godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

26 marca 2019r godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Wróbla 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00288747/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o pow. 43mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26.03.2019 r. o godz. 12:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Wróbla 27 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00288747/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o pow. 43mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i stanowi własność dłużnika:
Grabowska Elżbieta,
Grabowski Nikodem,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KM4070/16

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Wróbla 27 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00288747/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej WR1K/00288747/0 z dnia 13.06.2017 z godziny 08:21:35.Z działu II księgi wieczystej wynika, iż własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego posiadają na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Elżbieta Grabowska numer PESEL 53050613702 oraz Nikodem Tadeusz Grabowski numer PESEL 55101213897. Lokal ma udział 97/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla gruntu ustanowiono księgę wieczystą nr WR1K/00128852/0.Prawo własności do lokalu zostało nabyte w drodze umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu zawartej w dniu lokalu 16.09.2011 przed notariuszem Anną Jędrzejewską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu rep. A nr 15911/2011.II. Opis nieruchomości:Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zwartej zabudowie ulicznej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, jednoklatkowy
  z dachem dwuspadowym, 3 piętrowy z podpiwniczeniem.
  Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Śródmieście Południowe”
  i oddalony jest od jego centrum o około 5 km.
  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 400 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Grabiszyn ok. 2,5 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kaczmarka jest w odległości około 700 m,
  a Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego jest w odległości ok. 300 m. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w odległości około 250 m.
  Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Najbliższe przedszkole
  nr 31 im. Janiny Porazinskiej jest w odległości około 550 m. Najbliższy duży obiekt handlowy „Biedronka” jest w odległości około 100 m.
  Przy ulicy jest urządzony teren z miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
  Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o małym natężeniu ruchu kołowego.
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 100 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego na 30 %.Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze w budynku.
  Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na parterze znajdują się 2 lokale mieszkalne.
  Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju.
  Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń
  z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych jest parkiet oraz panele podłogowe. W kuchni , łazience oraz w przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne, a w łazience i kuchni są również płytki ceramiczne na ścianach.
  W lokalu znajdują się okna drewniana skrzynkowe podwójnie szklone. Drzwi drewniane kasetonowe częściowo przeszklone.
  W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy emaliowany i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
  W łazience jest wanna, umywalka na nóżce oraz sedes typu compact.
  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną
  oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe.
  Lokal nie posiada balkonu. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy (informacja uzyskana w trakcie wizji).Powierzchnia użytkowa lokalu
  Powierzchnie pomieszczeń określono zgodnie z polską normą PN-70/B- 02365.
  Powierzchnie te są następujące (wys. 2,71 m):
  Pokój mieszkalny duży 14,1 m2
  Pokój mieszkalny mały 12,9 m2
  Kuchnia 9,2 m2
  Łazienka 3,5 m2
  Przedpokój 3,3 m2
  Razem powierzchnia użytkowa lokalu 43,0 m2.

Termin:

01 kwietnia 2019r godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i halą magazynową, położonego we Wrocławiu, ul. Strachocińska 198 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00011288/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-04-01 r. o godz. 10:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonego we Wrocławiu, ul. Strachocińska 198 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00011288/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Szpik Magdalena,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 162 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KM1502/16

