godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

16 maja 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawa własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. 11.987 mkw. składa się z z dużego segmentu hali dwunawowej z antresolami (11.553 mkw) oraz segmentu dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (434 mkw).
Zgodnie z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
16.05.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 3/56, AM 2, obręb Grabiszyn o pow. 12.546 mkw oraz prawa własności budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Wagonowa 18 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. 11.987 mkw. składa się z z dużego segmentu hali dwunawowej z antresolami (11.553 mkw) oraz segmentu dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego (434 mkw).
Zgodnie z treścią Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 r. budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 14 343 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10 757 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 434 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i prawo własności budynku produkcyjno -magazynowego z częścią socjalno – biurową. Wyceniana nieruchomość jest położona we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 18.

Nieruchomość położona jest na działce nr 3/56, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław.

Dla nieruchomości Księgę Wieczystą nr WR1K/00231218/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

 

Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o odpis zwykły księgi wieczystej nr WR1K/00231218/9 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków z dnia 20.01.2015 godz. 09:06:37. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 05.12.2089 oraz prawo własności budynku produkcyjnego oraz budynku biurowo -socjalnego przysługuje Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu i Usługowemu „Ankor”   Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu nr REGON 00134330500000. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 10.12.2002 zawartej w Kancelarii Notarialnej Bartosza Masternaka z siedzibą we Wrocławiu (nr rep. A 12234/2002). Ceny nabycia nieruchomości nie udało się ustalić.

Prawo własności nieruchomości gruntowej przysługuje Prezydentowi Wrocławia, Organowi Reprezentującemu Skarb Państwa.

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest we Wrocławiu na osiedlu Grabiszyn dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, przy lokalnej ulicy Wagonowej, klasy drogi dojazdowej KD, będącej niegdyś wewnętrzną drogą zakładową fabryki „Pafawag”. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej, odwodniona i oświetlona, bez chodników. Znajduje się po stronie zachodniej budynku produkcyjno – biurowego. Od strony wschodniej i południowej jest również dojazd drogą wewnętrzną o nawierzchni utwardzonej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo – biurowej i usługowej.

Przystanek komunikacji autobusowej jest w pobliżu, tramwajowej 300 m w kierunku miasta przy ulicy Fabrycznej. Nieruchomość oddalona jest od centrum Wrocławia o około 3,5 km. Odległość do najbliższych dużych obiektów handlowych 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Muchobór ok. 1,0 km.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek dwusegmentowy, zróżnicowany  pod  względem  użytkowym  i  konstrukcyjnym.   Budynek ten składa się z segmentu: biurowo – socjalnego i hali produkcyjno magazynowej (według dawnego nazewnictwa „Hala W-4″). Od strony północnej budynek przylega do budynku magazynowo – produkcyjnego sąsiedniej nieruchomości.

Dojazd i dojście do licznych bram wjazdowych i wejść do budynku zarówno od strony wschodniej i zachodniej drogą dojazdową o asfaltowej nawierzchni. Nieruchomość nie ma ogrodzenia. Teren nieruchomości poza budynkami nie jest zagospodarowany.

Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obejmuje działkę nr 3/56. arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn stanowiącą tereny przemysłowe oznaczonych geodezyjnie jako „Ba” o powierzchni 1,2546 ha (12 546 mkw ).

Teren na którym znajduje się nieruchomość uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową oraz elektryczną.

Opis techniczny sporządzono na podstawie oględzin budynku  i „Inwentaryzacji budowlanej budynku biurowego i        Hali W-4″ sporządzonej przez mgr inż. arch. Justynę Pollak w lutym   2008, a także operatu szacunkowego rzeczoznawcy Stanisławy Siwek.

Segment biurowo – socjalny jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ma on konstrukcję tradycyjną, ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe masywne. Stropodach płaski kryty papą. Standard robot wykończeniowych budynku przeciętny.

Segment produkcyjno – magazynowy, jest obiektem w zasadniczej części parterowym (Hala W-4) i częściowo dwukondygnacyjnym w miejscach antresol. Hala jest dwunawowa z murowaną pełną ścianą wewnętrzną oddzielającą nawy. Na antresolach znajdują się pomieszczenia biur i zaplecza, na parterze przede wszystkim pomieszczenia produkcyjno usługowe i magazynowe oddzielone ścianami murowanymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ze wzmacniającymi pilastrami. Słupy wewnętrzne konstrukcyjne stalowe spawane z podwójnych profili ceowych lub kratownicowych . Dach konstrukcji stalowej z dźwigarami stalowymi dwuteowymi. Pokrycie dachu z papy na płytach żelbetowych.. Dach ze szklanymi trójkątnymi świetlikami umieszczonymi poprzecznie, w równych odstępach na konstrukcji stalowej. Stropy antresol o konstrukcji stalowej z profili walcowanych lub drewniane. Schody na antresole metalowe, z metalowymi bądź drewnianymi stopniami. Posadzki cementowe na parterze, na antresolach na podłogach wykładziny lub panele. Stolarka okienna stalowa, pojedynczo szklona i podwójnie w oknach PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane i stalowe. Na parterze stalowe bramy zewnętrzne.

 

Budynek ma następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową i siły, lokalną gazową grzewczą, telefoniczną, odgromową wentylacyjną mechaniczną i ppoż

Stan techniczny

Jest to budynek poniemiecki wybudowany około 1910 roku. W późniejszym okresie   nie   był   modernizowany.    Przeprowadzano   remonty   bieżące   i konserwacje. Między innymi w ostatnim okresie wykonano nowe pokrycie dachu – zgodnie z informacją uzyskaną od obecnego właściciela. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską,  stąd jego modernizacja jest utrudniona. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów normy cieplnej. Budynek wymaga bieżącej konserwacji tynków, posadzek stolarki okiennej i drzwiowej, powłok malarskich, zwłaszcza elementów stalowych.

