godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

30.09.2020 godzina 14:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 1 stanowiącyodrębną nieruchomość , położonego we Wrocławiu przy ul. Wróbla 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00167617/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 43,5mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu, ma pomieszczenie przynależne – komórkę lokatorską w piwnicy budynku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

30 września 2020 r. o godz. 14:00

w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego we Wrocławiu przy ul. Wróbla 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00167617/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 43,5mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu, ma pomieszczenie przynależne – komórkę lokatorską w piwnicy budynku.
W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Paleta Krystyna

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 292 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 219 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.

29 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:

56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:

   Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocław, ul. Wróbla 27, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00167617/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 93/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

   II. Opis nieruchomości:

   Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zwartej zabudowie ulicznej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, wieloklatkowy
   z dachem dwuspadowym, 3 piętrowy z podpiwniczeniem.
   Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Śródmieście Południowe”
   i oddalony jest od jego centrum o około 5 km.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 400 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Grabiszyn ok. 2,5 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kaczmarka jest w odległości około 700 m,
   a Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego jest w odległości ok. 300 m. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w odległości około 250 m. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Najbliższe przedszkole nr 31 im. Janiny Porazińskiej jest w odległości około 550 m. Najbliższy duży obiekt handlowy „Biedronka” jest w odległości około 100 m.
   Przy ulicy jest urządzony teren z miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o małym natężeniu ruchu kołowego.
   Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 100 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 30 %.

   Opis techniczny lokalu mieszkalnego

   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze w budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na parterze znajdują się 2 lokale mieszkalne.
   Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych są deski podłogowe.
   W kuchni , łazience oraz w przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne, a w łazience i kuchni są płytki ceramiczne na ścianach. W lokalu znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi. Drzwi drewniane kasetonowe częściowo przeszklone.
   W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym. W łazience jest mała wanna, umywalka oraz sedes typu Geberit.
   Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe. W małym pokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,4 m2.
   Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 3 m2.
   Powierzchnia użytkowa lokalu

   Powierzchnie pomieszczeń określono zgodnie z polską normą PN-70/B- 02365.
   Powierzchnie te są następujące (wys. 2,71 m):

   Pokój mieszkalny duży 14,5 m2
   Pokój mieszkalny mały 13,3 m2
   Kuchnia 8,6 m2
   Łazienka 3,7 m2
   Przedpokój 3,4 m2
   ………………………………………..
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu 43,5 m2

   Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz.116).
   Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zespół urbanistyczny śródmiejski (w tym budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne) i oznaczono go jako „Śródmieście Południowe SR”.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]
Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

30.09.2020 godzina 08:30

Przedmiot licytacji:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dz. nr 3/41, AM-2 obręb Grabiszyn oraz prawa własności nieruchomości na niej posadowionej położonej we Wrocławiu przy ul. Wagonowrej 12b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00282904/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

30 września 2020 r. o godz. 08:30

w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dz. nr 3/41, AM-2 obręb Grabiszyn oraz prawa własności nieruchomości na niej posadowionej położonej we Wrocławiu przy ul. Wagonowrej 12b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00282904/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 474 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 105 500,00 zł.

Wadium: 147.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 147 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:

   Przedmiotem opisu i oszacowania jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
   i prawo własności budynku usługowo – biurowego. Wyceniana nieruchomość jest położona we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 12b.
   Nieruchomość położona jest na działce nr 3/41, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00282904/7 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

   Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o odpis zwykły księgi wieczystej nr WR1K/00282904/7 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków
   z dnia 08.05.2018 godz. 08:14:33.
   Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 05.12.2089 oraz prawo własności budynku przysługuje Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu i Usługowemu „Ankor” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu nr REGON 00134330500000, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29.11.2002 zawartej w Kancelarii Notarialnej Bartosza Masternaka z siedzibą we Wrocławiu (nr rep. A 11832/2002).
   Prawo własności nieruchomości gruntowej przysługuje Skarbowi Państwa.
   W dziale III wpisano ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu przez działkę 3/41 budynek położony na tej działce na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki z urzędu po odłączeniu działki 3/44 – ujawniono współobciążenie.
   II. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest we Wrocławiu na osiedlu Grabiszyn dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, przy lokalnej ulicy Wagonowej, klasy drogi dojazdowej KD, będącej niegdyś wewnętrzną drogą zakładową fabryki „Pafawag”. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej, odwodniona i oświetlona, bez chodników. Zgodnie z miejscowym planem jest to droga wewnętrzna o symbolu kd. Znajduje się po stronie zachodniej budynku produkcyjno – biurowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo – biurowej
   i usługowej. Ze względu na pełną zabudowę działki gruntu i ograniczenia w planie miejscowym
   (§ 20 pkt 8 2)) nieruchomość nie ma własnych miejsc postojowych.
   Przystanek komunikacji autobusowej i tramwajowej jest około 300 m w kierunku miasta przy ulicy Fabrycznej. Nieruchomość oddalona jest od centrum Wrocławia o około 3,0 km. Odległość do najbliższych dużych obiektów handlowych 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Muchobór ok. 1,0 km.
   Na terenie nieruchomości znajduje się budynek piętrowy (3 kondygnacyjny) z nieużytkowaną czwartą kondygnacją) wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek położony jest w zwartej zabudowie komercyjnej w ciągu ulicy Wagonowej. Od strony północnej budynek przylega do trafostacji . a od strony wschodniej i południowej do budynku magazynowo – produkcyjnego sąsiednich nieruchomości. Nieruchomość gruntowa jest w całości zabudowana (w granicach geodezyjnych).
   Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obejmuje działkę nr 3/41, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn stanowiącą tereny przemysłowe oznaczonych geodezyjnie jako „Bi” o powierzchni 0,0291 ha (291 m2).
   Teren na którym znajduje się nieruchomość uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową oraz elektryczną.
   Budynek usługowo – biurowy zasadniczo trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Ma on konstrukcję tradycyjną, ściany murowane z cegły, stropy nad piwnicą typu strop płaski Kleina. Podparcie stropu nad parterem i I piętrem stanowią masywne żelbetowe słupy i rygle. Stropodach płaski kryty papą. Standard robot wykończeniowych budynku przeciętny. W pomieszczeniach piwnicy standard podstawowy wymagający remontu.
   W poziomie piwnicy znajduje się 8 pomieszczeń piwniczych i schody do piwnicy. Na parterze jest duże pomieszczenie, małe pomieszczenie, korytarz do dużego pomieszczenia, korytarz do małego pomieszczenia oraz ubikacje (4 wydzielone części) i klatka schodowa. Na I piętrze są dwa duże pomieszczenia , dwa małe, umywalnia, wc, korytarz i klatka schodowa. Na półpiętrze znajduje się jedno małe pomieszczenie.
   Posadzki z wykładziny rulonowej PCV, płytek gres lub ceramicznych. W piwnicy nierówne posadzki cementowe lub ceglane. W sanitariatach parteru na ścianach i podłogach są płytki ceramiczne glazurowane. Stolarka okienna stalowa, pojedynczo szklona częściowo rozwierana. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe.
   W piwnicy znajduje się piec centralnego ogrzewania elektryczny typu EPCV KOSPEL 22 kW. Na parterze w sanitariatach są trzy sedesy, dwie umywalki oraz pisuar. Na I piętrze w małym pomieszczeniu jest mała umywalka wspornikowa , w wc jest sedes typu compact i mała umywalka wspornikowa. W dwóch dużych pomieszczeniach I piętra są umywalki wspornikowe. Ponadto w średnim pomieszczeniu i umywalni znajdują się technologiczne potrójne lub podwójne duże zlewy metalowe oraz zlewozmywak metalowy.
   Budynek ma następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową i siły oraz centralnego ogrzewania. Grzejniki centralnego ogrzewania typu faviery, rurowe i stalowe radiatorowe. Pomieszczenia piwniczne nie są ogrzewane.
   Pomieszczenie na parterze poza klatką schodową nie są doświetlone światłem naturalnym.
   Jest to budynek poniemiecki wybudowany na początku XX wieku. Przeprowadzano remonty bieżące i konserwacje. Budynek w ostatnim okresie nie był użytkowany.
   Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, stąd jego modernizacja jest utrudniona. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów normy cieplnej.
   Budynek wymaga bieżącej konserwacji tynków, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, powłok malarskich. W dużym pomieszczeniu parteru została zerwana posadzka. Jest tylko podkład cementowy bardzo nierówny. Pomieszczenia piwniczne są mocno zawilgocone. W niektórych miejscach na posadzkach stoi woda. Ściany i posadzki piwnic wymagają osuszenia, odnowienia posadzek i ewentualnego otynkowania ścian i sufitów.
   Szacuję stopień zużycia technicznego obiektu na 35 %.

