godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

15.02.2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 75/10000 części w prawie własności nieruchomości (udział nr 38) – stanowiącego miejsce postojowe nr P21 w garażu wielostanowiskowym położonym we Wrocławiu, ul. Obornicka 111 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00237586/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Powierzchnia miejsca postojowego – 14,05 mkw.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:15.02.2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 75/10000 części w prawie własności nieruchomości  (udział nr 38) – stanowiącego miejsce postojowe nr P21 w garażu wielostanowiskowym położonym we Wrocławiu, ul.  Obornicka 111 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00237586/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Powierzchnia miejsca postojowego – 14,05 mkw.Udział nr 38 przysługuje dłużnikowi:Korzec Marcin,Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  23.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      17.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2.300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek z garażem wielostanowiskowym w przyziemiu zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami technologii tradycyjnej. Jest to budynek wielosegmentowy obejmujący numery administracyjne przy ul. Obornickiej od 103 do 111 o funkcji zasadniczo mieszkalnej. Jest on dobrego standardu wykończenia. Budynek jest 5 piętrowy podpiwniczony z dwuspadowym mansardowym dachem. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy zbiorczej KZ o nawierzchni asfaltowej
Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu Różanka, w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego miasta i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 4 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław – Nadodrze ok. 0,8 km. Teren, na którym stoi budynek, uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej. Garaż wielostanowiskowy posiada 28 miejsc postojowych i jest dozorowany. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat,
a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 5 %.
Wrota garażu konstrukcji stalowej ocieplone podnoszone automatycznie.
W garażu znajdują się miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe przeznaczone na rowery i powierzchnie techniczne.
Wszystkie miejsca postojowe posiadają numeracyjne oznaczenia cyfrowe na podłodze.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.

Udział w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym przy ul. Obornickiej 111 we Wrocławiu, stanowi miejsce postojowe o numerze P 21.
Lokal niemieszkalny ma instalację elektryczną oświetleniową (tylko na ciągu komunikacyjnym) oraz wentylację grawitacyjną z kratkami wentylacyjnymi. W ciągu komunikacyjnym znajduje się kratka ściekowa. Miejsce postojowe ma z dwóch stron ściany wydzielające. Nie posiada stałego innych przegród oraz bramy garażowej. Miejsca postojowe wydzielone są namalowanymi liniami na posadzce cementowej. Posadzka cementowa zatarta na gładko.
Szerokość miejsca postojowego wynosi 2,75 m. Wysokość miejsca postojowego (skrajnia) do stropu 2,54 lub do rur instalacji wentylacyjnej 2,08 m.
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa miejsca postojowego wynosi:
2,75 * 5,11 = 14,05 m2

Termin:

26.02.2018 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul. Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I EO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:26.02.2018 r. o godz. 09:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 316, AM 29, obręb Stabłowice o pow. 0,0330 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego. Budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej, o pow. 210,9 mkw, położony jest we Wrocławiu ul.  Lazurowa 9. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00083196/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności nieruchomości na niej posadowione przysługuje dłużnikom:Drozdowska AgnieszkaDrozdowski RobertNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  658.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          438.666,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 65.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Lokal mieszkalny położony jest we Wrocławiu w budynku mieszkalnym (wielorodzinnym), z usługami w parterze przy ul. Okulickiego 19 A, B – klatka 19B oraz Stoczniowej, obręb Zakrzów w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 16/2, 291/2, AM-12, o łącznej pow. 4609 m2. Przedmiotowy budynek (Fot. 1-6 operatu szacunkowego) położony jest na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym, w kwartale ulic: Gen. L. Okulickiego, Stoczniowej, Marynarskiej i Admiralskiej stanowi obszar przeznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia na obszarze objętym nazwą Zakrzów Jednorodzinny, w Zespole Dzielnicowym Psiego Pola, oznaczony na rysunku Studium symbolem Zakrzów JED.(Zał. 5 do operatu szacunkowego)

Teren osiedla rozciąga się pomiędzy ulicami Gen. L. Okulickiego, Marynarską, Kotwiczną, Stoczniową z ulicą Gen. L. Okulickiego stanowiącą główną trasę w kierunku Trzebnicy przez Łozinę. Teren w pobliżu budynku jest zagospodarowany – wykonane są utwardzone chodniki, trawniki z zielenią i małą architekturą oraz ulicą dojazdową (droga osiedlowa wewnętrzna) wraz z miejscem na parkowanie samochodów, które graniczy z pasem terenów komunikacyjnych wzdłuż ul. Stoczniowej, przy której znajdują się małe lokale usługowo-handlowe. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z obiektami użyteczności publicznej, (Poczta, Dom Kultury). Otoczenie dalsze; zabudowa przemysłowa rozciągająca się pomiędzy ul. Przedwiośnie i Gen. T. Bora-Komorowskiego oraz trakcja kolejowa w odległości ok 0,5-1,5 km. Teren jest odległy od centralnej części miasta – Rynku Głównego – około 9-10 km wg Google Maps najkrótszą trasą pieszo. Odległość od przystanku MPK przy ul. Stoczniowej – Okulickiego wynosi ok.50 m. Zatem położenie budynku zapewnia dość łatwy dostęp do środków komunikacji publicznej oraz centrów usługowo-handlowych, banków, urzędów administracji państwowej i gminnej.

Natomiast najbliższe centrum handlowe (Auchan, Castorama, Cinema City) znajduje się w odległości ok. 3500 m.

Działki posiadają możliwość uzbrojenia w sieci:

 • elektryczną,
 • wodociągową,
 • kanalizacyjną,
 • kanalizację sanitarną,
 • gazową,
 • telefoniczną,
 • O. z dala czynne

 

 

Opis budynku położonego na ww. działce

Rok budowy budynku -1979 r. (Fot. 1-6)

Dane techniczne:

 • powierzchnia zabudowy: 734,9 m2
 • powierzchnia użytkowa: 6956 m2
 • kubatura budynku: 23 002 m3,
 • powierzchnia mieszkalna: 4283,10 m2
 • ilość kondygnacji nadziemnych – 11
 • ilość kondygnacji podziemnych -1
 • ilość klatek – 2
 • ilość lokali mieszkalnych – 186
 • typ mieszkań – o pow. 22,60 m2 – 182; o pow. 44,60 m2– 2; o pow. 46,40 m2 -1; o pow 34,30 m2– 1
 • 2 dźwigi osobowe

 

 • Uwagi ogólne:

Budynek jest obiektem mieszkalno-użytkowym, 12-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym wybudowany w technologii uprzemysłowionej (WWP KI XI-2 Wrocławskiej Wielkiej Płyty z zastosowaniem żelbetowych ram typu H w części korytarzowej budynku. Elementem nośnym budynku są poprzeczne ściany żelbetowe. Budynek w zabudowie wolnostojącej 2 klatkowy, podpiwniczenie całkowite i nadbudówkę na dachu na pomieszczenie dla wind, suszarnie i 2 mieszkania. Przykryty jest dachem płaskim (stropodach) kryty papą.

Budynek jest na bieżąco konserwowany i remontowany, jest ocieplony.

Budynek posiada węzeł cieplny, hydrofornię, windy szt. 2, boksy w piwnicy, szt. – 164 oraz pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach po 11 szt. w każdej klatce, wózkownie – 1 szt. i rozdzielnie elektryczną.

Warunki gruntowe:

Dopuszczalne naprężenie na grunt 3,0 kg/m2

Rzędna poziomu wody gruntowej – w czasie wierceń ustabilizowała się na głębokości 2,0 m

Wody gruntowe zawierają silnie agresywne związki siarki.

 

 • Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku:

Fundamenty żelbetowe z betonu żwirowego wylewane na mokro.

Ściany podziemia żelbetowe monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro, w przęsłach klatek schodowych i wind płyty fundamentowe. Podszybie wind żelbetowe wylewane

Ściany kondygnacji nadziemnych – żelbetowe wylewane na mokro.

Ścianki osłonowe z elementów prefabrykowanych wielkopłytowe WWP Stropy z płyt kanałowych prefabrykowane, rama międzypiętrowa R-l.

Stropodach – rama dachowa R-2, konstrukcja żelbetowa.

Dach pokrycie pokrycie papą termozgrzewalną.

Klatki schodowe – konstrukcja żelbetowa, płytowa, ognioodporna, okładziny stopnic lastryko, balustrady stalowe, pochwyty PCY (Fot.5). Szyby windowe typ KDO-2BR.

Elewacja zewnętrzna ocieplenie styropianem na grubość 8 cm, tynk mineralny ze strukturą (Fot. 1-2).

Obróbki blacharskie- rury spustowe i rynny, opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej.

Podłogi: w piwnicach betonowe, na klatkach schodowych i na korytarzach – lastriko.

Stolarka okienna okna w większości budynku wymienione na 2-szybowe z PVC, drewniane zespolone typu Stolbud

Stolarka drzwiowa – drzwi typowe płytowe. Drzwi wejściowe i w pomieszczeniach użytkowych z profili aluminiowych wejściowa do klatek schodowych z profili PCV, szklone szkłem gładkim.. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne w piwnicach na ścianach nośnych kat. II, w pomieszczeniach użytkowych kat. III.