Szacuję stopień zużycia technicznego obiektu na 40 %.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa hali               wg operatu St. Siwek                    11.553 m2

Powierzchnia części biurowo – socjalnej wg inwentaryzacji      433,65 m2

Razem powierzchnia użytkowa w zaokrągleniu                                      11.987 m2

Powierzchnia zabudowy    (wg pomiarów z gis.um.wroc.pl)       10.155 m2
Kubatura zabudowy                około                                                       63.000 m3

Uwaga: powierzchnia użytkowa hali podana e-mailem przez panią Iwonę Bednarską w dniu 28.04.2015 na podstawie wymiarów siatki modularnej nie pomniejsza powierzchni o powierzchnię ścian wewnętrznych i pilastrów ścian zewnętrznych.

Wysokość średnia budynku 6,20 m

Wysokość do okapu nawy wschodniej 6,07 m, do kalenicy 7,12 m. Wysokość do okapu nawy zachodniej 5,12 m, do kalenicy 6,52 m.

Słupy wewnętrzne nawy zachodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,5 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 7,63 m, 9,23 m, 7,90 m.

Słupy wewnętrzne nawy wschodniej rozstawione są według siatki modularnej po długości co 5,0 m. Po szerokości nie ma stałego modułu .Przykładowy ciąg wymiarowy to 6,25 m, 6,02 m, 6,05 m,

Nieruchomość znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 nr 28 poz. 655).

Nieruchomość    działką    nr 3/56 AM-2 obręb Grabiszyn położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16AG2 z przeznaczeniem podstawowym na aktywność gospodarczą. Oznacza to, iż obecna funkcja nieruchomości jest zgodna z powyższym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z treścią planu budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochrona konserwatorską. Sposób użytkowania budynku jest zgodny z założeniami planu.

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

21 maja 2018r godzina 09:45

Przedmiot licytacji:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2, położone we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 które znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu. Lokal (łączna powierzchnia użytkowa – 32,7 m2) składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki.

 

OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI – 11 maja 2018r – godz. 10:00!!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
21.05.2018 r. o godz. 10:30
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu w udziałach 2/3 i 1/3.
Lokal o pow. 55,5mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przesionka i przedpokoju, który stanowi współwłasność dłużnika:
a)Woźniak Sławomir w udziale 2/3,
b)Woźniak Maria w udziale 1/3,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 288 000,00 zł.
z tego udział 2/3 o wartości 192.000zł oraz udział 1/3 o wartości 96.000zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
a) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 2/3 tj. kwotę: 144.000,00 zł.
b) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/3 tj. kwotę: 72.000,00 zł.
Udziały będą licytowane oddzielnie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 19.200,00zł za udział wynoszący 2/3 oraz 9600,00zł za udział wynoszący 1/3 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” z siedzibą we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00289241/0 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 25.10.2016 godz. 08:33:59.
   Z działu II księgi wieczystej wynika, iż współwłaścicielami w 2/3 części wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest Maria Magdalena Woźniak, numer PESEL 50120112928 oraz w 1/3 części Sławomir Albin Woźniak, syn Jana i Marii, numer PESEL 70062606678. Podstawę nabycia tego prawa stanowiła umowa darowizny zawarta w dniu 28.02.2014 przed notariuszem Joanną Gawron Jedlikowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (rep. A nr 599/2014), a także postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego dla dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny z dnia 15.01.2014, sygn. akt XIV NS 1165/13.
   II. Opis nieruchomości:Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy (6 kondygnacji).
   Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kuźniki” i oddalony jest od jego centrum o około 7 km.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum nr 9 im. Świętej Jadwigi Śląskiej znajduje się w odległości 100 m. Najbliższy duży obiekt handlowy PSS Społem znajduje się w odległości około 100 m. Przedszkole nr 5 Wrocławskie Krasnale znajduje się w odległości około 150 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
   Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca do parkowania samochodów osobowych.
   Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na wysokim parterze czteropiętrowego budynku (6 kondygnacji). Dojście do lokalu z klatki schodowej i estakady komunikacyjnej. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.
   Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych – dużego, średniego i małego , kuchni, łazienki, wc, przedsionka i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany.
   Na podłodze w pokojach oraz przedpokoju jest rulonowa wykładzina pcv, a w kuchni, przedsionku, wc i w łazience na podłodze są płytki ceramiczne. W łazience na ścianie są również płytki ceramiczne glazurowane, a w kuchni pas płytek, t. zw. fartuch. W przedpokoju, przedsionku, kuchni (częściowo) i wc na ścianach jest boazeria listwowa drewniana.
   W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
   W łazience jest wanna, umywalka wspornikowa oraz grzejnik drabinkowy. W wc jest sedes typu compact.
   Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona z żaluzjami wewnętrznymi płóciennymi. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszklona.
   Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu purmo. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni ok. 0,5 m2.
   Lokal posiada balkon o powierzchni około 6,0 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w przyziemiu o powierzchni ok. 6 m2.Powierzchnia użytkowa lokaluPowierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,50 m):
   Pokój mieszkalny duży
   15,5 m2
   Pokój mieszkalny średni
   12,5 m2
   Pokój mieszkalny mały
   11,0 m2
   Kuchnia
   5,4 m2
   Łazienka
   2,9 m2
   WC
   1,0 m2
   Przedsionek
   1,3 m2
   Przedpokój
   5,9 m2
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu
   55,5 m2.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

21 maja 2018r godzina 10:30

Przedmiot licytacji:

ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu w udziałach 2/3 i 1/3.
Lokal o pow. 55,5mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przesionka i przedpokoju, który stanowi współwłasność dłużnika:
a)Woźniak Sławomir w udziale 2/3,
b)Woźniak Maria w udziale 1/3,

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
21.05.2018 r. o godz. 09:45
w sali nr Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 które znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice we Wrocławiu. Lokal (łączna powierzchnia użytkowa – 32,7 m2) składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i stanowi własność dłużnika:
Dziewa Barbara,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 185 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 138 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 18 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

   

  Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Popowice we Wrocławiu.

