godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

29 października 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość , położony we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność wpisana w dziale III w/w księgi wieczystej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
29.10.2019 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność wpisana w dziale III w/w księgi wieczystej.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Czerwiński Marcin,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 458,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 093,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 745,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy.
  Obiekt zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Południe” i oddalony jest od centrum miasta o około 3 km. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 43 imienia Jana Kaczmarka jest około 500 m. Najbliższe Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego oraz Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w najbliższym sąsiedztwie . Najbliższe przedszkole nr 93 im. Jana Brzechwy jest w odległości około 400 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „PSS Społem” jest około 300 m.
  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przed budynkiem są miejsca do parkowania samochodów osobowych.
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
  Lokal mieszkalny należący do dłużnika jest jednopoziomowy, samodzielny i położony na czwartym piętrze czteropiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.
  Lokal składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Lokal nie posiada balkonu. Jest tylko portfenetr.
  Na podłogach w pokojach mieszkalnych, kuchni oraz przedpokoju są płytki PCV, a w łazience są drobne płytki kamionkowe (mozaika). W łazience na ścianach są płytki ceramiczne .
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i sedes typu compact.
  Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 0,6 m2.
  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci ciepłowniczej miejskiej. Grzejniki żeliwne radiatorowe.
  Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 2 m2.
  W dniu wizji w lokalu były wykonywane prace remontowe (wymiana okien i drzwi).
  Powierzchnia użytkowa lokalu
  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,56 m):
  Pokój mieszkalny duży
  22,1 m2
  Pokój mieszkalny mały
  10,8 m2
  Kuchnia
  5,1 m2
  Łazienka
  2,3 m2
  Przedpokój
  5,3 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu
  45,6 m2

Termin:

04 listopada 2019r godz. 14:00

Przedmiot licytacji:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego we Wrocławiu, ul. Na Ostatnim Groszu 106 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00210256/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
04.11.2019 r. o godz. 14:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego we Wrocławiu, ul. Na Ostatnim Groszu 106 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00210256/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Tomczak Katarzyna,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 226 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 169 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego we Wrocławiu, ul. Na Ostatnim Groszu 106, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00210256/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu. Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Gądów we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00210256/4 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 11.04.2017 godz. 08:15:26.
  Z działu II księgi wieczystej wynika, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Katarzynie Edycie Tomczak córce Jerzego i Zdzisławy numer PESEL73052400548.
  Podstawą nabycia powyższego prawa była umowa sprzedaży z dnia 29.08.1997 zawarta przed notariuszem Andrzejem Borzemskim w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu nr rep. A 4783/97.II. Opis nieruchomości:Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 10 – piętrowy .
  Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Gądów” i oddalony jest od centrum miasta o ok. 4 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy Na Ostatnim Groszu stanowiącej część Obwodnicy Śródmiejskiej (ulica zbiorcza KZ). W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej jest w odległości około 200 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Mikołajów ok. 1,8 km. W odległości około 500 m znajduje się duży obiekt handlowy Astra Centrum Handlowe. W odległości ok. 3,5 km znajduje się publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa, a Szkoła Podstawowa nr 65 i Gimnazjum nr 18 im. Armii Krajowej jest w odległości około 500 m. Najbliższe przedszkole nr 122 Wesoła Gromadka jest w odległości około 700 m.
  Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 6 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.
  Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Na podłogach w pokojach mieszkalnych i przedpokoju jest mozaika parkietowa. W łazience, wc i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są ułożone płytki ceramiczne glazurowane, a w kuchni pas płytek. W lokalu mieszkalnym są okna PCV podwójnie szklone. Tylko w kuchni jest okno drewniane zespolone dwuramowe podwójnie szklone. Drzwi drewniane płycinowe częściowo przeszklone. W przedpokoju znajduje się szafa wbudowana o powierzchni około 1,1 m2. Lokal posiada balkon o powierzchni ok. 3 m2.
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest kabina natryskowa z brodzikiem i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes typu compact. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada, zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie wizji, małą komórkę lokatorską w piwnicy o powierzchni około 2 m.Powierzchnia użytkowa lokaluW trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365.
  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):
  Pokój mieszkalny duży 14,3 m2
  Pokój mieszkalny mały 10,1 m2
  Kuchnia 7,3 m2
  Łazienka 2,6 m2
  WC 1,2 m2
  Przedpokój 6,1 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu 41,6 m2.