Malowanie – farbami emulsyjnymi, lamperie olejne na korytarzach i klatce schodowej. Budynek posiada 2 windy osobowe na 2 klatki schodowe.

 

Budynek wyposażony w następujące rodzaje instalacji:

 • elektryczną,
 • wodociągową, zimnej i ciepłej wody, w każdym mieszkaniu zamontowano wodomierze,
 • kanalizacyjną, sanitarną i deszczową,
 • centralnego ogrzewania – z dala czynne, zainstalowano termo zawory typ Danfos oraz podzielniki kosztów – cieczowe,
 • domofony i instalacja telefoniczna,
 • odgromową,
 • zbiorcza antena telewizyjna,
 • telewizja kablowa,
 • wentylacja grawitacyjna,
 • węzeł cieplny i wymiennikownia obsługiwane przez Spółdzielnię.

 

 Opis wycenianego lokalu

Lokal mieszkalny nr 68 o pow. 22,60 m2, znajduje się na VIII piętrze (IX kondygnacji) budynku mieszkalnego z wejściem 19B, od strony południowo-wschodniej, ul. Stoczniowej, drugie drzwi w lewo, po lewej stronie korytarza (Fot. 7-22 w operacie szacunkowym), (Rys.l). Lokal ten składa się z następujących pomieszczeń:

 • Pokój o powierzchni 13,02 m2, wg Rys. 1 (P 04) , (Fot. 12, 13, 15, 16, 22 w operacie szacunkowym)
 • Pokój o powierzchni 4,72 m2 (P 05) (Fot. 9, 10, 11, 14 w operacie szacunkowym) (pomieszczenie kuchni użytkowane jako pokój)
 • Aneks kuchenny (P 02) z przedpokojem (P 01) o łącznej powierzchni 2,20 m2 (Fot. 17 w operacie szacunkowym)
 • Łazienka z WC, (P 03) o powierzchni 2,66 m2 (Fot. 18-21 w operacie szacunkowym)

 

Razem powierzchnia użytkowa lokalu nr 1: 22,60 m (Rys.l)

Wysokość ww. pomieszczeń wynosi około 2,50 m.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu przyjęta z dokumentacji Właściciela budynku.

 

Opis materiałów wykończeniowych lokalu:

Tynki – wewnętrzne – cementowo-wapienne, kat. III. (Fot. 7-13, 15, 16)

Ściany w pokoju, kuchni, łazience i przedpokoju malowanie emulsyjne sufitów, w kuchni malowanie emulsyjne ścian oraz ścienne płytki ceramiczne, w łazience również ścienne płytki ceramiczne

Stolarka okienna – okna z profili PCV; podokienniki z PCV, zewnętrzne opierzone blachą ocynkowaną;

Stolarka drzwiowa drzwi zewnętrzne płytowe (Fot. 8), wewnętrznych pomiędzy pokojami oraz pokojem a przedpokojem – brak i do łazienki płycinowe, częściowo przeszklone, ościeżnice metalowe (Fot. 20);.

Podlosi w pokoju o pow. 13,02 m wykładzina PVC (Fot. 15-16), w pokoju o pow.4,72 m płytki ceramiczne (Fot. 9, 14) w kuchni i przedpokoju, łazience podłogowe płytki ceramiczne (Fot. 10) Wyposażenie kuchni – zlewozmywak jednokomorowy stalowy, kuchenki brak Wyposażenie łazienki – wanna nieobudowana, umywalka, muszla sedesowa typu kompakt,

Lokal posiada instalacje:

 • wodociągową zimnej i ciepłej wody,
 • kanalizacyjną,
 • elektryczną,
 • ogrzewanie C.O.,
 • wentylacyjną grawitacyjną,

Stopień zużycia instalacji proporcjonalnie do wieku.

Układ funkcjonalny lokalu: Lokal składający się z dwóch pokojów, aneksu kuchennego usytuowanego w części małego przedpokoju, łazienki z wc od strony południowo-wschodniej budynku. Lokal dość funkcjonalny, jak na lokal o bardzo małej powierzchni użytkowej.

Walory użytkowe: standard lokalu średni, lokal jasny cichy – budynek położony przy ulicy L. Okulickiego, sam budynek lekko odsunięty od bezpośredniego kontaktu z ruchem kołowym, natomiast teren w dz. 291/2 bezpośrednio przylega do linii rozgraniczających pas drogowy, działka 16/2 stanowi teren bezpośrednio przyległy do ul. Stoczniowej, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Ocena stanu elementów lokalu: zużycie elementów lokalu konstrukcyjnych normatywne do wieku budynku.

Stopień zużycia budynku i lokalu

Budynek z roku 1979, wiek 32 lata, konserwacja regularna, zużycie techniczne jest odpowiednie dla normatywnego zużycia tego rodzaju budynków, przyjmując okres trwałości tego rodzaju budynków na 120 lat wynosi 20,17%. – stan techniczny dobry obliczając zużycie techniczne budynku wg nieliniowej metody przy prawidłowej konserwacji wg wzoru t(t+T)/2T2; gdzie t- dotychczasowy okres użytkowania w latach – 37 lat

T- przewidywany całkowity okres trwałości w latach –120 lat Ocena stanu elementów lokalu – okna wymienione na nowe z profili PCV, podłogi w łazience kuchni i pokoju o pow. 4,72 m2 (P 05) wymienione na nowe ceramiczne płytki podłogowe, stolarka drzwiowa – brak drzwi pomiędzy pokojem a przedpokojem, do łazienki płycinowe przeszklone. Lokal zaniedbany.

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

26 marca 2018 r. o godz. 10:30

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu,
ul. Kraszewskiego 13a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00181139/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 60,3 mkw. będący lokalem handlowym, składa się z pomieszczenia sprzedaży, zaplecza magazynowego z antresolą, wc oraz korytarza

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:26 marca 2018 r. o godz. 10:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu,ul.  Kraszewskiego 13a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00181139/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 60,3 mkw. będący lokalem handlowym, składa się z pomieszczenia sprzedaży, zaplecza magazynowego z antresolą, wc oraz korytarza i stanowi własność dłużnika:Just-Jasion JoannaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  398.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      298.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Kłeczków” i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 2 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze ok. 0,7 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przy budynku jest kilka miejsc do parkowania samochodów osobowych. W odległości około 500 m znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum. Najbliższe centrum handlowe znajduje się w odległości około 500 m.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 20 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 15 %.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku. Lokal jednopoziomowy z częściową antresolą. Wejście do lokalu z ulicy lub od podwórza.

Lokal składa się z pomieszczenia sprzedaży, pomieszczenia zaplecza magazynowego z antresolą, wc oraz korytarza prowadzącego do wyjścia na podwórze. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Wejście na antresolę schodami konstrukcji stalowej. Strop antresoli jest konstrukcji stalowej. Na podłogach w całym lokalu są płytki ceramiczne gres, a na antresoli deski podłogowe. W wc na ścianach są płytki ceramiczne glazurowane. Ponadto na ścianach lokalu są lamperie olejne.

Witryny mają stolarkę PCV z szybami zespolonymi podwójnie szkloną. Na oknach – witrynach są kraty stalowe od wewnątrz, a także zasłony rolowane płócienne.

Drzwi   wejściowe   od   frontu   PCV   przeszklone   z   żaluzją wewnętrzną. Drzwi na podwórze stalowe nieocieplone. Na antresoli jest małe okienko PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi.

W wc jest sedes, a na zapleczu zlew stalowy ze stali nierdzewnej przy którym jest „fartuch” z płytek ceramicznych na ścianie. Standard wykończenia lokalu podstawowy.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej, Grzejniki żeliwne typu favier. korytarz prowadzący na podwórze nie ma okien ani ogrzewania. Ponadto lokal posiada instalację wentylacyjną mechaniczną oraz klimatyzację panelową, a także instalację alarmową podłączoną do systemu SOLID.

W trakcie wizji lokal był użytkowany.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 3,51 m):

Pomieszczenie sprzedaży                                                                   34,3 m2

Zaplecze bez antresoli                                                                          8,7 m2

Zaplecze pod antresolą (h=1,72 m)                      (8,6 m2)                   4,3 m2

Antresola    (h = 1,9 m)                                       (8,2 m2)                   4,1 m2

WC                                                                                                      1,0 m2

Korytarz                                                                                               7,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu     (68,7 m2)                      60,3 m2.