   Nieruchomość znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu – numer planu 97 (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 nr 28 poz. 655).
   Nieruchomość z działką nr 3/41 AM-2 obręb Grabiszyn położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16AG2 z przeznaczeniem podstawowym na aktywność gospodarczą. Dopuszczalne jest w szczególności następujące przykładowe przeznaczenie na:
   – obsługę firm – działalność biurowa,
   -finanse (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe),
   – szkoły wyższe, instytucje naukowo badawcze,
   – edukację – przedszkola, szkoły podstawowe i średnie,
   – kulturę – teatry, kina, galerie wystawiennicze,
   – turystykę – biura podróży,
   – sport i rekreację – hale sportowe, siłownie kręgielnie,
   – służbę zdrowia – przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie,
   – handel detaliczny
   – gastronomię wbudowaną,
   – produkcję,
   – handel hurtowy,
   – budownictwo – usługi budowlane,
   -transport
   – obsługę komunalną,
   – administrację.
   Zgodnie z treścią planu budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
   Obecnie budynek nie jest użytkowany. Oznacza to, iż może być on przeznaczony na różne cele zgodnie z powyższym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

   Przeznaczenie budynku
   Istnieją istotne ograniczenia w wykorzystaniu budynku dla różnych przeznaczeń.
   1. Częściowy brak oświetlenia światłem naturalnym
   Budynek jest w ścisłej zabudowie przylegającej do ścian sąsiadów z trzech stron w poziomie piwnic i parteru. Stwarza to istotne ograniczenie dotyczące oświetlenia światłem naturalnym użytkowanych pomieszczeń.
   Zgodnie z § 58 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, zm. Dz.U.2017 poz. 1332 i 1529) dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
   1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych;
   2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
   W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa powyżej jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
   2. Brak pionowego transportu dźwigowego
   Nieruchomość nie może pełnić funkcji magazynowych ze względu na dostęp do pomieszczeń od ulicy i brak urządzeń transportowych. Istniejący wspornik wyciągu ma bardzo małe znaczenie praktyczne. Nie jest możliwe zainstalowanie wydajnych urządzeń dźwigowych ze względu na wymogi konserwatorskie. Z tego względu nieruchomość nie może być wykorzystana na handel detaliczny , handel hurtowy i produkcję (bez małogabarytowych produktów).
   3. Korekta powierzchni użytkowej
   Powyższe uwarunkowanie powodują ograniczone użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniami budynku określonym w powyższym planie. Dla pomieszczeń parteru bez oświetlenie naturalnego zastosowano współczynnik 0,5 do powierzchni użytkowej
   (analogia do współczynnika 0,5 do pomieszczeń o wysokości poniżej 2,2 m). Natomiast do pomieszczeń piwnic współczynnik 0,25.
   Stąd skorygowana obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi:
   Piwnice 200,1 * 0,25 = 50,0 m2
   Parter
   duże i małe pomieszczenie (142,8 + 25,1) *0,5 = 84,0 m2
   pozostałe 215,3- 142,8-25,1 =47,4 m2
   pomieszczenia Razem 131,4m2
   parter 208,5m2
   I piętro Półpiętro 2,7m2
   Razem powierzchnia użytkowa obliczeniowa 392,6 m2.

   Powierzchania poszczególnych pomieszczeń wg pomiarów z natury:
   Dane techniczne Piwnica (wysokość 3,03 m)
   pomieszczenie nr 1 13,3 m2,
   pomieszczenie nr 2 9,3 m2,
   pomieszczenie nr 3 45,6 m2,
   pomieszczenie nr 4 34,8 m2,
   pomieszczenie nr 5 9,4 m2,
   – pomieszczenie nr 6
   25,2 m2,
   – pomieszczenie nr 7
   46,3 m2,
   – pomieszczenie nr 8 (z piecem co)
   11,1 m2,
   – schody
   5,1 m2,
   Razem powierzchnia piwnic
   200,1 m2.
   Parter (wysokość 3,53 m)