Termin:

14 listopada 2019r godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonego we Wrocławiu, ul. Strachocińska 198 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00011288/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
14.11.2019 r. o godz. 12:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonego we Wrocławiu, ul. Strachocińska 198 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00011288/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Szpik Magdalena,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 144 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Wojnów, przy ulicy Strachocińskiej przy skrzyżowaniu z ulica Uboczną. Jest to ulica wylotowa z miasta Wrocławia w kierunku na Kamieniec Wrocławski i Oławę. Nieruchomość składa się z części zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz z części zabudowanej budynkiem hali magazynowej.
  Odległość od centrum miasta ok. 9,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Sołtysowice około 7 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w najbliższym sąsiedztwie. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 53 znajduje się w odległości około 0,5 km , a Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta znajduje się w odległości około 4,5 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XI im Stanisław Konarskiego jest w odległości około 4 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Biedronka znajduje się w odległości około 100 m. Najbliższe Publiczne Przedszkole nr 115 jest w odległości około 0,5 km.

Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej i usługowo – handlowej. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej oraz wolnostojący budynek hali magazynowej. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych z cokolikiem. Ogrodzenie oraz brama wjazdowa od strony ulicy Ubocznej jest z elementów metalowych prętowych. Nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się zieleń ozdobna z drzewami iglastymi, owocowymi i krzewami. Teren porośnięty trawą. Od ulicy do garażu prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik do wejścia głównego gruntowy umocniony. Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjna sanitarna i deszczową oraz elektryczną.
W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na średni. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
Nieruchomość składa się z dwóch działek. Powierzchnia nieruchomości gruntowej na działce 30/1 wynosi 1.048 m2 , a na działce 30/2 wynosi 242 m2.
Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0,1290 ha (1.290 m2).

Dla potrzeb wyceny podzielono nieruchomość na część zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni orientacyjnej 370 m2 powierzchni gruntu oraz część zabudowaną halą magazynową o powierzchni 920 m2.

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Drugie piętro jest poddaszem częściowo użytkowym. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane są z cegły. Strop nad parterem drewniany belkowy. Schody na I piętro konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy z wykuszem i dobudówką kryty dachówką ceramiczną karpiówką oraz blachą trapezową stalową ocynkowaną.
Na parterze znajdują się trzy pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka, wc (pod schodami), dwa przedpokoje, przedsionek i kotłownia. Na I piętrze znajduje się jeden pokój mieszkalny oraz pomieszczenia strychowe nie spełniające funkcji mieszkalnych.
Na podłogach pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokojów i przedsionka parteru są wykładziny dywanowe lub wykładziny pcv. W łazience i wc na podłogach są płytki ceramiczne. W kotłowni na podłodze jest posadzka cementowa. Na I piętrze w pokoju mieszkalnym są płyty pilśniowe.
W łazience i wc parteru na ścianach są płytki ceramiczne. W kuchni jest kuchenka gazowa z piekarnikiem i zlewozmywak jedno – komorowy metalowy. W łazience parteru jest wanna narożna, umywalka na szafce, kabina natryskowa, grzejnik drabinkowy oraz bojler elektryczny na ciepłą wodę pojemności około 100 dcl. W WC jest sedes typu compact oraz mała umywalka. W kotłowni znajduje się kocioł c.o. na opał stały.
Stolarka okienna PCV z podwójnymi szybami zespolonymi oraz drewniana dwuramowa zespolona podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe nowego typu przeszklone oraz stare kasetonowe.

Budynek posiada instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi żeliwnymi oraz członowymi stalowymi.
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego
W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych.
W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz łączna powierzchnię użytkową budynku.
Dla WC parteru o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. Powierzchnię tę podano w kolumnie „e” tabeli nr 1. Powierzchnię w poziomie podłogi podano kol. „d” tabeli.
Wysokości kondygnacji są następujące:
– parter wysokość 2,22 i 2,25 m,
-1 piętro wysokość pokoju 2,34 m.