   

  Stan prawny lokalu ustalono na podstawie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” z dnia 01.12.2015, do Komornika Sądowego Tomasza Kinastowskiego (cytowane w pkt 3.3 operatu szacunkwego). Stwierdza się w nim, iż spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Barbarze Dziewa.

  Wyjaśniono ponadto w tym piśmie, iż lokal nie jest obciążony kredytem.

  Podano również, iż do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,68 m2.

   

   

  1. Opis nieruchomości:

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, wielosegmentowy z płaskim stropodachem, X piętrowy z podpiwniczeniem. Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o około 4 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest w odległości ok. 200 m, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Steinhausa jest w odległości około 700 m. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa jest w odległości około 4 km. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Najbliższy duży obiekt handlowo – usługowy „Magnolia” jest w odległości około 800 m, a „Biedronka” w odległości 150 m . W odległości około 400 m są dwa przedszkola.

  Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o średnim natężeniu ruchu kołowego.

  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ze względu na technologię wielkiej płyty na 35 %.

  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

  Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju i łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Dostęp do kuchni jest od strony dużego pokoju. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

  W pokojach mieszkalnych na podłogach są panele podłogowe. W łazience, przedpokoju i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach w kuchni i łazience są płytki ceramiczne glazurowane.

  W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna, umywalka wspornikowa oraz sedes typu compact. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.

  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralneao ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada loggię o powierzchni 2,2 m ,

  Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 2,68 m2 .

   

  Powierzchnia użytkowa lokalu

  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pomierzone w trakcie wizji są następujące (wysokość 2,48 m):

  Pokój duży                                                                                            13,8 m2

  Pokój mały                                                                                              9,3 m2

  Kuchnia                                                                                                   4,9 m2

  Łazienka                                                                                                  2,5 m2

  Przedpokój                                                                                              2,2 m2

  Razem powierzchnia użytkowa lokalu      32,7 m2.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

23 maja 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Wrocławiu,
ul. Żmudzka 15, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego. Lokal o pow. 34,8 mkw składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
23.05.2013 r. o godz. 09:00
w sali nr 58a Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Wrocławiu,
ul. Żmudzka 15, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego. Lokal o pow. 34,8 mkw składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki
i korytarza.
Prawo przysługuje dłużnikowi:
Cieszyńska Justyna
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 131 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 500,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

   

  Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do samodzielnego lokalu mieszkalnego. Wyceniany lokal nr 23 jest położony we Wrocławiu przy ul. Żmudzkiej 15.

  Lokal nie ma założonej księgi wieczystej.

  Znajduje się on w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego ul. Inflandzka 4, 51-354 Wrocław.

  Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie zaświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Krzywoustego ul. Inflandzka 4, 51-354 Wrocław z dnia 28.06.2011 (sygn. L. Dz. A/1866/2011) skierowanego do Komornika Sądowego Tomasza Kinastowskiego oraz aktu notarialnego sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Żmudzkiej 15/23 we Wrocławiu z dnia 9.12.2005 (rep. nr A 4969/2005).

  Z powyższych dokumentów wynika, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Żmudzkiej 15/29 we Wrocławiu przysługuje Justynie Cieszyńskiej.

   

  1. Opis nieruchomości:

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, z płaskim stropodachem, X piętrowy z podpiwniczeniem.

   

  Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zgorzelisko” i oddalony jest od jego centrum o około 10 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego.

  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 30 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat.

  Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 25 %.

  Opis techniczny lokalu mieszkalnego

  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na siódmym piętrze budynku X piętrowego. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej oraz z windy. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

  Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, korytarza i łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Do kuchni przechodzi się przez duży pokój. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

  Na podłodze w dużym i małym pokoju oraz korytarzu jest mozaika parkietowa. W kuchni i w łazience na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianie są płytki ceramiczne , a w kuchni pas płytek . W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy i kuchenka gazowa. W łazience jest wanna, sedes i umywalka. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnymi. Drzwi płycinowe zwykłe. Na korytarzu na ścianach jest boazeria listwowa drewniana. Są tam również pawlacze. Łazienka nie ma doświetlenia światłem naturalnym.

  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada balkon o powierzchni 2,6 m2. Lokal posiada komórkę lokatorską w piwnicy o powierzchni około 1,5 m2. Na korytarzu jest szafa wbudowana o powierzchni około 0,3 m2, a w małym pokoju szafa o powierzchni 1,2 m2.

  Powierzchnia użytkowa lokalu

  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2 49 m):

  Pokój duży                                                                                               16,7 m2

  Pokój mały                                                                                                 9,0 m2

  Kuchnia                                                                                                   4,6 m2

  Łazienka                                                                                                  2,4 m2

  Korytarz                                                                                                  2,1 m2

  Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                    34,8 m2.

Termin:

23 maja 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 13 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Bezpieczna 32 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00151222/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
23.05.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 13 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Bezpieczna 32 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00151222/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC i stanowi własność dłużnika:
Olczak Sławomir,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 252 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 33 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 13 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Bezpieczna 32, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00151222/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00151222/5 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 26.01.2017 z godz. 08:30:41.
   Właścicielem nieruchomości lokalowej mieszkalnej jest Sławomir Olczak, syn Walentego i Janiny, numer PESEL 57031509635.

Udział związany z własnością lokalu stanowi 138/10000 części i obejmuje grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Podstawę prawa własności lokalu stanowi „Umowa darowizny” zawarta w dniu 04.07.2008 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Radojewskiej z siedzibą we Wrocławiu , numer rep. A 8060/2008.