Termin:

06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul. Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 9/20 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej jako dz. nr 185, AM-31, obręb Stabłowice, o pow. 0,1012 ha  i w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej – budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o pow. 195,58 mkw. położonego we Wrocławiu, ul.  Jeżowska 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00010199/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Udział przysługuje dłużnikowi:Mieczkowska EwaUdział 9/20 części oszacowany jest na kwotę: 393 993,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:            262 662,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39 399,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.sygn. akt  Km 745/12

Termin:

06 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako – działka nr 251 i 254, AM-29 obręb Stabłowice, o pow. 979 mkw oraz w prawie własności budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o pow. 329,2 mkw. na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Lazurowa 2 i Boguszowska 24 dla którego księgę wieczystą
nr WR1K/00078670/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako – działka nr 251 i 254, AM-29 obręb Stabłowice, o pow. 979 mkw oraz w prawie własności budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej o pow. 329,2 mkw. na niej posadowionego,  położonego we Wrocławiu, ul.  Lazurowa 2 i Boguszowska 24  dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00078670/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Udział przysługuje dłużnikowi:Adamczewski RyszardUdział 1/2 części w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  464 000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      348 000,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. 46 400,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Nowe Stabłowice, przy skrzyżowaniu ulic Boguszowskiej (nr 24) i ul. Lazurowej (nr 2). Ulica Bogoszowska to lokalna ulica osiedlowa o nawierzchni asfaltowej. Ulice te mają chodniki są odwodnione i oświetlone. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Nowe Stabłowice, przy skrzyżowaniu ulic Boguszowskiej (nr 24) i ul. Lazurowej (nr 2). Ulica Bogoszowska to lokalna ulica osiedlowa o nawierzchni asfaltowej. Ulice te mają chodniki są odwodnione i oświetlone.Odległość od centrum miasta ok. 11,3 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1,2 km. Przystanek tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 150 m. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza znajduje się w odległości około 1,0 km , a Gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 1,7 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego jest w odległości około 9,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Dino znajduje się w odległości około 0,7 km. Najbliższy Publiczne Przedszkole „Galileo” jest w odległości 1,0 km.Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej. Na terenie części zabudowanej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z przylegającym do budynku garażem. Ogrodzenie od strony ogrodu z siatki na słupkach stalowych. Ogrodzenie od strony ulic Boguszowskiej jest na podmurówce ze słupkami murowanymi z wypełnieniem przęsłami ogrodzeniowymi drewnianymi , natomiast od strony ul. Lazurowej jest ogrodzenie pełne murowane. Nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się zieleń ozdobna z drzewami iglastymi , owocowymi i krzewami. Teren porośnięty trawą. Od ulicy do garażu prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik do wejścia głównego z kostki betonowej. Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną.W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 254 i 251 , arkusz mapy 29, obręb Stabłowice o powierzchni łącznej 979 m2.Z czego działka nr 254 o powierzchni 757 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i położona jest przy ul. Boguszowskiej 24, natomiast działka nr 251 o powierzchni 222 m2 nie jest zabudowana i położona jest przy ul. Lazurowej 2. Działka ta w ewidencji gruntów stanowi pastwisko trwałe klasy IV choć w rzeczywistości jest na niej zieleń ogrodowa. Jest ona zagospodarowana i ogrodzona.
Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym – jak wcześniej wspomniano – w zabudowie wolnostojącej z przylegającym garażem. Budynek zasadniczo trzykondygnacyjny, a na I piętrze znajdują się antresole. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane są z cegły i bloczków. Stropy masywne prawdopodobnie z elementów drobnowymiarowych na belkach żelbetowych. Schody do piwnicy monolityczne, a na I piętro i na antresole schody drewniane na belkach drewnianych policzkowych. Stropodach płaski wielospadowy, kryty papą.Podłogi pomieszczeń mieszkalnych piwnic są z płytek ceramicznych. W pralni piwnicy znajduje się wanna pralnicza. W kotłowni znajduje się kocioł c.o. na gaz typu Saunier Duval oraz piec na opał stały Kolmes , ponadto jest bojler elektryczny na ciepłą wodę pojemności około 150 dm3. Wrota do garażu podnoszone stalowe.Podłogi pomieszczeń mieszkalnych parteru i I piętra mają parkiet, a antresol deski. W kuchni, w WC i łazienkach parteru oraz I piętra są płytki ceramiczne na podłogach i częściowo na ścianach. W WC jest sedes i mała umywalka. W kuchni jest kuchenka gazowa i zlewozmywak dwu – komorowy. W łazience parteru jest umywalka, wanna, sedes i brodzik. W łazience I piętra jest umywalka, wanna , sedes i kabina natryskowa. Boazeria na ścianach z listew drewnianych w całości na klatce schodowej i korytarzu I piętra i częściowo w kuchni. W przedsionku jest boazeria na ścianach i na suficie. W jednej sypialni I piętra jest sufit z boazerią. W salonie parteru jest kominek.Stolarka okienna w budynku drewniana z zespolonymi ramiakami podwójnie szklona i pcv z podwójnymi szybami zespolonymi. Drzwi drewniane płycinowe. Na parterze jest balkon o powierzchni około 6 m2, a na I piętrze o powierzchni ok. 5,0 m2. Pomieszczenia piwnic prawie wszystkie nie są doświetlone światłem naturalnym.Budynek posiada instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi i częściowo panelowymi typu „purmo”. W piwnicy ogrzewana jest pralnia, pozostałe pomieszczenia i garaż nie są ogrzewane. Dach garażu kryty blachą. Garaż posiada instalację elektryczną.Powierzchnia użytkowa budynkuW trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych.W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz łączna powierzchnię użytkową budynku.
Dla pomieszczeń piwnic oraz części pomieszczeń I piętra o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B- 02365. Powierzchnie te podano w kolumnie „e” tabeli nr 1. Powierzchnie w poziomie podłogi podano kol. d tabeli.Wysokości kondygnacji są następujące:-piwnica wysokość 2,10 m i 1,96 m,- parter wysokość 2,65 m,-1 piętro wysokość min. 2,65 m, max. 3,94 m.Z tabeli nr 1 wynika, iż powierzchnia użytkowa budynku wynosi 329,2 m2.Powierzchnia zabudowy ok. 150 m2Kubatura zabudowy ok. 1900 m3Stan techniczny i użytkowyStan techniczny budynku oceniam jako średni. Wiek budynku szacuję na około 30 lat. Szacuję jego trwałość na 120 lat. Szacunkowy średni stopień zużycia technicznego wynosi około 25 %. Budynek nie spełnia obowiązującej normy cieplnej. Na ścianie północnej widoczne ślady przemarzania. W pomieszczeniu I piętra stwierdzono zaciek na ścianie.
Teren na którym znajdują się nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajdują się nieruchomości, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Stabłowice Nowe JED”.Zabudowa sąsiadująca z nieruchomościami wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostaną nieruchomości wycenione.
Zestawienie powierzchni użytkowejTabela nr 1LpPomieszczenieJedn.Powierz chnia w poziomie podłogiPowierzchnianormatywnaabcde
PIWNICA

 

1Pralniam219,69,82Kotłowniam216,48,23Pomieszczenie nr 1m212,26,14Pomieszczenie nr 2m2126,05Pomieszczenie nr 3m29,04,56Pomieszczenie nr 4m228,014,07Garażm225,425,48Korytarzm22,91,59Schodym27,53,8
RAZEMm2133,079,2
PARTER

 

1Salonm2
45,02Pokój mieszkalnym2
17,33Korytarzm2
18,74Schodym2
7,05WCm2
2,86Łazienkam2
6,07Kuchniam2
20,78Spiżarkam2
1,69Przedsionekm2
3,8
RAZEMm2122,9122,9
I PIĘTRO

 

1Pokój mieszkalny dużym2
29,72Pokój mieszkalny średnim2
27,63Pokój mieszkalny małym2
20,24Łazienkam2
7,95Korytarzm2
19,66Pokój pod antresoląm2
7,8
RAZEMm2112,8112,8
ANTRESOLE

 

Antresola nr 1m216,38,2
Antresola nr 2m212,36,2
RAZEMm228,614,3
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWAm2397,3329,2

Termin:

06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Drohobycka 5 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00193033/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 61,3 mkw. składa się z trzech pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki z wc, oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06 kwietnia 2018 r. o godz. 10:30w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 10 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Drohobycka 5 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00193033/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 61,3 mkw. składa się z trzech pokoi w tym jednego z aneksem kuchennym, łazienki z wc, oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:Zachara WojciechNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  340 000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      255 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, dwusegmentowy (dwuklatkowy) ze stromym dachem, dwupiętrowy, niepodpiwniczony.Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w niskiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, dwusegmentowy (dwuklatkowy) ze stromym dachem, dwupiętrowy, niepodpiwniczony.Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Muchobór Wielki” i oddalony jest od jego centrum o około 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Zachodni około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 500 m. Najbliższe Przedszkole „Muchoborek” jest w odległości 0,4 km. Najbliższa szkoła podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka znajduje się w odległości około 0,7 km , a Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza znajduje się w odległości około 1,8 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego jest w odległości około 5,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy „Biedronka” znajduje się w odległości około 0,4 km.Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

 