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej i halą magazynową, położone we Wrocławiu, ul. Strachocińska 198, dla której Księgę Wieczystą nr WR1K/00011288/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego z księgi wieczystej nr WR1K/00011288/2 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 19.10.2017 godz. 08:21:54 oraz wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej XIV Wydział Cywilny, sygn. akt XIV C 1553/15 z dnia 16.02.2016.
  W dziale I księgi wieczystej sposób korzystania z nieruchomości opisano jako tereny mieszkaniowe i zurbanizowane tereny niezabudowane.
  W dziale II księgi wieczystej jako właściciel nieruchomości widnieje Józefa Szpik.
  Wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu sygn. akt. sąd. XIV C 1553/15 z dnia 16-02-2016 uznana została za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela Chemik HB Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu umowa darowizny udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości zawarta w dniu 8 listopada 2011 r. przed notariuszem Robertem Bronsztejnem rep. A nr 18794/2011, między Józefą Szpik i Magdaleną Szpik.
  W dziale III księgi wieczystej w dniu 04.06.1997 wpisany jest zakaz zbywania udziału 1/2 części nieruchomości.
  II. Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Wojnów, przy ulicy Strachocińskiej przy skrzyżowaniu z ulica Uboczną. Jest to ulica wylotowa z miasta Wrocławia w kierunku na Kamieniec Wrocławski i Oławę. Nieruchomość składa się z części zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz z części zabudowanej budynkiem hali magazynowej.
  Odległość od centrum miasta ok. 9,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Sołtysowice około 7 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w najbliższym sąsiedztwie. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 53 znajduje się w odległości około 0,5 km , a Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta znajduje się w odległości około 4,5 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XI im Stanisław Konarskiego jest w odległości około 4 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Biedronka znajduje się w odległości około 100 m. Najbliższe Publiczne Przedszkole nr 115 jest w odległości około 0,5 km.Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej i usługowo – handlowej. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej oraz wolnostojący budynek hali magazynowej. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych z cokolikiem. Ogrodzenie oraz brama wjazdowa od strony ulicy Ubocznej jest z elementów metalowych prętowych. Nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się zieleń ozdobna z drzewami iglastymi, owocowymi i krzewami. Teren porośnięty trawą. Od ulicy do garażu prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik do wejścia głównego gruntowy umocniony. Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjna sanitarna i deszczową oraz elektryczną.
  W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na średni. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
  Nieruchomość składa się z dwóch działek. Powierzchnia nieruchomości gruntowej na działce 30/1 wynosi 1.048 m2 , a na działce 30/2 wynosi 242 m2.
  Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0,1290 ha (1.290 m2).Dla potrzeb wyceny podzielono nieruchomość na część zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni orientacyjnej 370 m2 powierzchni gruntu oraz część zabudowaną halą magazynową o powierzchni 920 m2.Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Drugie piętro jest poddaszem częściowo użytkowym. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane są z cegły. Strop nad parterem drewniany belkowy. Schody na I piętro konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy z wykuszem i dobudówką kryty dachówką ceramiczną karpiówką oraz blachą trapezową stalową ocynkowaną.
  Na parterze znajdują się trzy pokoje mieszkalne, kuchnia, łazienka, wc (pod schodami), dwa przedpokoje, przedsionek i kotłownia. Na I piętrze znajduje się jeden pokój mieszkalny oraz pomieszczenia strychowe nie spełniające funkcji mieszkalnych.
  Na podłogach pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokojów i przedsionka parteru są wykładziny dywanowe lub wykładziny pcv. W łazience i wc na podłogach są płytki ceramiczne. W kotłowni na podłodze jest posadzka cementowa. Na I piętrze w pokoju mieszkalnym są płyty pilśniowe.
  W łazience i wc parteru na ścianach są płytki ceramiczne. W kuchni jest kuchenka gazowa z piekarnikiem i zlewozmywak jedno – komorowy metalowy. W łazience parteru jest wanna narożna, umywalka na szafce, kabina natryskowa, grzejnik drabinkowy oraz bojler elektryczny na ciepłą wodę pojemności około 100 dcl. W WC jest sedes typu compact oraz mała umywalka. W kotłowni znajduje się kocioł c.o. na opał stały.
  Stolarka okienna PCV z podwójnymi szybami zespolonymi oraz drewniana dwuramowa zespolona podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe nowego typu przeszklone oraz stare kasetonowe.Budynek posiada instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi żeliwnymi oraz członowymi stalowymi.
  Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego
  W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych.
  W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz łączna powierzchnię użytkową budynku.
  Dla WC parteru o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. Powierzchnię tę podano w kolumnie „e” tabeli nr 1. Powierzchnię w poziomie podłogi podano kol. „d” tabeli.
  Wysokości kondygnacji są następujące:
  – parter wysokość 2,22 i 2,25 m,
  -1 piętro wysokość pokoju 2,34 m.
  Zestawienie powierzchni użytkowej Tabela nr 1
  Lp
  Pomieszczenie
  Jedn.
  Powierzchnia
  w poziomie podłogi
  Powierzchnia
  normatywna
  a
  b
  c
  d
  ePARTER1
  Pokój mieszkalny duży
  m2

