez nabywcę warunków licytacji dotyczących wpłaty całości ceny nabycia jest również utrata rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie zajętego prawa do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Dokumenty dotyczące prawa majątkowego tj. operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

W dniu 7 czerwca 2024 r. w godzinach 9.30-10.00 odbędą się oględziny lokalu.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 10 – piętrowy (11 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Psie Pole Wschód i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 8 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej lokalnej (KDL), o średnim natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 800 m. Nieruchomość znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Krzywoustego, która jest w odległości ok. 300 m od lokalu. W odległości około 6 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II. Przedszkole publiczne nr 130 im. Bolka i Lolka jest

odległości około 500 m. W odległości około 500 m znajdują się duże obiekty handlowe „Pasaż Czerwona Torebka” i „Biedronka”.

Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

 

Opis techniczny lokalu mieszkalnego na podstawie operatu z dnia 20.09.2022

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na czwartym piętrze dziesięciopiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajduje się 10 lokali mieszkalnych. Dostęp do nich z 3 klatek schodowych i 3 wind.

Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Na podłodze w pokojach i przedpokoju są panele podłogowe. W łazience na podłodze i ścianach są płytki ceramiczne. W kuchni na podłodze jest wykładzina rulonowa PCV.

W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy oraz kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną i piekarnikiem. W łazience jest wanna , sedes typu compact i umywalka.

Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa przeszklona.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu Purmo.

Lokal posiada balkon o powierzchni około 4,7 m2.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni około 3 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu
– Duży pokój mieszkalny 18,1 m2
– Mały pokój mieszkalny 12,3 m2
– Kuchnia 8,5 m2
– Łazienka 3,9 m2
– Przedpokój 4,8 m2
Powierzchnia użytkowa lokalu 47,6 m2

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz.5). Na

karcie urbanistycznej studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest jako obszary mieszkaniowe M o symbolu B 18 i oznaczono go jako „Psie Pole Wschód”.

Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje również na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

Termin:

17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Udział 3770/100000 części w lokalu niemieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość (udział nr 22) tj. miejsc postojowych nr 42 i 43, położony we Wrocławiu prz ul. Pałuckiej 15-15C dla której to nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00191903/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00

w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udziału 3770/100000 części w lokalu niemieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość (udział nr 22) tj. miejsc postojowych nr 42 i 43, położony we Wrocławiu prz ul. Pałuckiej 15-15C dla której to nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00191903/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:
ŁOZIŃSKI TOMASZ ,
ŁOZIŃSKA BEATA ,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 67 333,33 zł.

Wadium: 10.100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika wraz z protokołem opisu i oszacowania. Protokół opisu i oszacowania będzie można przeglądać również w Sądzie, w którym odbędzie się licytacja, na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest udział 3770/100000 części w lokalu niemieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, garażu wielostanowiskowym (udział nr 22) tj. miejsc postojowych nr 42
i 43, położonych we Wrocławiu, przy ul. Pałuckiej 15-15C. Dla tej nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00191903/5.

II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal niemieszkalny zlokalizowany jest w pewnej odległości od zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedlowej.
Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 3 piętrowy.
Budynek jest w odległości około 4,7 km od centrum Wrocławia, znajduje się w strefie pośredniej miasta na osiedlu Kozanów.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 0,35 km. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Stadion to ok. 2,6 km.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
W w odległości 0,3 km znajduje się duży obiekt handlowy Biedronka. Nieruchomość jest w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 33, która jest w odległości około 450 metrów od wycenianego lokalu.

Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, elektryczną, gazową, ciepłowniczą oraz kanalizacji deszczowej. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego oceniony został przez biegłego na około 20 %.
Lokal niemieszkalny stanowi podziemny garaż wielostanowiskowy na 47 miejsc postojowych. Wjazd do garażu od strony ulicy Pałuckiej na poziomie piwnic. Budynek ma ściany żelbetowe. Stropodach jednospadowy. Dach kryty papą. Posadzka cementowa w garażu zatarta na gładko. Wrota do garażu wielostanowiskowego jednoskrzydłowe podnoszone mechanicznie pilotem. Garaż nie ma okien. Posiada instalację wewnętrzną wentylacyjną i odwodnienie posadzki oraz instalację elektryczną oświetleniową.

Wymiary wewnętrzne miejsca postojowego nr 42
Długość 4,83m
Szerokość 2,35m
Wysokość 2,54m
Razem powierzchnia użytkowa miejsca nr 42 – 11,35m2

Wymiary wewnętrzne miejsca postojowego nr 43
Długość 4,83m
Szerokość 2,35m
Wysokość 2,54m
Razem powierzchnia użytkowa miejsca nr 43 – 11,35m2
Miejsca postojowe nr 42 i 43 przylegają do siebie.
Łączna powierzchnia użytkowa miejsc postojowych 42 i 43 -22,70 m2

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 poz. 5).
Na karcie jednostki urbanistycznej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia , teren, na którym znajduje się nieruchomość, oznaczony jest symbolem E6 Kozanów. Teren ten jest przewidziany pod zabudowę mieszkaniową o symbolu M z usługami.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.