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o małym natężeniu ruchu kołowego. Jest ono dozorowane – zamykane szlabanem.Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wiek około 12 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 15 %.
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Jest również dostęp do lokalu od strony przyległego do budynku ogrodu, bez dostępu z ulicy. Na parterze znajdują się 2 lokale mieszkalne.Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi mieszkalnych, łazienki i przedpokoju. ( zapis ujawniony w księdze wieczystej- kuchnia, dwa pokoje, łazienka, korytarz)
Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych znajdują się panele podłogowe. W przedpokoju i łazience na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. W łazience są również płytki ceramiczne na ścianach. W aneksie kuchennym jest pas płyty aluminiowej na ścianie, tzw fartuch.W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone, z roletami zewnętrznymi podnoszonymi ręcznie oraz mechanicznie przy drzwiach ogrodowych. Drzwi drewniane kasetonowe częściowo przeszklone.W aneksie kuchennym jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i płyta grzewcza ceramiczna. W łazience jest wanna narożna, umywalka wspornikowa, bidet i sedes typu Geberit i grzejnik drabinkowy.Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z gazowego pieca centralnego ogrzewania typu Viessman znajdującego się w łazience. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu Purmo. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni około 1,5 m2.Lokal posiada taras ogrodowy o powierzchni około 4 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.Powierzchnia użytkowa lokaluPowierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,68 m):Pokój z aneksem kuchennym 21,1 m2Pokój duży 14,7 m2Pokój mały 11,2 m2Łazienka 5,1 m2Przedpokój 9,2 m2Razem powierzchnia użytkowa lokalu 61,3 m2.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

licytacja lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 103 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00226272/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 63 mkw. składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul.  Kiełczowska 103 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00226272/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 63 mkw. składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:Boguszewicz BarbaraNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  287.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      215.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4 – piętrowy (6 kondygnacji).  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4 – piętrowy (6 kondygnacji).Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Krzywoustego”, obręb geodezyjny Psie Pole. Oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej, o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 150 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 400 m znajduje się duży obiekt handlowy „Hala Handlowa”. W odległości około 200 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Krzywoustego oraz w odległości 1,2 km Gimnazjum nr 2 Józefa Mackiewicza. W odległości około 4,5 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 14 im. Polonii Belgijskiej . Najbliższe przedszkole nr 130 im. Bolka i Lolka jest w odległości około 200 m.Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 3 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.Lokal zgodnie z zapisem ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, ale również zgodnie z informacją Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego składa się z 4 niezależnych pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. W rzeczywistości jeden z pokoi został bezpośrednio połączony z korytarzem przez wyburzenie ścianki działowej dzielącej te pomieszczenia tworząc hall, z którego jest wejście do pozostałych trzech pokoi, kuchni, łazienki i WC.

 

Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłodze w pokojach mieszkalnych są panele podłogowe, w jednym pokoju wykładzina dywanowa. W kuchni jest wykładzina rulonowa PCV a w przedpokoju wykładzina dywanowa. W łazience i wc na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. W łazience i w wc na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek (częściowo odpadające).  W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone, a w kuchni okna drewniane dwuramowe zespolone podwójnie szklone. Drzwi płycinowe drewniane częściowo przeszklone. W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka na nóżce. W wc jest sedes typu compact.Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni około 1,2 m2. Lokal posiada balkon o powierzchni 2,3 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,51 m):
Pokój mieszkalny duży 13,6 m2Pokój mieszkalny średni 11,2 m2Pokój mieszkalny mały 9,6 m2Pokój mieszkalny najmniejszy 9,2 m2Kuchnia 6,9 m2WC 1,1 m2Łazienka 2,6 m2Przedpokój 8,8 m2Razem powierzchnia użytkowa lokalu 63,0 m2.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

10 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

licytacja

nieruchomości:
lp.
opis
numer księgi wieczystej
Cena oszacowania
Cena wywoławcza
wadium
1
nieruchomość gruntowa –
dz. nr 3/6, AM-11,
obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna 143 A i B

WR1K/00136843/3
229.056,00 zł.
171.792,00 zł.
22.905,60 zł.
2
nieruchomość gruntowa –
dz. nr 3/7, AM-11,
obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna 143 A i B

WR1K/00146429/8
168.860,00 zł.
126.645,00 zł.
16.886,00 zł.
3
udział 3/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – dz. nr 3/9, AM-11, obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna

WR1K/00158360/3
12.398,00 zł.
9.298,50 zł.
1.239,80 zł.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi
Direct Technologies Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
10 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości:
lp.
opis
numer księgi wieczystej
Cena oszacowania
Cena wywoławcza
wadium
1
nieruchomość gruntowa –
dz. nr 3/6, AM-11,
obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna 143 A i B

WR1K/00136843/3
229.056,00 zł.
171.792,00 zł.
22.905,60 zł.
2
nieruchomość gruntowa –
dz. nr 3/7, AM-11,
obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna 143 A i B

WR1K/00146429/8
168.860,00 zł.
126.645,00 zł.
16.886,00 zł.
3
udział 3/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – dz. nr 3/9, AM-11, obręb Strachowice
Wrocław, ul. Graniczna

WR1K/00158360/3
12.398,00 zł.
9.298,50 zł.
1.239,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strachowice – pierwotnie wieś a obecnie osiedle w południowo-zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna. W granicach miasta od 1973 roku.

Znajdują się na południe od osiedli Jarnołtów, Jerzmanowo, Osiniec i Żerniki, na zachód od osiedla Muchobór Wielki. W południowej części Strachowic usytuowane jest wybudowane w 1936 lotnisko wojskowe Breslau-Schöngarten. Obecnie cywilno-wojskowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika.

 

Działka 3/6 położona jest w drugiej linii zabudowy przy ulicy Granicznej we Wrocławiu, obok Ronda gen. Stanisława Skalskiego. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do symbolu flagi, co zapewnia jej bezpośredni dostęp do drogi publicznej (południowa część ulicy Granicznej). Działka posiada powierzchnię 1035 m2, jest częściowo ogrodzona. Działka nie jest urządzona i zagospodarowana, znajdują się na niej samosiejki, dzika roślinność krzewiasta oraz trawiasta, a także niewielka hałda ziemi w kształcie koła o średnicy ok. 8 – 9 m. . Z racji swojego kształt działka posiada dostęp do pełnej sieci technicznej (gaz, woda, prąd, kanalizacja sanitarna). Wjazd na działkę możliwy jest zarówno od ulicy Granicznej w kierunku Portu Lotniczego (poprzez drogę wewnętrzną – działka numer 3/9) oraz bezpośrednio z południowej części ulicy Granicznej (pomiędzy budynkami numer 141 i 143).

 

Działka 3/7 położona jest w drugiej linii zabudowy przy ulicy Granicznej we Wrocławiu, obok Ronda gen. Stanisława Skalskiego. Działka posiada kształt regularny. Działka posiada powierzchnię 763 m2, jest częściowo ogrodzona. Działka nie jest urządzona i zagospodarowana, znajdują się na niej samosiejki, dzika roślinność krzewiasta oraz trawiasta. Z Działka posiada dostęp do sieci technicznej (gaz poprzez działkę numer 4, woda, prąd, kanalizacja sanitarna). Wjazd na działkę możliwy jest tylko od ulicy Granicznej w kierunku Portu Lotniczego (poprzez drogę wewnętrzną – działka numer 3/9).

 

Działka 3/9 pełni funkcję drogi wewnętrznej, która ma zapewnić dostęp do drogi publicznej (ulica Graniczna) dla działek numer 3/6 i 3/7. Powierzchnia działki wynosi 145 m2. Kształt działki wynika ściśle z jej funkcji. Działka jest utwardzona szarą kostką betonową.

Termin:

11 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,2173 ha opisanej jako działka nr 22/5 AM-2, obręb Polanowice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej we Wrocławiu, ul. Polanowicka. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00093620/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Budynek o pow. użytkowej 84,6 mkw. składa się z segmentu garażowego, pomieszczenia gospodarczego oraz poddasza.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:11 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,2173 ha opisanej jako działka nr 22/5 AM-2, obręb Polanowice, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej we Wrocławiu, ul.  Polanowicka. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00093620/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Budynek o pow. użytkowej 84,6 mkw. składa się z segmentu garażowego, pomieszczenia gospodarczego oraz poddasza.Nieruchomość stanowi własność dłużnika:Bufan WandaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  267.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      200.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 26.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego miasta Wrocławia, na osiedlu Polanowice, przy ul. Polanowickiej. Ulica Polanowicka ma charakter wewnątrzosiedlowy. Posiada nawierzchnię asfaltową, z odwodnieniem rowami melioracyjnymi i oświetleniem ulicznym. Przy czym bezpośredni dojazd do nieruchomości jest boczną drogą gruntową, bez oświetlenia i bez chodników oraz odwodnienia o długości 130 m.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do regularnego wydłużonego prostokąta z „rękawem” dojazdowym do drogi gruntowej o długości około 30 m. Położona jest w terenie płaskim równinnym. Odległość od centrum miasta ok. 9 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Sołtysowice około 3,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 500 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych mających charakter gruntów użytkowanych rolniczo lub nieużytków. Widoczny jest proces urbanizacji polegający na stopniowej zabudowie budynkami jednorodzinnym przede wszystkim wolnostojącymi. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z nieuporządkowanym drzewostanem i stawami.

Teren nieruchomości zagospodarowany, ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych bez cokolika. Od strony sąsiedniej zabudowanej działki nr 22/3 nie ma ogrodzenia. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym w trakcie budowy. Jest ona porośnięta trawą, z drzewkami ozdobnymi iglastymi. Znajdują się na niej także 4 jabłonie wieku około 20 lat oraz 15 sztuk drzew owocowych młodszych (brzoskwinie, jabłonie, czereśnie). Jest również studnia z kręgów żelbetowych głębokości około 1,5 m z wodą do celów ogrodowych, a także kanał rewizyjny dla samochodów ciężarowych o konstrukcji żelbetowej zagłębiony w ziemi.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie jest bezpośrednio uzbrojony. Jest jedynie uzbrojony w sieć elektryczną z podłączeniem do budynku sąsiedniego na działce 22/3. W ulicy Polanowickiej przebiegają następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, gazowa, elektryczna i telefoniczną. Aby doprowadzić sieć wodociągową i gazową do działki niezbędne byłoby rozbudowanie sieci zewnętrznych o długości każda po około 200 m.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także różnych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji nieruchomości na mały. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 22/5, arkusz mapy 2, obręb Polanowice o łącznej powierzchni 0,2173 ha, z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B o powierzchni 0,0740 ha oraz gruntami ornymi klasy R III b o powierzchni 0,1433 ha.