  20,9
  2
  Pokój mieszkalny średni
  m2

  16,3
  3
  Pokój mieszkalny mały
  m2

  15,4
  4
  Przedpokój ze schodami
  m2

  8,6
  5
  Przedpokój
  m2

  2,8
  6
  WC
  m2
  2,5
  1,2
  7
  Łazienka
  m2

  4,9
  8
  Kuchnia
  m2

  8,3
  9
  Kotłownia
  m2

  4,2
  10
  Przedsionek
  m2

  4,4

  RAZEM
  m2
  2,5
  87,0

  I PIĘTRO

  1
  Pokój mieszkalny
  m2

  13,6

  RAZEM
  m2

  13,6

  RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
  m2
  101,9
  100,6

  Z podsumowania tabeli nr 1 wynika, iż powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100,6 m2.
  Powierzchnia zabudowy ok. 120 m2
  Kubatura zabudowy ok, 600 m3

  Stan techniczny i użytkowy
  Stan techniczny budynku oceniam jako zły. Budynek nie był użytkowany od 7 lat. Pomieszczenia są zdewastowane. Budynek nie posiada izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Wiek budynku mieszkalnego szacuję na około 120 lat. Szacuję jego trwałość na 100 lat. A wiec teoretycznie stopień zużycia technicznego wynosi 100 %.
  Przeprowadzony ewentualny remont kapitalny wymagałby wymiany drewnianego stropu na masywny, wykonania izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej, ocieplenia ścian zewnętrznych i połaci dachowych, wymiany elementów więźby dachowej, wymiany instalacji sanitarnej i elektrycznej (bez urządzeń), wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania (miedzianej) oraz instalacji ciepłej wody wraz z nowym gazowym piecem centralnego ogrzewania.
  Istotne jest również zużycie funkcjonalne. Istniejący budynek nie spełnia obecnych standardów użytkowych budynków jednorodzinnych. Istotna jest na przykład wysokość parteru wynosząca 2,25 m przy obecnie projektowanych wysokościach minimum 2,4 m. Również inne elementy wymienione powyżej nie spełniają obecnych standardów użytkowych (instalacje sanitarne i elektryczne).
  Stąd szacuję zużycie techniczne i funkcjonalne budynku mieszkalnego na poziomie 70 %.

  Budynek hali magazynowej znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem w zabudowie wolnostojącej. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z pojedynczym pomieszczeniem typu halowego. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Stropodach dwuspadowy krokwiowy, na belkach stalowych, kryty blachą trapezową stalową ocynkowaną. Posadzka cementowa zatarta na ostro. Stolarka okienna PCV z podwójnymi szybami zespolonymi. Drzwi wejściowe drewniane, wrota dwuskrzydłowe z płyty PW-8. Na oknach kraty stalowe.
  Budynek posiada tylko instalację elektryczną oraz alarmową – ochrony przeciwwłamaniowej
  Powierzchnia użytkowa budynku halowego
  W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków.
  Wysokości kondygnacji 3,07 m.
  Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 129,6 m2.
  Powierzchnia zabudowy ok. 150 m2
  Kubatura zabudowy ok. 530 m3

  Stan techniczny i użytkowy
  Stan techniczny budynku oceniam jako dobry. Stopień zużycia technicznego szacuję na 10 %. Na ścianie szczytowej z wrotami brak jest opierzenia blacharką co spowodowało widoczny na zdjęciach zaciek.

  Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).
  Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę jednorodzinną i oznaczono go jako „Strachocin – Wojnów JED”.
  Nieruchomość zostanie wyceniona z przeznaczeniem częściowo pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i częściowo pod działalność gospodarczą – magazynową.

Termin:

10 kwietnia 2019r godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położone we Wrocławiu, ul. Koszalińska 6 znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.
Lokal o pow 50,1mkw składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-04-10 r. o godz. 10:00
w sali nr 209 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we Wrocławiu, ul. Koszalińska 6 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.
Lokal o pow 50,1mkw składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju i stanowi własność:
Czerwiński Maciej,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 151 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

   

  Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we Wrocławiu, ul. Koszalińska 6.