II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa.
Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 10 – piętrowy (12 kondygnacji).
Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu „Różanka” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 7 km.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o średnim natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze ok. 1,6 km. W odległości około 200 m znajduje się przy ul. Bezpiecznej większe centrum handlowe Biedronka. W odległości 150 m znajduje się publiczne przedszkole nr 126 „Różanka”. W odległości 500 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 50 oraz Gimnazjum nr 27. W odległości około 3,5 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego.
Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 25 %.

Opis techniczny lokalu mieszkalnego
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 6-tym piętrze budynku.
Na piętrze przy klatce schodowej z windą znajdują się 2 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z 4 pokoi mieszkalnych kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC.
Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłodze
w pokojach mieszkalnych oraz w przedpokoju są panele podłogowe.
W łazience i wc są na podłodze płytki ceramiczne. W łazience i WC na ścianach są również płytki ceramiczne. W kuchni pas płytek ceramicznych , tzw. fartuch.
W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone.
Okna wyposażone są w rolety wewnętrzne płócienne. Drzwi drewniane kasetonowe przeszklone.
W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
W łazience jest wanna, umywalka na nóżce oraz grzejnik drabinkowy. W wc jest sedes compact.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu Purmo.
Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy.

Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące:
Duży pokój mieszkalny                        24,7m2
Średni pokój mieszkalny                      12,5m2
Mały pokój mieszkalny                         11,9m2
Najmniejszy pokój mieszkalny            11,3 m2
Kuchnia                                                  7,1m2
Przedpokój                                             9,4m2
Łazienka                                                 2,6m2
WC                                                          1,0m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu 80,5 m2.

Termin:

24 maja 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na aktywność gospodarczą oraz stanowiącej drogi wewnętrzne dojazdowe. Nieruchomość opisana jest jako obręb Psie Pole, AM-12, dz. nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1, 10/2, położona we Wrocławiu, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00305721/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
– Działka 1/39 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o pow. działki 1,3500 ha.
– Działka 1/84 jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1005 ha.
– Działka 1/85 jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1275 ha.
– Działka 10/1 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0539 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,2477 ha. Łączna powierzchnia działki 1,3016 ha.
– Działka 10/2 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0292 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,0509 ha. Łączna powierzchnia działki 1,0801 ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,9597 ha.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
24.05.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na aktywność gospodarczą oraz stanowiącej drogi wewnętrzne dojazdowe. Nieruchomość opisana jest jako obręb Psie Pole, AM-12, dz. nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1, 10/2, położona we Wrocławiu, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00305721/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
– Działka 1/39 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o pow. działki 1,3500 ha.
– Działka 1/84 jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1005 ha.
– Działka 1/85 jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1275 ha.
– Działka 10/1 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0539 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,2477 ha. Łączna powierzchnia działki 1,3016 ha.
– Działka 10/2 jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0292 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,0509 ha. Łączna powierzchnia działki 1,0801 ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,9597 ha.
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługuje dłużnikowi:
PRO-Therm Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.560.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 5.706.666,67 zł.
Powyższe kwoty są wartościami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Faktura VAT będzie wystawiona po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 856 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   1. Oznaczenie nieruchomości:

    

   Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na aktywność gospodarczą oraz stanowiącej drogi wewnętrzne dojazdowe. Wyceniana nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej.

   W ewidencji gruntów nieruchomość składa się z czterech działek nr 1/39,1/84, 1/85, 10/1 i 10/2, arkusz mapy 12, obręb ewidencyjny Psie Pole, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305721/8.

   Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00305721/8 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 27 maja 2014 (godz. 14:27).

   Z informacji podstawowych (rubryka 0.1) w księdze wieczystej wynika, iż nieruchomość obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste.

   Z   działu   I-O   wynika   iż   nieruchomość   położona   jest   w  województwie dolnośląskim, powiat M. Wrocław, gmina Wrocław M., miejscowość Wrocław, dzielnica Psie Pole. Nieruchomość składa się z:

   • działki ewidencyjnej nr 1/39, obręb ewidencyjny 0059 Psie Pole sposób korzystania Ba- tereny przemysłowe,
   • działki ewidencyjnej nr 1/84, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, sposób korzystania: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   • działki ewidencyjnej nr 1/85, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   • działki ewidencyjnej nr 10/1, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Ba – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   • działki ewidencyjnej nr 10/2, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Ba – Zurbanizowane tereny niezabudowane

   Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,9597 ha.

    

   Umowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została zawarta do 05.12.2089r.

   Z działu II księgi wieczystej wynika, iż właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa – Prezydent Wrocławia organ reprezentujący Skarb Państwa. Natomiast prawo użytkowania wieczystego posiada „PRO-Therm Logistyka” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu REGON nr 02065268400000.

    

    

    

   W dziale l-Sp wpisano uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

   Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: 1/26, 1/38, 1/39, 1/40, przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania z przebiegających przez działkę nr 1/35 instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej i przesyłania tymi instalacjami wody, ścieków i energii elektrycznej, jak również wstępu na tę działkę w celu dokonywania niezbędnych remontów, napraw i konserwacji tych instalacji na koszt zainteresowanych. Księga powiązana: WR1K/00175871/3.

   Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III Innej księgi wieczystej wpisane w pod rubryce 1.11.1 związane z nieodpłatnym prawem korzystania z przebiegających przez działkę 1/35 instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej ma znaczenie techniczne dla działek 1/39, 1/40.

    

   1. Opis nieruchomości:

    

   Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi nieruchomościami zabudowanymi, jedynie od strony wschodniej sąsiaduje z działką niezabudowaną. Jest ona przeznaczona w planie miejscowym na działalność produkcyjną, budownictwo oraz usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz drogi wewnętrzne dojazdowe.

   Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Droga dojazdowa od strony ul. Kiełczowskiej jest drogą o nawierzchni asfaltowej.    Nieruchomość   od   strony   północnej   sąsiaduje   z   terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

   Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy o łącznej powierzchni 11,74 ha, co ustalono na podstawie strony internetowej www.inyest-park.com.pl;oferta terenów inwestycyjnych ; mapowa baza danych terenów WSSE; PRO -THERM, GOODMAN OMEGA LOGISTIC(POLAND).

   Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km . Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km .

   Nieruchomość składa się z działek o nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1 i 10/2 arkusz mapy nr 12 , obręb Psie Pole.

   Powierzchnia nieruchomości 3,9597 ha

    

    

    

   Opis działki nr 1/39

   Działka jest położona przy bocznej ulicy od ul. Kiełczowskiej , dojazd od ulicy Kiełczowskiej drogą asfaltową długości ok. 200 m . Po stronie południowo-wschodniej i północnej jest teren zabudowany, z pozostałych stron znajdują się działki niezabudowane

   Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, jest ogrodzona od strony północnej ogrodzeniem sąsiada. Północna część działki stanowi teren zieleni z dużą ilością drzew. W południowo-zachodniej części widoczny jest gruz pochodzący z rozebranego budynku ujawnionego na mapie zasadniczej. Według mapy zasadniczej na działce znajdują się również zwały ziemi . Na terenie działki znajduje się staw w głębokim wykopie, w jego części południowo-zachodniej są żelbetowe ruiny schronu.

   Przez działkę przebiega gęsta sieć wodociągowa nieznanego przeznaczenia o średnicy od 80 mm do 300 mm oraz studzienki chłonne. Na działce jest również sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150-200 mm i kanalizacji sanitarnej o średnicy 150-200 mm . Przez południową część działki przechodzi gęsta sieć elektroenergetyczna i sieć ciepłownicza. Działka jest uzbrojona w sieć gazową.

   W rejestrze gruntów działka 1/39 jest na arkuszu mapy nr 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni działki 1,3500 ha.

    

   Opis działki nr 1/84

   Działka od strony południowej sąsiaduje bezpośrednio z działką przeznaczoną na drogę, dalej od strony południowej z terenem zabudowanym. Działka ma nieregularny kształt, teren jest porośnięty trawą. Nawierzchnia drogi gruntowa. Brak oświetlenia zewnętrznego i wydzielonych chodników.

   Przez działkę przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, sieć gazowa i sieć elektroenergetyczna. Działka jest uzbrojona w sieć kanalizacyjną oraz ciepłowniczą W rejestrze gruntów działka 1/84 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1005 ha.

    

   Opis działki nr 1/85

   Działka stanowi drogę dojazdową do innych działek, będąc przedłużeniem drogi 1/67. Od strony północnej działka sąsiaduje z terenami niezabudowanymi, a od strony południowej z terenem zabudowanym. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta o dużej długości. Nawierzchnia jest nieuporządkowana i ma charakter gruntowy. Brak oświetlenia zewnętrznego i wydzielonych chodników. Działka jest ogrodzona wzdłuż południowej granicy.

   Przez działkę równolegle do granicy południowej przebiega sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm . Ponadto na działce znajduje się sieć gazowa i elektroenergetyczna. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i telekomunikacyjną.

   W rejestrze gruntów działka 1/85 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1275 ha.

    

    

   Opis działki nr 10/1

   Działka jest położona bezpośrednio przy działce nr 1/85 stanowiącej drogę. Dojazd drogą boczną od ul. Kiełczowskiej . Od strony południowej i północnej działka sąsiaduje z terenem zabudowanym, natomiast od strony wschodniej i zachodniej z działkami niezabudowanymi. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, od północy jest ogrodzona ogrodzeniem sąsiadującej nieruchomości, w północnej części jest niewielka ilość zieleni. W trakcie wizji nie stwierdzono istnienia na działce skarp widocznych na mapie zasadniczej.

   Przy północnej i południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm . Przez działkę przechodzi również sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm, sieć gazowa , sieć elektroenergetyczna oraz sieć ciepłownicza wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki.

   W rejestrze gruntów działka 10/1 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0539 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,2477 ha. Łączna powierzchnia działki 1,3016 ha.

    

   Opis działki nr 10/2

   Działka jest położona przy działce nr 1/85 stanowiącej drogę. Dojazd do działki drogą boczną od ul. Kiełczowskiej będącą działką nr 1/67. Od strony południowej i północnej działka sąsiaduje z terenami zabudowanymi , od wschodniej   i   zachodniej   z   działkami    niezabudowanymi.    Działka    ma nieregularny kształt, od strony północnej ma ogrodzenie sąsiednich nieruchomości, z pozostałych stron brak ogrodzenia. W trakcie wizji nie stwierdzono istnienia na działce skarp widocznych na mapie zasadniczej. Przez południową część działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, na działce znajdują się fragmenty sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm. Przez działkę przechodzi sieć elektroenergetyczna oraz fragmenty sieci ciepłowniczej, działka jest uzbrojona w sieć gazową.

   W rejestrze gruntów działka 10/2 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0292 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,0509 ha. Łączna powierzchnia działki 1,0801 ha.

    

    

   Przeznaczenie w planie miejscowym

   Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

   Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

   • działalność produkcyjna, budownictwo;
   • usługi handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ;
   • usługi handlu hurtowego;
   • składy i magazyny;
   • laboratoria i ośrodki badawcze;
   • usługi administracyjne i biurowe;
   • usługi finansowe;
   • obsługa firm;
   • usługi zdrowia;

    

   • usługi transportowe;
   • usługi turystyki;
   • usługi gastronomii,
   • usługi handlu detalicznego;
   • usługi rzemiosła;
   • tereny ulic publicznych zbiorczych;
   • teren węzła komunikacyjnego;
   • tereny ulic wewnętrznych;
   • parkingi;
   • infrastruktura towarzysząca;
   • zieleń urządzona.

   Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

    

    

   Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12712/79-29 AZP, na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

   Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne, dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

   Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

    

   Działki nr 10/1 i 10/2 zgodnie z rysunkiem planu objęte są strefą konserwatorską obejmującą cały obszar kompleksu dawnego zakładu Rheimeteall-Borsig A.G. Maschinenfabrik, w historycznych granicach. Ochronie podlegają na tym terenie wszystkie historyczne obiekty należące do pierwotnego kompleksu fabryki.

   Podział geodezyjny, przebieg przeznaczeń na kolejnych działkach i kształt wskazuje, że działki 1/84 i 1/85 stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe. Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”. Przylegają one od strony zachodniej do działki stanowiącej drogę wewnętrzną nr 1/67, a od strony wschodniej do działki 1/69 i 1/71.

Termin:

04 czerwca 2018 r. o godz. 08:30

Przedmiot licytacji:

udziały  w lokalu mieszkalnym nr 10 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Królowej Marysieńki 9 – nr KW WR1K/00215695/8

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
04.06.2018 r. o godz. 08:30
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

1
udziału 1/6 części w lokalu mieszkalnym nr 10 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Królowej Marysieńki 9, które stanowi własność Żygadło Jolanty
WR1K/00215695/8
cena oszacowania 55.000,00 zł.
cena wywołania 41.250,00 zł.
wadium 5.500,00 zł.

2
udziału 1/6 części w lokalu mieszkalnym nr 10 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Królowej Marysieńki 9, które stanowi własność Janik Benedykta
WR1K/00215695/8
cena oszacowania 55.000,00 zł.
cena wywołania 41.250,00 zł.
wadium 5.500,00 zł.

3
udziału 4/6 części w lokalu mieszkalnym nr 10 stanowiącym odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Królowej Marysieńki 9, które stanowi własność Janik Romana

WR1K/00215695/8
cena oszacowania 220.000,00 zł.
cena wywołania 165.000,00 zł
wadium 22.000,00 zł.

UDZIAŁY BĘDĄ SPRZEDAWANE ODDZIELNIE

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub przelewem na konto nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

    1. Oznaczenie nieruchomości:

     

    Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 10 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Królowej Marysieńki 9, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00215695/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

     

    Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00215695/8 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 01.09.2016 godz. 08:12:33 oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej XIV Wydział Cywilny z dnia 30.10.2014 sygn. akt XIV Ns 369/14.

    Udział związany z własnością lokalu stanowi 1110/1000000, co stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

    Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej XIV Wydział Cywilny z dnia 30.10.2014 sygn. akt XIV Ns 369/14 Roman Bolesław Janik, Benedykt Sławomir Janik i Jolanta Maria Żygadło nabyli na podstawie ustawy spadek po zmarłej Alicji Janik po 1/3 części każdy z nich.

    Z działu II „Własność” księgi wieczystej wynika nieaktualny stan prawny stwierdzający, iż lokal mieszkalny przysługuje na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Romanowi Bolesławowi Janikowi synowi Franciszka i Rozalii nr PESEL 30090904133 oraz Alicji Janik córce Władysława i Jadwigi numer PESEL 37092103386. Alicja Janik zmarła i spadek po niej odziedziczyli powyżsi współwłaściciele.

     

     

    1. Opis nieruchomości:

     

    Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).

    Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zakrzów” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.

    Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 300 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości 300 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 oraz Gimnazjum nr 11. W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.

    Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

    Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 25 %.

     

    Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 4-tym piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.

    Lokal składa się z 5 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach jest wykładzina dywanowa , a w dużym pokoju i przedpokoju wykładzina rulonowa PCV . W kuchni na podłodze są płytki PCV, a w łazience drobne płytki ceramiczne mozaikowe. W wc na podłodze i ścianach jest wykładzina PCV. W łazience na ścianach jest również wykładzina PCV.

    W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone, a także okna drewniane zespolone dwuramowe podwójnie szklone z żaluzjami miedzy – szybowymi metalowymi. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.

    W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes ze spłuczką oraz mała umywalka.

    Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.

    Lokal posiada balkon o powierzchni 5,9 m2 . Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 4,0 m2 (informacja od właściciela lokalu).

    Powierzchnia użytkowa lokalu

    Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

     

    Pokój duży     19,2     m2

    Pokój średni    13,9     m2

    Pokój średni mniejszy            9,8       m2

    Pokój mały      9,3       m2

    Pokój najmniejszy       8,0       m2

    Kuchnia          7,2       m2

    Łazienka         2,7       m2

    WC                 1,2       m2

    Przedpokój     11,2     m2

    Razem powierzchnia użytkowa lokalu 82,5 m2.

Termin:

04 czerwca 2018 r. o godz. 09:15

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17, położonego we Wrocławiu, ul. Dokerska 50 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00349501/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 47,8 mkw. składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
04.06.2018 r. o godz. 09:15
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17, położonego we Wrocławiu, ul. Dokerska 50 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00349501/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 47,8 mkw. składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Piotrowski Damian,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 321 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 240 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17

położone we Wrocławiu, ul. Dokerska 50, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00349501/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „ENERGETYK” we Wrocławiu.

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00349690/1 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 24.01.2017 godz. 08:27:24.

Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Damianowi Piotrowskiemu synowi Mirosława i Teresy numer PESEL 73100710238.

Prawo to przysługuje na podstawie umowy sprzedaży z dnia 09.04.2003 zawartej przed notariuszem Janiną Jarząbek w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu rep. A nr 2270/2003.
II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej ciągłej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 11 – piętrowy .