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym   niepodpiwniczonym z poddaszem (dwie   kondygnacje). Budynek   jest   w   stanie   częściowo   surowym otwartym bez schodów wewnętrznych na poddasze. Składa się z dwóch segmentów: garażowego na dwa samochody oraz gospodarczego składającego się z jednego pomieszczenia na parterze. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany wykonano z bloczków gazobetonowych. Strop nad parterem gęsto żebrowy żelbetowy typu DZ-3. Dach stromy   dwuspadowy kryty gontami papowymi dachówkowymi. Poddasze ze ścianką kolankową wysokości około 1 m jednoprzestrzenne (na stan zaawansowania budowy w trakcie wizji). Na podłogach parteru nie ma warstw wykończeniowych. Jest posadzka cementowa. W segmencie gospodarczym stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa. Nie ma wrót garażowych. Budynek przyłączony jest do sieci elektrycznej. Natomiast nie ma żadnych instalacji wewnętrznych.

Powierzchnia użytkowa budynku

Parter    (wysokość 2,79 m i 2,66 m)

 • pokój gospodarczy 20,8 m2
 • segment garażu 35,6 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                                       56,4 m2

Poddasze (wysokość do kalenicy 3,45 m)

Ze względu na stan niewykończonych pomieszczeń poddasza i brak podziału architektonicznego przyjęto, iż powierzchnia użytkowa stanowi około 50% powierzchni parteru.

Razem powierzchnia   użytkowa poddasza                                                 28,2 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku                                                    84,6 m2

 

Powierzchnia zabudowy                       ok.                                              65 m2

Kubatura zabudowy                              ok.                                            350 m3

Zaawansowanie robót budowlanych

W tabeli nr 1 oszacowano zaawansowanie robót budowlanych na podstawie „Budynku inwentarsko – składowego” obiekt nr 2554 w „Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO” część I obiekty kubaturowe, I Kwartał 2012, zeszyt 13/2012 (1339). W kolumnie „c” przyjęto udział procentowy elementów budynku podobnego nr 2554. Wartości w kolumnie „e” stanowią iloczyn udziału procentowego elementu i szacunkowego stopnia zaawansowania.

 

Zaawansowanie robót budowlanych

 

 
Lp Element Udział elementu

[%]

Stopień zaawan sowania Procen

towe

zaawan

sowanie

a b c d e
1 Roboty ziemne 4,7 1 4,7
2 Fundamenty 5,8 1 5,8
5 Izolacje fundamentów i ścian 1,2 1 1,2
6 Ściany nadziemia 24,6 1 24,6
7 Stropy, sklepienia, schody i podesty 6,4 0,7 4,48
8 Ścianki działowe 2,4 0 0
9 Dach – konstrukcja 10,4 1 10,4
10 Dach -pokrycie (bez podbicia okapu) 8,7 0,8 6,96
11 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 1,6 0 0
12 Okna 1,9 1 1,9
13 Drzwi zewnętrzne i wrota 11,3 0,4 4,52
14 Tynki i oblicowania 1,7 0 0
15 Roboty malarskie 0,2 0 0
16 Inne roboty wewnętrzne 0,7 0 0
18 Podłogi i posadzki 7,0 0,4 2,8
19 Elementy ślusarsko – kowalskie 0,7 0 0
20 Elewacje 2,8 0 0
21 Różne roboty zewnętrzne 1,9 0 0
23 Tablice rozdzielcze 0,3 0 0
24 Instalacja oświetleniowa 0,6 0 0
25 Instalacja gniazd wtykowych 0,2 0 0
27 Instalacja odgromowa 2,4 0 0
28 Instalacja wodociągowa 0,6 0 0
29 Instalacja kanalizacyjna 1,9 0 0
RAZEM 100 67,36

 

Z podsumowania kolumny „e” tabeli nr 1 wynika, iż zaawansowanie robót budowlanych budynku gospodarczego wynosi 67,36 %.

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na średnim poziomie. Wiek budynku około 10 lat. Szacuję trwałość budynku na 70 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wyliczony w pkt 7.5.3. operatu wynosi 8 %. Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

17 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0331 ha wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wewnętrznej, dwukondygnacyjnego, o pow. użytkowej 138,3 mkw.
Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul. Mrągowska 34. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00203569/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:17 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0331 ha wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego, jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wewnętrznej, dwukondygnacyjnego, o pow. użytkowej 138,3 mkw.Nieruchomość położona jest we Wrocławiu, ul.  Mrągowska 34. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00203569/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Prawa przysługują dłużnikowi:Szymańska-Raziuk AnielaNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  558.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      418.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55.800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna, na osiedlu Maślice przy ul. Mrągowskiej 34 . Ulica Mrągowska ma charakter wewnątrzosiedlowy. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do regularnego wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Stadion około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 400 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po drugiej stronie ulicy Mrągowskiej jest szeroki niezabudowany pas zieleni parkowej z małymi drzewami rzadko rosnącymi. Teren nieruchomości zagospodarowany, porośnięty trawą, z drzewkami ozdobnymi iglastymi i liściastymi. Jest również oczko wodne.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, jednopiętrowy, niepodpiwniczony. Nieruchomość jest ogrodzona od strony ogrodu ogrodzeniem z prętów stalowych w ramkach z kątownika na słupkach stalowych, a od frontu ogrodzeniem ze sztachet drewnianych na słupkach murowanych. Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, deszczową, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także różnych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na mały. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 107/91, arkusz mapy 21, obręb Maślice o powierzchni 0,0331 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B.

Opis budynku mieszkalnego

Opis techniczny

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym piętrowym niepodpiwniczonym (dwie kondygnacje), w zabudowie szeregowej wewnętrznej. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków i cegły. Stropy żelbetowe. Dach płaski dwuspadowy kryty papą. Stwierdzono przeciekanie pokrycia dachowego. Na parterze   budynku jest duży pokój mieszkalny, kuchnia, łazienka, korytarz, wc, wiatrołap
i schody. Ponadto jest w odrębnym segmencie garaż. Na I piętrze znajdują się trzy pokoje mieszkalne, łazienka i korytarz. Na podłogach parteru są płytki ceramiczne.
Na ścianach w łazience, wiatrołapie i wc parteru są płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.

Ponadto na  ścianach  korytarza,   częściowo  dużego  pokoju  oraz wiatrołapu jest drewniana boazeria listwowa. W garażu jest posadzka cementowa. Na I piętrze na podłogach pokoi jest mozaika parkietowa (grubość 10 mm). W łazience I piętra na podłodze są płytki ceramiczne. W łazience są również płytki ceramiczne na ścianach. Stolarka okienna drewniana    zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Wrota garażowe drewniane dwuskrzydłowe, rozwierane, nieocieplone. Instalacja centralnego ogrzewania
i ciepłej  wody jest  zasilana piecem gazowym centralnego  ogrzewania. W łazience  parteru  jest wanna i umywalka. W wc jest sedes i mała umywalka. W kuchni jest kuchenka gazowa
i zlewozmywak dwukomorowy. W łazience I  piętra jest wanna, umywalka i sedes. Budynek  ma instalacje wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami żeliwnymi radiatorowymi. Od strony ogrodu jest na parterze taras o powierzchni około 27 m2, a na I piętrze balkon o powierzchni 7,5 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku

Parter    (wysokość 2,49 m)

 • pokój mieszkalny 33,9 m2
 • -kuchnia 12,3 m2
 • łazienka 3,4 m2

– wc                                                                                                                      1,2 m2

 • korytarz 4,6 m2
 • wiatrołap 3,3 m2
 • schody 3,7 m2
 • segment garażu 19,1 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                                             81,5 m2

I piętro (wysokość 2,52 m)

 • pokój mieszkalny nr 1 19,2 m2
 • pokój mieszkalny nr 2 14,9 m2
 • pokój mieszkalny nr 3 12,1 m2
 • łazienka 3,2 m2
 • korytarz 7,4 m2

Razem powierzchnia   użytkowa I piętra                                                          56,8 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku                                                          138,3 m2

 

Powierzchnia zabudowy        ok.                                                                  90 m2

Kubatura zabudowy   ok.                                                                              700 m3

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na średnim poziomie. Wiek budynku około

30   lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia
technicznego wynosi około 25 %.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z

31   maja 2010 r. Nr 5, poz.116).

Na rysunku granic zespołów urbanistycznych „studium” teren na którym znajduje się nieruchomość przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną kameralną i oznaczono go jako „Maślice Małe KAM”.

Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

Termin:

17 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11, położonego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00232437/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 63,5 mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc, przedpokoju i garderoby. Znajduje się w zasobach mieszkaniowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Instal we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:17 kwietnia 2018 r. o godz. 11:30w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11, położonego we Wrocławiu, ul.  Wybrzeże Conrada Korzeniowskiego 2 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00232437/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 63,5 mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki z wc, przedpokoju i garderoby. Znajduje się w zasobach mieszkaniowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Instal we Wrocławiu. Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:Parysek Agnieszka,Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  284.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      213.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 28.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest   w   zwartej   zabudowie   ulicznej.   Budynek   wykonano   w   technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek VII piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem. Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Trzebnicka – Conrada” i oddalony jest od jego centrum o około 5 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 74 jest około 450 m, a do Gimnazjum nr 4 około 1 km. Do najbliższego Liceum nr III jest około 1,3 km. Do najbliższego dużego centrum handlowego E.Leclerc jest około 200 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej znajduje się w odległości około 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze ok. 600 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest administracyjnie przy ulicy lokalnej o małym natężeniu ruchu kołowego. Przy czym budynek położony jest przy skrzyżowaniu z ulicą Trzebnicką, która jest ulica wylotową z miasta w kierunku Trzebnicy (droga krajowa nr 5). Od podwórza znajduje się teren z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci. Znajdują się również miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat.

Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 25 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na IV piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na IV piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego, łazienki, garderoby oraz przedpokoju. Duży pokój mieszkalny wraz z aneksem kuchennym i przedpokojem stanowi pomieszczenie jednoprzestrzenne (bez ścian podziałowych). Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

W pokojach na podłodze są panele podłogowe. W kuchni, garderobie, łazience i przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach łazienki są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym i zlewozmywak jednokomorowy. W łazience znajduje się wanna, sedes compact i umywalka wspornikowa. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Stolarka okienna drewniana zespolona dwuramowa, podwójnie szklona.

 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe. Lokal posiada dwa balkony o powierzchniach 2,6 m2 i 2,6 m2. Lokal nie posiada komórki lokatorskiej.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,50 m):

Pokój duży (bez aneksu kuchennego i przedpokoju)                                   21,7 m2

Pokój mały                                                                                                  14,3 m2

Garderoba                                                                                                     2,7 m2

Łazienka                                                                                                      5,4 m 2

Aneks kuchenny                                                                                           7,6 m2

Przedpokój                                                                                                  11,8 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                   63,5 m2.

Zdjęcia

Zdjęcia

Termin:

18 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 68, położonego we Wrocławiu, ul. Okulickiego 19b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00136452/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 22,6 mkw. składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzowianka we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:18 kwietnia 2018 r. o godz. 09:00w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 68, położonego we Wrocławiu, ul.  Okulickiego 19b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00136452/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal o pow. 22,6 mkw. składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju i znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzowianka we Wrocławiu.Prawo do lokalu przysługuje dłużnikowi:Witoszyński TomaszNieruchomość oszacowana jest na kwotę:  130 573,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:         97 929,75 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 057,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Stabłowice przy ul. Lazurowej 9.  Ulica Lazurowa ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada  nawierzchnię z kostki betonowej, z niewydzielonymi chodnikami,  jest odwodniona, ma   oświetlenie uliczne.

Nieruchomość gruntowa ma   kształt wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 10 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica  około 1,5 km.  Przystanek  tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 znajduje się w odległości około 0,8 km, a Gimnazjum nr 12 w odległości około 1,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy  znajduje się w odległości około 0,3 km. Nieruchomość zasadniczo sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi. Przy ulicy są miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek  mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wewnętrznej, trzy – piętrowy z częściowym podpiwniczeniem. Jest to budynek z ośmioma półpiętrami. Od strony ogrodu jest patio wyłożone płytami betonowymi. Ponadto na terenie nieruchomości są drzewa i krzewy iglaste oraz trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest  ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych z cokolikiem. Od ulicy jest ogrodzenie na słupkach murowanych z cegły licówki oraz wrota i furtka z elementów metalowych prętowych w ramkach zawieszonych na słupkach.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarna i deszczową, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski.  Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki  nr 316, arkusz mapy 29, obręb Stabłowice o łącznej  powierzchni 0,0330 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B.

 

 

Opis techniczny

 

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym trzypiętrowym, częściowo podpiwniczonym,  w zabudowie szeregowej wewnętrznej.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Stropy masywne żelbetowe z prefabrykowanych płyt wielootworowych. Ściany murowane z bloczków  i cegły. Dach dwuspadowy z lukarnami kryty dachówką. Schody wewnętrzne na belkach stalowych.

W poziomie piwnicy znajduje się kotłownia, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa korytarze, ubikacja , przedsionek wejściowy do ogrodu oraz schody. Na niższym parterze  znajduje się  garaż, przedsionek i schody na wyższy parter.  Na wyższym parterze jest salon i schody na niższe I piętro.

Na niższym  I piętrze  znajduje się kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz i schody na wyższe I piętro. Na wyższym I piętrze jest pokój mieszkalny, garderoba i schody na niższe II piętro. Na niższym II piętrze jest pokój mieszkalny,   korytarz, ubikacja , łazienka i schody na wyższe II piętro (niższe poddasze). Na wyższym II piętrze (niższym poddaszu) znajduje się pokój mieszkalny, przedpokój i schody na wyższe poddasze. Na wyższym poddaszu znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze.

W piwnicy na podłogach jest wykładzina dywanowa i wykładzina rulonowa PCV. Na niższym parterze w przedsionku są płytki ceramiczne, a w garażu posadzka cementowa.  Na wyższym parterze w salonie są płytki ceramiczne.

Na niższym  I piętrze w kuchni, pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu płytki ceramiczne. Na wyższym I piętrze są panele podłogowe. Na niższym II piętrze są na podłogach płytki ceramiczne, a w pokoju mieszkalnym panele podłogowe. Na wyższym II piętrze są panele podłogowe, a na poddaszu wyższym posadzka cementowa.

W łazience i ubikacji niższego II piętra na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni niższego I piętra pas płytek  (t. zw. fartuch).

Stolarka okienna budynku drewniana z szybami zespolonymi, podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszkalona. Wrota garażowe rozwierane dwuskrzydłowe ocieplone stalowe.

W garażu jest kanał rewizyjny. W kotłowni piwnicy jest piec gazowy  centralnego ogrzewania „Saunier Duval”, a w pomieszczeniu gospodarczym niższego I piętra bojler na ciepłą wodę o pojemności około 50 dcl. Kuchnia posiada zlewozmywak dwu – komorowy oraz  kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym. W łazience znajduje się wanna narożna z hydromasażem, kabina natryskowa z głębokim brodzikiem i dwie umywalki na szafce. W ubikacji piwnicy jest sedes typu compact. W ubikacji na niższym II piętrze jest sedes oraz umywalka typu Geberit.

Budynek posiada instalację wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi typu purmo. W salonie znajduje się kominek grzewczy dwubiegowy (nowszego typu). Garaż nie jest ogrzewany.

Od strony ogrodu znajduje się balkon  o powierzchni ok. 24 m2.

Na parterze przed wejściem głównym jest podcień o powierzchni ok. 7 m2.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

 

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic i poddasza ze względu na wysokości  mniejsze od minimalnej normatywnej 2,2 m,  ustalono ze współczynnikiem 0,5 , a mniejsze od 1,4 m pominięto zgodnie z  polską normą PN–70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię poziomie podłogi.

Piwnica (wysokość 2,22 m i 2,19 m)

– pomieszczenie gospodarcze                                                                   10,8 m2

– pomieszczenie gospodarcze                       (4,2 m2)                                  2,1 m2

– kotłownia                                                                                                15,0 m2

– ubikacja                                                      (1,5 m2)                                  0,8 m2

– przedsionek                                                                                                5,3 m2

– korytarz nr 1                                               (4,4 m2)                                  2,2 m2

– korytarz nr 2                                               (2,0 m2)                                  1,0 m2

– schody                                                        (2,9 m2)                                  1,5 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  piwnicy      (46,1 m2)                            38,7 m2

 

Niższy parter    (wysokość  2,51 m)

 

– garaż                                                                                             18,5 m2

– przedsionek                                                                                     6,7 m2

– schody                                                                                             1,4 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  niższego parteru                       26,6 m2

 

Wyższy parter    (wysokość  2,55 m)

 

– salon                                                                                             31,2 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa  wyższego parteru                     32,2 m2

 

Niższe I piętro (wysokość 2,52 m)

 

– kuchnia                                                                                          11,9 m2

– pomieszczenie gospodarcze                                                              1,1 m2

– korytarz                                                                                            2,6 m2

– schody                                                                                             1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego I piętra                          26,6 m2

 

Wyższe I piętro (wysokość 2,43 m)

– pokój mieszkalny                                                                                    22,9 m2

– garderoba                                                                                                  3,0 m2

– schody                                                                                                       1,0 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego I piętra                       26,9 m2

 

Niższe II piętro (wysokość 2,51 m)

 

– pokój mieszkalny                                                                                     8,6 m2

– łazienka                                                                                                  10,4 m2

– ubikacja                                                                                                    1,1 m2

– korytarz                                                                                                   5,0 m2

– schody                                                                                                      1,6 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa niższego II piętra                        26,7 m2

 

 

Wyższe II piętro (niższe poddasze)

 

– pokój mieszkalny                             (32,2 m2)                                        19,6 m2

– przedpokój                                                                                                1,3 m2

– schody                                                                                                       1,2 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego II piętra  (34,7 m2)    22,1 m2

 

 

Wyższe poddasze

 

– duże pomieszczenie gospodarcze                           (26,0 m2)    10,2 m2

– małe pomieszczenie gospodarcze                                                  0,9 m2

 

Razem powierzchnia użytkowa wyższego poddasza           (26,9 m2)    11,1 m2

 

 

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku  wynosi   210,9 m2

 

Razem powierzchnia w poziomie podłogi  246,7 m2

 

Powierzchnia zabudowy                    ok.                                             90 m2

 

Kubatura zabudowy                          ok.                                        1000 m3

 

 

Stan techniczny i użytkowy

 

Stan techniczny budynku oceniam na  średnim poziomie na podstawie podręcznika „Zużycie nieruchomości zabudowanych” wydawnictwa Instytutu Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003. Szacuję trwałość budynku na 120 lat  na podstawie tabeli 10 powyższego podręcznika. Budynek jest użytkowany od około 2000 roku.