  Lokal nie posiada księgi wieczystej .

  Znajduje się on w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki, 54-317 Wrocław ul. Majakowskiego 40/1 a.

   

  Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej ” Kuźniki”, 54-317 Wrocław ul. Majakowskiego 40/1A z dnia 31.12.2014r.  L.dz. FC/321/2015.

  Zgodnie z jego treścią spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Maciejowi Czerwińskiemu.

  1. Opis nieruchomości:

  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, podpiwniczony, 4 piętrowy.

  Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu Kuźniki i oddalony jest od jego centrum o około 9 km

  Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej jest w odległości ok.250 m, a tramwajowej w odległości ok. 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław-Kuźniki to ok. 350 m. W odległości około 600 metrów od budynku znajduje się Szkoła Podstawowa, w odległości około 1,5 km znajduje się Liceum a Przedszkole ok. 500 m. Najbliższe duże centrum handlowe znajduje się w promieniu ok. 2,5 km.

  Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, elektryczną, gazową, co oraz kanalizacji deszczowej.

  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.

  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość na 120 lat , stopień zużycia technicznego 20 %.

  Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny, położony na II piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

  Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych, łazienki, kuchni , WC oraz przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra.

  Wobec braku dostępu do przedmiotowego lokalu. Przyjęto na podstawie informacji z działu technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki”, oględzin zewnętrznych budynku (okna, loggia) oraz informacji z wywiadu u sąsiadów, iż standard robót wykończeniowych jest podstawowy.

  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej, kanalizacyjną, gazową, c,o oraz elektryczną. Lokal jest dobrze przewietrzany. Lokal posiada loggię o powierzchni około 9 m2.

Termin:

19 kwietnia 2019r godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8, położone we Wrocław, ul. Zemska 21 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00128308/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 47,8mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (do lokalu przynależy komórka lokatorska 1,85mkw)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-04-19 r. o godz. 09:00
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego we Wrocław, ul. Zemska 21 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00128308/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 47,8mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (do lokalu przynależy komórka lokatorska 1,85mkw) i stanowi własność dłużnika:
Śnieć Mirosław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 166 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 22 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KM1143/14

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego we Wrocławiu, ul. Zemska 21 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00128308/2 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu. Lokal mieszkalny znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”.

 

Stan prawny lokalu ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00128308/2 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 13.08.2015 godz. 08:37:19

Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Mirosławowi Śnieć, synowi Stefana i Stefanii. Prawo to przysługuje na podstawie umowy zamiany z dnia 30.04.1999.

 

 1. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej, w tak zwanym systemie „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek X piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem.

 

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Nowy Dwór” i oddalony jest od jego centrum o około 4 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nowy Dwór ok. 0,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat.

Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

Zgodnie z decyzją Komornika po dokonaniu oględzin budynku w dniu 16.09.2015 i uzyskaniu oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z dnia 14.10.2015 potwierdzającego, iż w lokalu nie zostały dokonane zmiany modernizacyjne i remontowe od poprzednich oględzin w dniu 09.02.2009 można uznać, iż stan techniczny i użytkowy lokalu nie uległ zmianie i odpowiada on opisowi lokalu w operacie szacunkowym z dnia 18.02.2009.

Opis techniczny lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na II piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na II piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych,    kuchni, łazienki           i przedpokoju. Komunikacja    wewnątrz    lokalu    dobra,    nie    ma    pokoi     przejściowych. Powierzchnie pomieszczeń małe. Łazienka doświetlona            jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

W pokojach i przedpokoju na podłodze jest mozaika i wykładzina dywanowa, w kuchni wykładzina pcv, w łazience na podłodze są płytki ceramiczne. Na ścianach kuchni i łazienki są również płytki ceramiczne. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni około 0,5 m2. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową i zlewozmywak dwukomorowy. W łazience znajduje się mała wanna i sedes. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Stolarka okienna drewniana, zespolona, podwójnie szklona.

 

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe. Lokal posiada balkon o powierzchni około 2 m2.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni około 1,85 m2.