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kozanów” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 8 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy wewnętrznej drodze osiedlowej dochodzącej do ulicy Kozanowskiej będącej ulicą zbiorczą KZ.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej jest w odległości około 200 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Stadion ok. 1,8 km. W odległości około 300 m znajduje się duży obiekt handlowy Stokrotka. W odległości ok. 5,5 km znajduje się publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 75 jest w odległości około 200 m, a Gimnazjum nr 7 Tradycji Herbu Wrocławia jest w odległości około 900 m. Najbliższe przedszkole jest w odległości około 200 m.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 6 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Na podłogach w pokojach mieszkalnych i przedpokoju jest mozaika parkietowa (mocno zużyta). W łazience, wc i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience, kuchni i wc na ścianach są ułożone płytki ceramiczne glazurowane. W lokalu mieszkalnym są okna drewniane podwójnie szklone z szybami zespolonymi. Drzwi drewniane płycinowe nowego typu częściowo przeszklone. Lokal posiada

balkon o powierzchni 6,2 m^.

W kuchni jest zlewozmywak dwu – komoro wy emaliowany oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna, mała umywalka wspornikowa oraz grzejnik co drabinkowy. W wc jest sedes typu compact. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.

Funkcjonalność lokalu dobra, może być dobrze przewietrzany.

Powierzchnia użytkowa lokalu
W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN- 70/B-02365.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):

Pokój mieszkalny duży 11,5 m^

Pokój mieszkalny średni 9,7 m^

Pokój mieszkalny mały 8,7 m^

Kuchnia 7,7 Łazienka 2,5 WC 1,0 m2 Przedpokój 6,7 m^

Razem powierzchnia użytkowa lokalu 47,8 m^.

Termin:

14 czerwca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

dwa udziały po 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Niedźwiedzia 16 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00221953/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 41,7mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
14.06.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

dwóch udziałów po 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Niedźwiedzia 16 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00221953/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 41,7mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Winiarski Maciej (udział 1/2)
Pękalska Katarzyna (udział 1/2)
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 198 000,00 zł.
z tego udział 1/2 o warości 99.000zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
a) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/2 tj. kwotę: 74.250,00 zł.
b) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/2 tj. kwotę: 74.250,00 zł.
Udziały będą licytowane oddzielnie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 9.900,00zł (za pojedyńczy udział) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 9 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego we Wrocławiu, ul. Niedźwiedzia 16 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00221953/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej WR1K/00221953/0 z dnia 28.06.2016 z godziny 09:02:59.

Z działu II księgi wieczystej wynika, iż własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego posiadają: Pękalska Katarzyna Anna (nr PESEL 67042106664), Winiarski Maciej Marcin (nr PESEL 77080910174) w udziałach po ½ części.

Lokal ma udział 492/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla gruntu ustanowiono księgę wieczystą nr WR1K/00184167/1.

Prawo własności do lokalu zostało nabyte w drodze postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny w dniu 21.02.2012 (Sygnatura akt: XIV NS 739/11)

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średniowysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 11 – piętrowy (12 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta Wrocławia na osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o ok. 5 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego, będącą boczną ulicy Niedźwiedziej, która ma średnie natężenie ruchu kołowego. W pobliżu znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych zlokalizowane przy drogach dojazdowych wokół budynku, otoczone urządzonymi terenami zielonymi. W odległości ok. 500 m jest Park Popowicki.

Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest około 750 m, do Liceum nr XXXII jest około 400 m, a do Gimnazjum nr 1 jest około 300 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Magnolia” jest około 350 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 500 m, zaś tramwajowej ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 600 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłodze w pokoju mieszkalnym dużym znajduje się mozaika parkietowa, zaś w pokoju mieszkalnym małym są panele podłogowe. W kuchni, wc oraz w łazience na ścianach i na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. Znajdują się one również na podłodze w przedpokoju. W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z roletami wewnętrznymi płóciennymi. Drzwi drewniane płycinowe nowe oraz stare.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa. W łazience jest wanna oraz umywalka na szafce. W wc znajduje się sedes.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,1 m2.

Lokal posiada balkon o powierzchni około 2,1 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 2 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,50 m):

Pokój duży     14,6 m2

Pokój mały      10,0 m2

Kuchnia          7,1 m2

Łazienka         2,5 m2

wc       0,9 m2

Przedpokój     6,6 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu 41,7 m2.

Termin:

21 czerwca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, al. Kromera 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00171263/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o pow. 47,4 mkw. przekształcony jest aktualnie na lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny i składa się z gabinetu, pokoju socjalnego, poczekalni, korytarza oraz dwóch wc

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
21.06.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, al. Kromera 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00171263/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 47,4 mkw. przekształcony jest aktualnie na lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny i składa się z gabinetu, pokoju socjalnego, poczekalni, korytarza oraz dwóch wc i stanowi własność:
Dąbrowska Magda,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 245 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 183 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 24 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Tomasz Kinastowski
Kmp 45/13

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, al. Kromera 27, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00171263/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00171263/0 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 09.05.2017 godz. 08:53:56.
  Z działu II „Własność” księgi wieczystej wynika, iż lokal mieszkalny jest własnością Magdy Marty Dąbrowskiej, nr PESEL 68042300447.
  Lokal ma udział 15/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  Dla gruntu ustanowiono księgę wieczystą nr WR1K/00048042.

  Prawo własności do lokalu zostało nabyte w drodze umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży zawartej w dniu 21.10.2003 przed notariuszem Małgorzatą Bańkosz Ruśkowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu , rep. A nr 7395/03.