   – duże pomieszczenie
   142,8 m2,
   – małe pomieszczenie
   25,1 m2,
   – korytarz duży
   14,9 m2,
   – korytarz mały
   3,0 m2
   – ubikacja nr 1
   4,1 m2,
   – ubikacja nr 2
   3,6 m2,
   – schody
   21,8 m2,
   Razem parter
   215,3 m2
   I piętro (wysokość 3,58 m)

   – duże pomieszczenie
   78,2 m2,
   – średnie pomieszczenie
   53,3 m2,
   – małe pomieszczenie nr 1
   11,1 m2,
   – małe pomieszczenie nr 2
   16,2 m2,
   – umywalnia
   13,4 m2,
   – wc
   2,1 m2,
   – korytarz
   30,1 m2
   – podest schodów
   4,1 m2
   Razem I piętro
   208,5 m2,
   Pomieszczenie na półpiętrze wysokość 1,87 m (5,3
   m2) 2,7 m2.
   Razem powierzchnia budynku
   626,6 m2.
   Powierzchnia zabudowy około
   291 m2
   Kubatura zabudowy około
   4.000 m3

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

02 listopada 2020 r. o godz. 14:00

Przedmiot licytacji:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawo własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocław, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

02 listopada 2020 r. o godz. 14:00

w sali nr 115 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawo własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocław, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14.343.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 9.562.000,00 zł.

Wadium: 1.434.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 434 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   1. Oznaczenie nieruchomości:

   Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i prawo własności budynku produkcyjno -magazynowego z częścią socjalno – biurową. Wyceniana nieruchomość jest położona we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 18.

   Nieruchomość położona jest na działce nr 3/56, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław.

   Dla nieruchomości Księgę Wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

   Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o odpis zwykły księgi wieczystej nr WR1K/00231218/9 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 20.01.2015 godz. 09:06:37. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 05.12.2089 oraz prawo własności budynku produkcyjnego oraz budynku biurowo -socjalnego przysługuje Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu i Usługowemu „Ankor”   Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu nr REGON 00134330500000. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10.12.2002 zawartej w Kancelarii Notarialnej Bartosza Masternaka z siedzibą we Wrocławiu (nr rep. A 12234/2002). Ceny nabycia nieruchomości nie udało się ustalić.

   Prawo własności nieruchomości gruntowej przysługuje Prezydentowi Wrocławia, Organowi Reprezentującemu Skarb Państwa.

   1. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość położona jest we Wrocławiu na osiedlu Grabiszyn dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, przy lokalnej ulicy Wagonowej, klasy drogi dojazdowej KD, będącej niegdyś wewnętrzną drogą zakładową fabryki „Pafawag”. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej, odwodniona i oświetlona, bez chodników. Znajduje się po stronie zachodniej budynku produkcyjno – biurowego. Od strony wschodniej i południowej jest również dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo – biurowej i usługowej.

   Przystanek komunikacji autobusowej jest w pobliżu, tramwajowej 300 m w kierunku miasta przy ulicy Fabrycznej. Nieruchomość oddalona jest od centrum Wrocławia o około 3,5 km. Odległość do najbliższych dużych obiektów handlowych 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Muchobór ok. 1,0 km.

   Na terenie nieruchomości znajduje się budynek dwusegmentowy, zróżnicowany  pod  względem  użytkowym  i  konstrukcyjnym.   Budynek ten składa się z segmentu: biurowo – socjalnego i hali produkcyjno magazynowej (według dawnego nazewnictwa „Hala W-4″). Od strony północnej budynek przylega do budynku magazynowo – produkcyjnego sąsiedniej nieruchomości.

   Dojazd i dojście do licznych bram wjazdowych i wejść do budynku zarówno od strony wschodniej i zachodniej drogą dojazdową o asfaltowej nawierzchni. Nieruchomość nie ma ogrodzenia. Teren nieruchomości poza budynkami nie jest zagospodarowany.

   Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obejmuje działkę nr 3/56. arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn stanowiącą tereny przemysłowe oznaczonych geodezyjnie jako „Ba” o powierzchni 1,2546 ha (12 546 mkw ).

   Teren na którym znajduje się nieruchomość uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową oraz elektryczną.