Z podsumowania wynika, iż powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100,6 m2.
Powierzchnia zabudowy ok. 120 m2
Kubatura zabudowy ok, 600 m3

Stan techniczny i użytkowy
Stan techniczny budynku oceniam jako zły. Budynek nie był użytkowany od 7 lat. Pomieszczenia są zdewastowane. Budynek nie posiada izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Wiek budynku mieszkalnego szacuję na około 120 lat. Szacuję jego trwałość na 100 lat. A wiec teoretycznie stopień zużycia technicznego wynosi 100 %.
Przeprowadzony ewentualny remont kapitalny wymagałby wymiany drewnianego stropu na masywny, wykonania izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej, ocieplenia ścian zewnętrznych i połaci dachowych, wymiany elementów więźby dachowej, wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej (bez urządzeń), wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania (miedzianej) oraz instalacji ciepłej wody wraz z nowym gazowym piecem centralnego ogrzewania.
Istotne jest również zużycie funkcjonalne. Istniejący budynek nie spełnia obecnych standardów użytkowych budynków jednorodzinnych. Istotna jest na przykład wysokość parteru wynosząca 2,25 m przy obecnie projektowanych wysokościach minimum 2,4 m. Również inne elementy wymienione powyżej nie spełniają obecnych standardów użytkowych (instalacje sanitarne i elektryczne).
Stąd szacuję zużycie techniczne i funkcjonalne budynku mieszkalnego na poziomie 70 %.

Budynek hali magazynowej znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem w zabudowie wolnostojącej. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z pojedynczym pomieszczeniem typu halowego. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Stropodach dwuspadowy krokwiowy, na belkach stalowych, kryty blachą trapezową stalową ocynkowaną. Posadzka cementowa zatarta na ostro. Stolarka okienna PCV z podwójnymi szybami zespolonymi. Drzwi wejściowe drewniane, wrota dwuskrzydłowe z płyty PW-8. Na oknach kraty stalowe.
Budynek posiada tylko instalację elektryczną oraz alarmową – ochrony przeciwwłamaniowej
Powierzchnia użytkowa budynku halowego
W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków.
Wysokości kondygnacji 3,07 m.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 129,6 m2.
Powierzchnia zabudowy ok. 150 m2
Kubatura zabudowy ok. 530 m3

Stan techniczny i użytkowy
Stan techniczny budynku oceniam jako dobry. Stopień zużycia technicznego szacuję na 10 %. Na ścianie szczytowej z wrotami brak jest opierzenia blacharką co spowodowało widoczny na zdjęciach zaciek.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).
Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę jednorodzinną i oznaczono go jako „Strachocin – Wojnów JED”.
Nieruchomość zostanie wyceniona z przeznaczeniem częściowo pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i częściowo pod działalność gospodarczą – magazynową.

Termin:

11 grudnia 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 16 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Żelazna 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00063154/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
11.12.2019 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 16 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Żelazna 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00063154/3 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Turczanik Bronisław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 307 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 230 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 1. II. Opis nieruchomości:
  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Jest to budynek przedwojenny. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 5 – piętrowy.
  Obiekt zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Grabiszyn” i oddalony jest od jego centrum o około 3 km. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 68 imienia II Tysiąclecia Wrocławia jest około 300 m. Najbliższe Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego jest w odległości ok. 500 m . Najbliższe Liceum Ogólnokształcące nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego jest w odległości około 300 m. Najbliższe przedszkole nr 88 jest w odległości około 100 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Biedronka” jest około 300 m.
  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przed budynkiem są miejsca do parkowania samochodów osobowych.
  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na trzecim piętrze pięcio – piętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 4 lokale mieszkalne.
  Lokal mieszkalny składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal nie może być dobrze przewietrzany. Lokal posiada balkon o powierzchni ok. 2 m2.
  Na podłogach w pokojach mieszkalnych jest mozaika parkietowa, w kuchni oraz łazience na podłogach są płytki ceramiczne, a w przedpokoju panele podłogowe. W łazience na ścianach są płytki ceramiczne, a kuchni pas płytek.
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka elektryczna z piekarnikiem.
  W łazience jest wanna, umywalka wspornikowa i sedes typu compact. Na ścianach w przedpokoju jest częściowo boazeria listwowa PCV, a w dużym pokoju na jednej ścianie boazeria listwowa drewniana . Na sufitach pokoi mieszkalnych oraz przedpokoju są panele PCV drewnopodobne.
  Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 1,6 m2.
  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci ciepłowniczej miejskiej. Grzejniki żeliwne radiatowego.

Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 3,34m):
Pokój mieszkalny duży 22,9 m2
Pokój mieszkalny mały 13,5 m2
Kuchnia 13,3 m2
Łazienka 3,1 m2
Przedpokój 10,1 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu 62,9 m2.

Termin:

12 grudnia 2019r godz. 11:30

Przedmiot licytacji:

prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Polanowicka 62a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00118615/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
12.12.2019 r. o godz. 11:30
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Polanowicka 62a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00118615/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Kacała Ryszard,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 822 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 616 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 82 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego położonego we Wrocławiu, ul. Polanowicka 62a, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00118615/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00118615/4 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 24.01.2017 godz. 08:26:54.
  W dziale I księgi wieczystej ujawniono stan zabudowania nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 171,65 m2 i kubaturze 865 m3.
  Z działu II księgi wieczystej wynika, iż prawo własności nieruchomości przysługuje Ryszardowi Kacała, numer PESEL 65110404814.
  Prawo to wynika z umowy sprzedaży z dnia 23.08.2010 zawartej przed notariuszem Anną Sobków – Kielar w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, rep. A nr 3096/2010.II. Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego Wrocławia przy ulicy Polanowickiej, która posiada nawierzchnię asfaltową, bez chodników i odwodnienia, z oświetleniem ulicznym.
  Nieruchomość gruntowa ma kształt proporcjonalnego prostokąta. Położona jest w terenie lekko opadającym w kierunku południowym. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Osobowice około 2,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 800 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 20 im. Orła Białego znajduje się w odległości około 2,7 km , a Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum znajduje się w odległości około 3,0 km. Najbliższe Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej jest w odległości około 4,7 km. Najbliższy Punkt Przedszkolny „Wyspa Skarbów” jest w odległości 0,85 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Tesco – Marino znajduje się w odległości około 1,5 km.
  Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości zadbany, porośnięty jest trawą, krzakami , drzewkami iglastymi i liściastymi oraz tujami wzdłuż ogrodzenia. Jest również 11 drzewek owocowych.
  Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych bez cokolika. Od frontu ogrodzenie z prętów stalowych w ramkach z kątownika. Na terenie nieruchomości znajduje się mały budynek gospodarczy typu „blaszak”. Konstrukcja blaszaka drewniana szkieletowa na płycie betonowej, ściany i dach z blachy trapezowej ocynkowanej. Wymiary 3,0 m x 3,0 m , wysokość średnia 2,3 m.Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, piętrowy, częściowo podpiwniczony.
  Do budynku prowadzi droga wewnętrzna i chodnik z kostki betonowej.
  Teren, na którym znajduje się zabudowa, jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.
  W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
  Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 4/1 arkusz mapy 1, obręb Polanowice, z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B, o łącznej powierzchni 0,2224 ha.