  II. Opis nieruchomości:

  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny ma kształt złamanej litery G i zlokalizowany jest wzdłuż al. Marcina Kromera oraz ulic: Giżyckiej i Toruńskiej, w odległości ok. 500 m od rzeki Odry. Budynek ma numerację od 23 do 27b. Od strony ulicy Giżyckiej i częściowo ulicy Toruńskiej graniczy z terenami działkowymi. W pobliżu znajduje się zabudowa przedwojenna. Budynek zbudowany jest z cegły, bloczków ceramicznych i elementów konstrukcyjnych żelbetowych. Budynek ma 7 kondygnacji. Na parterze znajdują się lokale użytkowe. Mieszkania na pierwszym piętrze nie posiadają balkonów.
  Budynek zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Wrocławia, na osiedlu „Kowale”, dzielnica Psie Pole i oddalony jest od centrum miasta o ok. 5 km. Ulica, przy której znajduje się budynek jest ulicą wyjazdową z miasta, o dużym natężeniu ruchu kołowego. Po drugiej stronie Alei Marcina Kromera znajdują się budynki użyteczności publicznej i hurtownie. W pobliżu znajduje się zakład przemysłowy ASPA Zgrzewanie Metali, który nie jest szkodliwy dla środowiska. W pobliżu budynku od strony ulic Giżyckiej i Toruńskiej znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych. W odległości ok. 1,6 km jest Park Jana Kasprowicza.
  Budynek znajduje się przy pętli autobusowo – tramwajowej zlokalizowanej przy al. M. Kromera 23-27b i ul. Toruńskiej 2-4b 300 m od budynku znajduje się stacja benzynowa. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Sołtysowice ok. 1,7 km. W odległości około 1,8 km znajduje się większe centrum handlowe Korona przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Przy al. Boya Żeleńskiego w odległości 800 m znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 83. W odległości około 1,3 km od budynku, przy al. Brucknera znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 14 oraz Gimnazja: nr 39 i nr 49. W odległości około 300 m znajduje się Przedszkole Publiczne „Wysepka”.
  Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, gazową, cieplną, elektryczną,
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 15 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

  Lokal jednopoziomowy, samodzielny położony na pierwszym piętrze budynku. Na piętrze znajduje się 13 lokali. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub z windy.
  W 2003 r. nastąpiła zmiana sposobu użytkowania lokalu na gabinet stomatologiczny. Obecnie lokal składa się pomieszczenia stomatologicznego zabiegowego nazwanego dalej gabinetem (dawniej pokój mieszkalny oraz kuchnia), pokoju socjalnego (dawniej pokój mieszkalny), poczekalni (dawniej korytarz), wc dla pacjentów i wc socjalnego (dawniej łazienka). Do wszystkich pomieszczeń wejście bezpośrednio z poczekalni.
  Na podłogach w gabinecie i poczekalni znajdują się płytki ceramiczne. Na podłodze w pokoju socjalnym są panele podłogowe (mocno zużyte). W obydwu pomieszczeniach wc płytki ceramiczne na podłogach i ścianach. W części gabinetu adoptowanego z byłej kuchni, na ścianach znajdują się płytki ceramiczne. W części gabinetu po byłej kuchni jest pas płytek ceramicznych na ścianie. W pozostałej części gabinetu są lamperie z tapety mineralnej. W wc socjalnym i wc dla pacjentów na ścianach są płytki ceramiczne. W lokalu znajdują się okna PCV podwójnie szklone szybami zespolonymi z roletami płóciennymi rozsuwanymi ręcznie. Drzwi drewniane kasetonowe nowego typu.
  W byłej kuchni – część gabinetu – są dwa zlewozmywaki ze stali nierdzewnej: jedno i dwu – komorowy. W wc dla pacjentów znajduje się sedes typu compact i mała umywalka wspornikowa, a w wc socjalnym: sedes typu compact, mała umywalka na szafce i grzejnik drabinkowy. W wc socjalnym istnieje również podejście wodociągowe do wanny z baterią. W pokoju socjalnym jest zlewozmywak metalowy jednokomorowy.
  Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki płytowe stalowe nowego typu z termoregulacją (PURMO). Gaz do lokalu nie jest podłączony.
  Lokal nie posiada komórki lokatorskiej ani balkonu.

  Powierzchnia użytkowa lokalu
  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):
  Gabinet 23,1 m2
  Pokój socjalny 8,6 m2
  Poczekalnia 9,5 m2
  Korytarzyk 1,1 m2
  WC dla pacjentów 1,6 m2
  WC socjalny 3,5 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu 47,4 m2.

Termin:

11 lipca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego we Wrocławiu, ul. Wilanowska 15 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00342446/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.
Lokal o pow. 50,6 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:11 lipca 2018 r. o godz. 09:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego we Wrocławiu, ul.  Wilanowska 15 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00342446/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego  we Wrocławiu.Lokal o pow. 50,6 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokojui przysługuje dłużnikowi:Kalwat Ryszard,
udział 1/2 części w prawie do lokalu oszacowany jest na kwotę:  114 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      85 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. 11 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia.     Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zakrzów” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 100 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości około 500 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum nr 11 Stefana Batorego. W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
Opis techniczny lokalu mieszkalnegoLokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 3-cim piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach jest mozaika parkietowa, a w przedpokoju wykładzina rulonowa PCV. W kuchni na podłodze są płytki PCV (częściowo uszkodzone), a w łazience i wc płytki ceramiczne. W łazience i wc na ścianach są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. W dużym pokoju okna wyposażone są w rolety wewnętrzne. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes ze spłuczką.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.Lokal nie posiada balkonu lub loggi. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni  4,59 m2.Powierzchnia użytkowa lokaluPowierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,49 m):Pokój duży 21,8 m2Pokój mały 11,4 m2Kuchnia 6,7 m2Łazienka 2,5 m2WC 1,1m2Przedpokój 7,1m2Razem powierzchnia użytkowa lokalu 50,6 m2.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.