   Opis techniczny sporządzono na podstawie oględzin budynku  i „Inwentaryzacji budowlanej budynku biurowego i        Hali W-4″ sporządzonej przez mgr inż. arch. Justynę Pollak w lutym   2008, a także operatu szacunkowego rzeczoznawcy Stanisławy Siwek.

   Segment biurowo – socjalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ma on konstrukcję tradycyjną, ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe masywne. Stropodach płaski kryty papą. Standard robot wykończeniowych budynku przeciętny.

   Segment produkcyjno – magazynowy, jest obiektem w zasadniczej części parterowym (Hala W-4) i częściowo dwukondygnacyjnym w miejscach antresol. Hala jest dwunawowa z murowaną pełną ścianą wewnętrzną oddzielającą nawy. Na antresolach znajdują się pomieszczenia biur i zaplecza, na parterze przede wszystkim pomieszczenia produkcyjno usługowe i magazynowe oddzielone ścianami murowanymi.

   Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ze wzmacniającymi pilastrami. Słupy wewnętrzne konstrukcyjne stalowe spawane z podwójnych profili ceowych lub kratownicowych . Dach konstrukcji stalowej z dźwigarami stalowymi dwuteowymi. Pokrycie dachu z papy na płytach żelbetowych.. Dach ze szklanymi trójkątnymi świetlikami umieszczonymi poprzecznie, w równych odstępach na konstrukcji stalowej. Stropy antresol o konstrukcji stalowej z profili walcowanych lub drewniane. Schody na antresole metalowe, z metalowymi bądź drewnianymi stopniami. Posadzki cementowe na parterze, na antresolach na podłogach wykładziny lub panele. Stolarka okienna stalowa, pojedynczo szklona i podwójnie w oknach PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane i stalowe. Na parterze stalowe bramy zewnętrzne.

   Budynek ma następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową i siły, lokalną gazową grzewczą, telefoniczną, odgromową wentylacyjną mechaniczną i ppoż

   Stan techniczny

   Jest to budynek poniemiecki wybudowany około 1910 roku. W późniejszym okresie   nie   był   modernizowany.    Przeprowadzano   remonty   bieżące   i konserwacje. Między innymi w ostatnim okresie wykonano nowe pokrycie dachu – zgodnie z informacją uzyskaną od obecnego właściciela. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską,  stąd jego modernizacja jest utrudniona. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów normy cieplnej. Budynek wymaga bieżącej konserwacji tynków, posadzek stolarki okiennej i drzwiowej, powłok malarskich, zwłaszcza elementów stalowych.

   Szacuję stopień zużycia technicznego obiektu na 40 %.

   Dane techniczne

   Powierzchnia użytkowa hali               wg operatu St. Siwek                    11.553 m2

   Powierzchnia części biurowo – socjalnej wg inwentaryzacji      433,65 m2

   Razem powierzchnia użytkowa w zaokrągleniu                                      11.987 m2

   Powierzchnia zabudowy    (wg pomiarów z gis.um.wroc.pl)       10.155 m2
   Kubatura zabudowy                około                                                       63.000 m3

   Uwaga: powierzchnia użytkowa hali podana e-mailem przez panią Iwonę Bednarską w dniu 28.04.2015 na podstawie wymiarów siatki modularnej nie pomniejsza powierzchni o powierzchnię ścian wewnętrznych i pilastrów ścian zewnętrznych.

   Wysokość średnia budynku 6,20 m

   Wysokość do okapu nawy wschodniej 6,07 m, do kalenicy 7,12 m. Wysokość do okapu nawy zachodniej 5,12 m, do kalenicy 6,52 m.

   Słupy wewnętrzne nawy zachodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,5 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 7,63 m, 9,23 m, 7,90 m.

   Słupy wewnętrzne nawy wschodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,0 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 6,25 m, 6,02 m, 6,05 m,

   Nieruchomość znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 nr 28 poz. 655).

   Nieruchomość    działką    nr 3/56 AM-2 obręb Grabiszyn położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16AG2 z przeznaczeniem podstawowym na aktywność gospodarczą. Oznacza to, iż obecna funkcja nieruchomości jest zgodna z powyższym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

   Zgodnie z treścią planu budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską. Sposób użytkowania budynku jest zgodny z założeniami planu.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.