Średni wskaźnik zużycia technicznego przyjęto w wysokości około 10 %.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

06 marca 2018 r. o godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul. Kiełczowska, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:06 marca 2018 r. o godz. 12:00w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jakodz. nr 1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul.  Kiełczowska,  dla której księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/2 w prawie oszacowany jest na kwotę:  604.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      453.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60.400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

 1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
 2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
 3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.
 4. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
 5. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
 6. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
 7. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
 8. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
 9. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

 

 1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
 2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
 3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

 

Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanym od strony północnej oraz zabudowanymi z pozostałych stron. W planie miejscowym przeznaczona jest pod ulicę wewnętrzną.

Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Drogą dojazdową do nieruchomości jest wewnętrzna droga dojazdowa z kostki betonowej od strony ul. Kiełczowskiej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 9/2, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 11,74 ha co ustalono na podstawie strony internetowej www.invest-park.com.pl;oferta terenów inwestycyjnych ;mapowa baza danych terenów WSSE; PRO -THERM, GOODMAN OMEGA LOGISTIC(POLAND). Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km. Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km.

Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 1/69 i nr 1/71.

Działki nr 1/69 i 1/71 są położone bezpośrednio koło siebie. Działka 1/69 o kształcie małego prostokąta po obu stronach sąsiaduje z działkami przeznaczonymi na drogę o numerach 1/71 oraz 1/84 i 1/85. Na obu działkach istnieją zagłębienia terenu ze skarpami naniesionymi na mapę zasadniczą, stanowiące mokradła. Działka nr 1/71 ma nieregularny wydłużony kształt, jej wschodnia odnoga prowadzi do projektowanej Trasy Olimpijskiej, będącej drogą zbiorczą oznaczoną Z*, co wynika z rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia z 2010 roku, a według sąsiedniego planu zagospodarowania przestrzennego nr 76 oznaczoną jako 13 KZ. Na małej części działki nr 1/71 wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej („przedłużona” z działki nr 7). Na działce istnieje tabliczka znamionowa sieci gazowej oraz hydranty sieci ppoż. Działki nr 1/69 i 1/71 mają ogrodzenie od strony południowej będące ogrodzeniem sąsiadów.

Przez działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 800 cm, w tym na działce 1/71 znajdują się dwie studzienki chłonne kanalizacji deszczowej i kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm . Ponadto przez działkę 1/71 przebiega sieć gazowa. W rejestrze gruntów działki nr 1/69 i 1/71 są na arkuszu mapy 12, obręb Psie Pole. Działka 1/69 jest w ewidencji użytkowana jako   zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone jako Bp o powierzchni 0,0470 ha, działka nr 1/71 jest w ewidencji użytkowana jako drogi, oznaczona jako dr o powierzchni 0,6222 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6692 ha.

Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 • działalność produkcyjna, budownictwo;
 • usługi handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
 • usługi handlu hurtowego;
 • składy i magazyny;
 • laboratoria i ośrodki badawcze;
 • usługi administracyjne i biurowe;
 • usługi finansowe;
 • obsługa firm;
 • usługi zdrowia;

 

 • usługi transportowe;
 • usługi turystyki;
 • usługi gastronomii,
 • usługi handlu detalicznego;
 • usługi rzemiosła;
 • tereny ulic publicznych zbiorczych;
 • teren węzła komunikacyjnego;
 • tereny ulic wewnętrznych;
 • parkingi;
 • infrastruktura towarzysząca;
 • zieleń urządzona.

Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

 

Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/69 i 1/71 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową. Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

Termin:

06 marca 2018 r. o godz. 13:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako
dz. nr 1/11, 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul. Kiełczowska, dla której księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:06 marca 2018 r. o godz. 13:00w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/4 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 1/11, 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonej we Wrocławiu, ul.  Kiełczowska,  dla której księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Udział 1/4 w prawie oszacowany jest na kwotę:  467.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          311.333,33 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46.700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

 1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
 2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
 3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.

 

 1. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
 2. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
 3. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
 4. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
 5. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
 6. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

 

 1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
 2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
 3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanymi od strony północnej, zabudowanymi z pozostałych stron.

Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 1/71, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o
łącznej powierzchni 11,74 ha, co ustalono na podstawie strony internetowej
www.investpark.com.pl;ofertaterenówinwestycyjnych;mapowabazadanychterenówWSSE;PRO-THERM,GOODMANOMEGALOGISTIC(POLAND).

 

Z informacji podstawowych (rubryka 0.1) w księdze wieczystej wynika, iż nieruchomość obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębna nieruchomość.

Z wizji lokalnej wynika, iż nieruchomość nie jest zabudowana budynkami. Nie istnieją również urządzenia na powierzchni terenu.

 

Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km . Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km .

Nieruchomość składa się z działek nr 1/11 i 7, arkusz mapy 12, obręb Psie Pole.

Powierzchnia nieruchomości 0,6882 ha.

 

 

 

 

Opis działki nr 1/11  i   nr 7

Działka 1/11 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową. Kształtem zbliżona jest do prostokąta , położona jest bezpośrednio przy ul. Kiełczowskiej. Ma nawierzchnię z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, sieć telekomunikacyjna oraz sieć elektroenergetyczna.

Działka nr 7 stanowi drogę wewnętrzną, ma nieregularny kształt. Nawierzchnia jest wykonana z kostki betonowej tzw. „psia kość”, jest odwodniona, nieoświetlona, ze strony wschodniej posiada chodnik z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm i 160 mm, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej , sieć telekomunikacyjna i gazowa.

W rejestrze gruntów działki nr 1/11 i 7   są   na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole,
W ewidencji użytkowane są jako drogi oznaczone symbolem dr. Działka nr 1/11 jest o powierzchni 0,0042 ha, a działka nr 7 jest o powierzchni 0,6840 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6882 ha.

Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 • działalność produkcyjna, budownictwo;
 • usługi handlu detalicznego w obiektach handl. o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ;
 • usługi handlu hurtowego;
 • składy i magazyny;
 • laboratoria i ośrodki badawcze;
 • usługi administracyjne i biurowe;
 • usługi finansowe;
 • obsługa firm;
 • usługi zdrowia;

10) usługi transportowe;

 • usługi turystyki;
 • usługi gastronomii,
 • usługi handlu detalicznego;
 • usługi rzemiosła;
 • tereny ulic publicznych zbiorczych;
 • teren węzła komunikacyjnego;
 • tereny ulic wewnętrznych;
 • parkingi;
 • infrastruktura towarzysząca;
 • zieleń urządzona.

Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP, na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/11 i 7 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową, Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

 

Termin:

15 marca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul. Włościańska 13A dla której księgę wieczystą nr WR1K/00048678/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym o pow. 147,4 mkw.
Powierzchnia nieruchomości gruntowej to 0,0681 ha.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:15 marca 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
udziału 1/6 części w prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul.  Włościańska 13A dla której księgę wieczystą nr WR1K/00048678/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym o pow. 147,4 mkw.Powierzchnia nieruchomości gruntowej to 0,0681 ha. Udział 1/6 części nieruchomości stanowi własność dłużnika:Szyplik KrzysztofUdział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 73.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:          48.666,67 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.300,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Strachocin przy ul. Włościańskiej 13 A. Ulica Włościańska ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada nawierzchnię z kostki betonowej, z chodnikami, jest odwodniona z   oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt prostokąta o szerokości około 15 m. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 9 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Wojnów około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Z dwóch stron wzdłuż ulicy nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, a od strony południowo – zachodniej z zabudową wielorodzinną.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, jedno – piętrowy z podpiwniczeniem. Ponadto na terenie nieruchomości jest droga wewnętrzna dojazdowa o nawierzchni betonowej oraz nie użytkowany osadnik ścieków sanitarnych. Są również drzewa liściaste, krzewy ozdobne i trawnik. Nieruchomość od strony ogrodu jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Od frontu ogrodzenie jest ze stalowych wytłoczek w ramkach z kątownika na słupkach stalowych.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 8/1, arkusz mapy 4, obręb Strachocin o łącznej powierzchni 0,0681 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B..