  Opis techniczny

  Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jedno – piętrowym, częściowo podpiwniczonym (3 kondygnacje) z nieużytkowym poddaszem, w zabudowie wolnostojącej. Budynek ma przesunięte piętra o połowę. W sumie są cztery półpiętra.
  Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z cegły i bloczków ceramicznych. Stropy masywne. Dach stromy krokwiowy dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną.
  W piwnicy – przyziemiu jest pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, łazienka, korytarz, pomieszczenie pod schodami i schody. Na parterze niższym budynku jest salon z kominkiem, kuchnia, korytarz i przedsionek oraz schody na wyższy parter. Na wyższym parterze są trzy pokoje mieszkalne, łazienka, przedpokój i schody. Na I piętrze znajdują się cztery pokoje mieszkalne.
  Na podłogach pomieszczeń piwnicy są płytki ceramiczne. W kotłowni są dwa piece do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody (dwu – obiegowe). Jeden na Eko-groszek drugi na gaz typu Hydrotherm. Ponadto jest zbiornik na ciepłą wodę pojemności około 150 dm3, ogrzewany
  wymiennikiem ciepła z pieca na Ekogroszek. W łazience piwnicy jest sedes compact, umywalka na nóżce oraz kabina natryskowa. Na ścianach kotłowni i łazienki są płytki ceramiczne. W garażu są wrota rozwierane dwuskrzydłowe drewniane. Ściany przedsionka wyłożone są panelami PCV.
  Na niższym parterze na podłogach salonu , kuchni i korytarza jest parkiet, a w przedsionku płytki ceramiczne. W łazience i kuchni na ścianach są płytki ceramiczne. Na ścianach i suficie kuchni, korytarza i przedsionka jest boazeria listwowa drewniana. W kuchni jest kuchenka z płytą ceramiczną z piekarnikiem i zlewozmywak dwu-komorowy metalowy.
  Na wyższym parterze na podłogach jest wszędzie parkiet, za wyjątkiem łazienki gdzie są płytki ceramiczne. W łazience jest sedes typu compact i umywalka wspornikowa. Na ścianach łazienki są płytki ceramiczne.
  Na I piętrze w pokojach na podłogach jest parkiet. Na poddaszu nieużytkowym jest posadzka cementowa. Nie ma na nim instalacji sanitarnych i elektrycznych. Połacie dachowe nie są ocieplone.
  Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi, z roletami zewnętrznymi ręcznie podnoszonymi, podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa. Budynek ma instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi typu purmo.
  Na niższym parterze jest balkon o powierzchni 10,6 m2,a na wyższym parterze balkon o powierzchni około 3,5 m2 bez balustrady. Na I piętrze jest duży balkon – taras wzdłuż budynku o powierzchni około 24 m2.

  Powierzchnia użytkowa budynku
  Uwaga. Dla pomieszczeń piwnic o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię użytkową – normatywną (50 % powierzchni),

  zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnię w poziomie podłogi.

  Piwnica (wysokości 2,10 m, w kotłowni wysokość wynosi 2,26 m)
  pomieszczenie gospodarcze (3,5m2) 1,8 m2
  kotłownia 11,7m2
  łazienka (5,7m2) 2,8 m2
  garaż (7,2 m2) 3,6 m2
  korytarz (4,7m2) 2,4 m2
  pomieszczenie pod schodami (2,1m2) 0,5 m2
  schody (2,0 m2) 1,0 m2
  Razem powierzchnia użytkowa piwnicy (36,9 m2) 23,8 m2

  Niższy parter (wysokość 2,56 m)
  salon 35,2 m2,
  kuchnia 16,0 m2,
  łazienka 23,2 m2,
  przedsionek 3,2 m2,
  schody 1,7 m2
  Razem powierzchnia użytkowa niższego parteru 79,3 m2

  Wyższy parter (wysokość 2,60 m)
  pokój mieszkalny nr 1 12,2 m2
  pokój mieszkalny nr 2 17,6 m2
  pokój mieszkalny nr 3 6,3 m2
  łazienka 3,6 m2,
  przedpokój 9,0 m2,
  schody 2,0 m2
  Razem powierzchnia użytkowa wyższego parteru 50,7 m2

  I piętro (wysokość 2,73 m)
  pokój mieszkalny nr 1 7,9 m2
  pokój mieszkalny nr 2 19,2 m2
  pokój mieszkalny nr 3 25,4 m2
  pokój mieszkalny nr 4 6,2 m2
  Razem powierzchnia użytkowa I piętra 58,7 m2

  Razem powierzchnia użytkowa budynku (225,6 m2) 212,5 m2
  Powierzchnia zabudowy ok. 160 m2
  Kubatura zabudowy ok. 1300m3

  Stan techniczny budynku oceniam na dobrym poziomie. Trwałość budynku to 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego szacuję na poziomie 10 %. Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