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym   jednopiętrowym    z       podpiwniczeniem,   w   zabudowie wolnostojącej. Obiekt   wykonano   w   technologii   tradycyjnej.   Ściany   nośne   wykonano bloczków   żużlobetonowych,   gazobetonowych   i   cegły.   Stropy   z   płyt żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach płaski kryty papą. W piwnicy  budynku  znajduje  się     garaż,  pomieszczenie  gospodarcze, kotłownia,  pomieszczenie  na opał i  korytarz ze schodami.   Ponadto z dostępem od ogrodu znajduje się pomieszczenie wejściowe niewykończone. Na parterze są dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka, wc, korytarz, przedsionek i wiatrołap. Ponadto również   z dostępem od ogrodu znajduje się pomieszczenie wejściowe niewykończone. Na I piętrze znajdują się dwa pokoje mieszkalne, kuchnia, korytarz i łazienka. Na podłogach pomieszczeń piwnic jest posadzka cementowa. W pokojach mieszkalnych parteru jest wykładzina rulonowa pcv.
W kuchni, korytarzu, przedsionku , łazience i wc na podłogach są płytki ceramiczne.
W wiatrołapie są płytki PCV. Na ścianach kuchni są płytki ceramiczne do wysokości 1,35 m, są one również na ścianach wc. Na podłogach wszystkich pomieszczeń I piętra jest wykładzina rulonowa PCV. W łazience I piętra na ścianach są lamperie olejne oraz stare płytki ceramiczne pomalowane olejną farbą. Na ścianach    I    piętra   znajduje    się    styropianowa    boazeria    stanowiąca równocześnie ocieplenie. Na suficie dużego pokoju I piętra znajdują się ozdobne elementy styropianowe. Stolarka okienna parteru i I piętra podwójnie szklona zespolona PCV, a także okna  drewniane   skrzynkowe  dwuramowe.   W  piwnicy  okna   drewniane pojedynczo   szklone.   Stolarka   drzwiowa   płycinowa   drewniana.   Wrota garażowe rozwierane, drewniane, dwuskrzydłowe, nieocieplone. W kotłowni jest piec na opał stały – starego typu jednofunkcyjny (tylko na centralne ogrzewanie) oraz zlew. Kuchnia parteru posiada zlewozmywak dwu – komorowy, piec gazowy do ogrzewania ciepłej wody typu Villand oraz podejście do kuchenki gazowej (kuchenka zdemontowana). Kuchnia I piętra ma kuchenkę gazową i zlewozmywak dwu – komorowy. W łazience parteru znajduje się brodzik, a w wc sedes. W łazience I piętra znajduje się sedes, umywalka i wanna. Budynek    posiada    instalację    wodociągową   wody    ciepłej    i    zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi płytowymi   typu   purmo,      Pomieszczenia   piwnic  nie  są ogrzewane   (nie stanowią dostatecznej izolacji cieplnej).

W poziomie parteru znajduje się niewykończony taras o powierzchni 27,2 m2.

 

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic ze względu na wysokość 2,0 m a więc mniejszą od minimalnej 2,2 m ustalono ze współczynnikiem 0,5 zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię bez współczynnika 0,5.

Piwnica (wysokość 2,0 m)

– garaż                                                              (28,3 m2)                             14,2 m2

 • pomieszczenie gospodarcze (25,8 m2)                             12,9 m2
 • kotłownia (7,8 m2)                               3,9 m2
 • korytarz ze schodami (4,3 m2)                              2,2 m2
 • pomieszczenie na opał (4,0 m2)                              2,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa piwnicy (74,6 m2)                                   37,4 m2

Parter    (wysokość 2,51 m)

 • pokój duży 20,3 m2
 • pokój mały 8,8 m2
 • kuchnia 8,8 m2

– łazienka                                                                                                      2,1 m2

 • wc 1,2 m2
 • przedsionek 1,7 m2
 • korytarz 5,4 m2

– wiatrołap                                                                                                    4,1 m2

 • pomieszczenie wejściowe od ogrodu 9,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                                     61,4 m2

I piętro (wysokość 2,51 m)

– pokój duży                                                                                                17,8 m2

 • pokój mały 8,9 m2

 – kuchnia                                                                                                     11,5 m2

 • łazienka 4,5 m2
 • korytarz 5,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa I piętra                                                       48,6 m2

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi     147,4 m2
Powierzchnia zabudowy                    ok.                                             70 m2

Kubatura zabudowy                          ok.                                            330 m3

Zaawansowanie robót budowlanych

Budynek jest w trakcie wykonywania robót budowlanych polegających na rozbudowie strefy komunikacji od strony ogrodu, dokończenia balustrady i posadzki tarasu, wyjścia na ogród z piwnic z pomieszczeniem przejściowym oraz ocieplenia ścian zewnętrznych. W piwnicy wykonano instalację co. bez zamontowanych grzejników.

Lp Element Udział

elementu

[%]

Stopień zaawan sowania Procen towe zaawan sowanie
a b c d e
1 Roboty ziemne 3,6 1 3,6
2 Fundamenty 3,1 1 3,1
3 Ściany podziemia 6,8 1 6,8
4 Stropy i schody podziemia 2,5 0,9 2,3
5 Izolacje fundamentów i ścian 3,1 1 3,1
6 Ściany nadziemia 11,6 0,9 10,44
7 Stropy, sklepienia, schody i podesty 5,0 0,9 4,5
8 Ścianki działowe 0,9 1 0,9
9 Dach – konstrukcja 5,5 1 5,5
10 Dach – pokrycie 6,7 1 6,7
11 Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 4,3 0,7 3,01
12 Okna i drzwi zewnętrzne 6,2 0,8 4,96
13 Drzwi wewnętrzne 2,5 1 2,5
14 Tynki i oblicowania 6,8 0,8 5,44
15 Roboty malarskie 1.2 0,8 0,96
16 Podłoża 1.2 1 1.2
17 Podłogi i posadzki 10,4 0,8 8,32
18 Elementy ślusarsko – kowalskie 0,6 1 0,6
19 Elewacje 4,3 0 0
20 Różne roboty zewnętrzne 3,0 0,3 0,9
21 Przyłącze kablowe 0,5 1 0,5
22 Tablice rozdzielcze 0,4 1 0,4
23 Instalacja oświetleniowa 0,6 0,9 0,54
24 Instalacja gniazd wtykowych 1,1 0,9 0,99
25 Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna 1,2 1 1.2
26 Instalacje multimedialne 0,2 1 0,2
27 Instalacja odgromowa 0,5 1 0,5
28 Instalacja wodociągowa 0,9 1 0,9
29 Instalacja kanalizacyjna 1,4 1 1,4
30 Instalacja gazowa 0,5 0,8 0,4
31 Instalacja centralnego ogrzewania 2,8 0,7 1,96
32 Instalacje w kotłowni 0,6 1 0,6
RAZEM 100,0 84,42

 

W tabeli nr 1 oszacowano zaawansowanie robót budowlanych na podstawie podobnego obiektu „Budynek jednorodzinny wolnostojący” obiekt nr 1167A w „Biuletynie cen obiektów budowlanych BCO” część I obiekty kubaturowe, I Kwartał 2012, zeszyt 13/2012 (1339).

W kolumnie „c” przyjęto udział procentowy elementów budynku podobnego nr 1167A. Wartości w kolumnie „e” stanowią iloczyn udziału procentowego elementu i szacunkowego stopnia zaawansowania.

Z podsumowania kolumny „e” tabeli nr 1 wynika, iż zaawansowanie robót budowlanych budynku mieszkalnego wynosi 84,42 %.

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na niskim poziomie. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wynosi około 30 %. Budynek został zalany woda w trakcie powodzi w 1997 roku. W piwnicy stwierdzono zawilgocenie ścian.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Termin:

11 lipca 2018 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

licytacja udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego we Wrocławiu, ul. Wilanowska 15 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00342446/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.
Lokal o pow. 50,6 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:11 lipca 2018 r. o godz. 09:00w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 12, położonego we Wrocławiu, ul.  Wilanowska 15 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00342446/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana III Sobieskiego  we Wrocławiu.Lokal o pow. 50,6 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokojui przysługuje dłużnikowi:Kalwat Ryszard,
udział 1/2 części w prawie do lokalu oszacowany jest na kwotę:  114 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      85 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. 11 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia.     Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Zakrzów” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 9 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 1,5 km. W odległości około 100 m znajduje się przy ulicy Wilanowskiej większe centrum handlowe Biedronka. Przy ulicy Kasztelańskiej w odległości około 500 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum nr 11 Stefana Batorego. W odległości około 7 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II.Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
Opis techniczny lokalu mieszkalnegoLokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 3-cim piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach jest mozaika parkietowa, a w przedpokoju wykładzina rulonowa PCV. W kuchni na podłodze są płytki PCV (częściowo uszkodzone), a w łazience i wc płytki ceramiczne. W łazience i wc na ścianach są również płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek.W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. W dużym pokoju okna wyposażone są w rolety wewnętrzne. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes ze spłuczką.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne.Lokal nie posiada balkonu lub loggi. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni  4,59 m2.Powierzchnia użytkowa lokaluPowierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,49 m):Pokój duży 21,8 m2Pokój mały 11,4 m2Kuchnia 6,7 m2Łazienka 2,5 m2WC 1,1m2Przedpokój 7,1m2Razem powierzchnia użytkowa lokalu 50,6 m2.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.