19 grudnia 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, położonym we Wrocławiu, ul. Kordiana 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00029509/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
19.12.2019 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, położonym we Wrocławiu, ul. Kordiana 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00029509/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność:
Majta Ewa,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 518 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 388 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole, na osiedlu Zgorzelisko przy ul. Kordiana 23. Ulica Kordiana ma charakter wewnątrzosiedlowy. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami i oświetleniem ulicznym.Nieruchomość gruntowa ma kształt regularnego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim równinnym. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Psie Pole około 2,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 10 znajduje się w odległości około 1 km. W podobnej odległości znajdują się gimnazjum i liceum. Najbliższy duży obiekt handlowy znajduje się na Osiedlu Kiełczowskim w odległości około 1,5 km. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą i chwastami, z drzewkami ozdobnymi iglastymi oraz pojedynczymi owocowymi, ogrodzony ogrodzeniem z siatki w ramkach z kątownika na słupkach stalowych. Od frontu ogrodzenie z prętów stalowych w ramkach z kątownika na słupkach stalowych z cokolikiem. Nieruchomość od pewnego czasu nie jest użytkowana. Pomieszczenia i teren nieruchomości są zdewastowane.Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, jednopiętrowy, niepodpiwniczony oznaczony w ewidencji gruntów symbolem 026401_1.0069.9.4.1 oraz parterowa dobudówka oznaczona symbolem 026401_1.0069.9.4.2. Ponadto znajduje się na nim mały budynek gospodarczy w stanie ruiny. Nie będzie on przedmiotem odrębnej wyceny. W ogrodzie znajduje się ponadto studnia z wodą wykorzystywaną do celów ogrodowych.Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, gazową, elektryczną i telefoniczną. W trakcie wizji teren był uzbrajany w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizowana siec wodociągową. Nieruchomości do tych sieci nie jest podłączona.W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na mały. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 4, arkusz mapy 9, obręb Zgorzelisko o powierzchni 0,1218 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B.Opis sporządzono na podstawie opisu z operatu szacunkowego nieruchomości z dnia 28.07.2012 i oględzin z dnia 17.11.2014.Opis technicznyBudynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jedno – piętrowym, niepodpiwniczonym (2 kondygnacje), w zabudowie wolnostojącej. Do budynku mieszkalnego przylega, jak wcześniej wspomniano, dobudówka mieszkalna parterowa z odrębnym wejściem z zewnątrz.Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków żużlobetonowych i cegły. Stropy żelbetowe masywne. Stropodach płaski kryty papą.Na parterze budynku są trzy pokoje mieszkalne, kuchnia , łazienka, we, garaż, kotłownia, korytarz, schody i dwa pomieszczenia gospodarcze. W segmencie dobudowanym znajdują się dwa pokoje mieszkalne , kuchnia i łazienka . Na I piętrze znajdują się cztery pokoje mieszkalne, kuchnia, spiżarka, łazienka, we, przedsionek i korytarz. Na parter i I piętro prowadzą odrębne wejścia. Jest również wejście z poziomu parteru do ogrodu. Na podłogach pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, we i korytarza parteru jest wykładzina rulonowa PCV. Natomiast w pomieszczeniach gospodarczych, kotłowni i w garażu jest posadzka cementowa. Na I piętrze w pokojach mieszkalnych i korytarzu jest mozaika parkietowa, a w kuchni wykładzina rulonowa PCV. W łazience na podłodze są płytki ceramiczne starego typu, a w we płytki kamionkowe. Na ścianach w kuchni i w łazience są płytki ceramiczne. Na ścianach korytarza są panele boazeryjne drewnopodobne.Stolarka okienna parteru skrzynkowa dwuramowa podwójnie szklona. Na I piętrze częściowo okna skrzynkowe dwuramowe podwójnie szklone oraz częściowo okna PCV z szybami podwójnymi zespolonymi. Stolarka drzwiowa płycinowa drewniana. Wrota garażowe drewniane dwuskrzydłowe, rozwierane. W kuchni parteru jest zlewozmywak dwukomorowy i podejście do kuchenki gazowej (bez kuchenki). W łazience jest wanna , a w we sedes. W kotłowni jest piec gazowy centralnego ogrzewania na opał stały starego typu do instalacji centralnego ogrzewania i do ciepłej wody. W kuchni dobudówki jest podejście do zlewozmywaka i podejście do kuchni gazowej (bez urządzeń). W łazience dobudówki jest natrysk i sedes. W kuchni I piętra jest kuchenka gazowa i zlewozmywak dwukomorowy. W łazience jest wanna, sedes i podejście do umywalki (umywalka jest zdemontowana). W we jest sedes i mała umywalka.Budynek ma instalacje wody ciepłej i zimnej , kanalizacyjną podłączoną do osadnika ścieków, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi żeliwnymi i częściowo z płytowymi stalowymi. Podłączenie    energetyczne     budynku     linią    napowietrzną.     Instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne były na moment wizji odłączone od sieci  zewnętrznych.Od frontu jest na I piętrze balkon o powierzchni około 7 m2.Powierzchnia użytkowa budynkuDo pomieszczeń parteru nie było wstępu. Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie wizji powierzchnia parteru jest taka sama jak powierzchnia I piętra, ale powiększona o schody i pomniejszona o przedsionek. Natomiast powierzchnia użytkowa dobudówki wynosi 40 m2.

  Parter    (wysokość 2,30 m)

  • pokój mieszkalny nr 1
  • pokój mieszkalny nr 2
  • pokój mieszkalny nr 3
  • kuchnia
  • łazienka

  – wc

  • garaż
  • kotłownia
  • pomieszczenie gospodarcze nr 1
  • pomieszczenie gospodarcze nr 2
  • korytarz
  • kotłownia

  -schody                                                                                                     1,9 m2

  Razem powierzchnia użytkowa parteru 103,0 + 1,9 – 1,4 =    105,4 m2
  Dobudówka                                                                                             40,0 m2

  I piętro (wysokość 2,73 m)

  • pokój mieszkalny nr 1 20,2 m2
  • pokój mieszkalny nr 2 23,3 m2
  • pokój mieszkalny nr 3 10,6 m2
  • pokój mieszkalny nr 4 12,3 m2

   -kuchnia                                                                                                    10,6 m2

  • łazienka 5,5 m2

  – wc                                                                                                                 1,7 m2

  -spiżarka                                                                                                          1,5 m2

  -korytarz                                                                                                        15,9 m2

  -przedsionek                                                                                                    1,4 m2

  Razem powierzchnia   I piętra                                                                   103,0 m2

  Razem powierzchnia użytkowa budynku                                                   248,4 m2

  Powierzchnia zabudowy                    ok.                                                       170 m2

  Kubatura zabudowy                           ok.                                                      900 m3

   

  Stan techniczny i użytkowy

  Stan techniczny budynku oceniam na słabym poziomie. Wiek budynku szacuję na około 40 lat. Trwałość budynku to 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wynosi około 40 %.

  Niski jest również stan techniczny elementów wykończeniowych (zużyta mozaika parkietowa, wypaczona drewniana stolarka okienna i drzwiowa, odpadające płytki ceramiczne). Obiekt w trakcie wizji nie był użytkowany. Nie było możliwości zejścia do parteru schodami ze względu na ich zawalenie różnym sprzętem, meblami, papierami i rzeczami ubraniowymi. Również pomieszczenia mają charakter zdewastowany i kwalifikują się do bieżącego remontu i napraw. Jak wspomniano – według informacji uzyskanej w trakcie wizji – odłączony jest od budynku gaz, woda i energia elektryczna. Budynek nie spełnia obowiązującej obecnie normy cieplnej.

  W budynku były prowadzone prace remontowe, które nie zostały dokończone. Szacuję łączny stan zaawansowania robót budowlanych na 80 %. Uwzględnia on również uporządkowanie pomieszczeń, usuniecie śmieci oraz montaż urządzeń sanitarnych. Ponadto należy wykonać i ponieść koszty na podłączenie budynku do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej

  Ze względu na brak konserwacji zieleni i małej architektury ogrodowej oraz konieczność rozbiórki budynku gospodarczego powyższy współczynnik 0,80 (80 %) zastosowano do wartości całej nieruchomości.

  Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

  Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).

  Na rysunku granic zespołów urbanistycznych „studium” teren na którym znajduje się nieruchomość przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Zgorzelisko” JED. Natomiast na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” teren na którym znajduje się nieruchomość przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczony jest kolorem brązowym.

  Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.