Przedsionek utworzony z korytarza klatki schodowej o powierzchni 3,0 m2 jest częścią wspólną lokali nr 8 i 9 , ale nie należy do ich powierzchni użytkowych. Nie jest przedmiotem wynajmu.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,52 m):

Pokój duży                                                                                                 21,4 m2

Pokój mały                                                                                                   9,2 m2

Łazienka                                                                                                       3,1 m2

Kuchnia                                                                                                        8,7 m2

Przedpokój                                                                                                     5,4 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                  47,8 m2.

Termin:

23 maja 2019r godz. 11:00

Przedmiot licytacji:

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu opisanej jako dz. nr 4/22, AM-2, obręb Gądów Mały oraz prawa własności nieruchomości na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Stargardzka 6 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00121912/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Prawo użytkowania wieczystego do 05 grudnia 2089r. Teren nieruchomości niezagospodarowany porośnięty jest wysokimi krzakami i drzewami. Powierzchnia nieruchomości gruntowej 1.918m2. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości przeznaczony jest na aktywność gospodarczą lub budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Nieruchomość nie ma bezpośredniego do drogi publicznej (istnieje służebność przejazu i przechodu).

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-05-23 r. o godz. 11:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu opisanej jako dz. nr 4/22, AM-2, obręb Gądów Mały oraz prawa własności nieruchomości na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Stargardzka 6 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00121912/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Prawo użytkowania wieczystego do 05 grudnia 2089r. Teren nieruchomości niezagospodarowany porośnięty jest wysokimi krzakami i drzewami. Powierzchnia nieruchomości gruntowej 1.918m2. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego teren nieruchomości przeznaczony jest na aktywność gospodarczą lub budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Nieruchomość nie ma bezpośredniego do drogi publicznej (istnieje służebność przejazu i przechodu).

Nieruchomość stanowi własność:
Śledziński Jan,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 845 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 633 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 84 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu opisanej jako działak nr 4/22, AM-2, obręb Gądów Mały oraz prawa własności urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość na niej posadowionych, położonej we Wrocławiu, ul. Stargardzka 6, dla której to nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00121912/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej WR1K/00121912/0 z dnia 29.03.2018 z godziny 08:35:51.
  Z działu I księgi wynika oznaczenie nieruchomości. Składa się ona z jednej działki ewidencyjnej nr 4/22, obręb Gądów Mały, o powierzchni 0,1918 ha.
  Z działu II księgi wieczystej wynika, okres użytkowania prawa użytkowania wieczystego, który upływa 05.12.2089r., a prawo własności urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość (w księdze wieczystej nazwanych bunkrem podziemnym) posiada Jan Śledziński syn Longina i Stanisławy.
  Prawo użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość zostało nabyte w drodze umowy sprzedaży, akt notarialny z dnia 10.09.1997r. sporządzony w kancelarii notarialnej Marii Gomułkiewicz we Wrocławiu (nr rep. 2647/97).
  W dziale I ujawniono uprawnienie wynikające z prawa w dziale III księgi wieczystej WR1K/00133049/6. Dotyczy to prawa nieodpłatnej służebności gruntowej polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 4/23 najkrótszą drogą do działki 4/22. Przysługuje ono każdoczesnemu właścicielowi i wieczystemu użytkownikowi działki 4/22.
  Prawo własności nieruchomości gruntowej należy do Skarbu Państwa.
  II. Opis nieruchomości:Nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym nazwanym w księdze wieczystej jako bunkier podziemnym jednokondygnacyjnym wolnostojącym. Na nieruchomości znajduje się szkielet stalowej konstrukcji wiaty składający się z 10 słupków z dwuteowników o przekroju 80 mm x 80 mmm i wysokości 3,5 m. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki od strony działki 4/149. Teren nieruchomości niezagospodarowany porośnięty wysokimi krzakami
  i drzewkami.
  Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia i oddalona jest od jego centrum o ok. 7 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.Nieruchomość sąsiaduje od strony zachodniej, wschodniej i południowej z zabudowanymi terenami dawnego zakładu przemysłowego. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z naturalnym zbiornikiem wodnym. Nie ma ona dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej dostęp do nieruchomości od strony ulicy Stargardzkiej jest przez działkę 4/23.
  W odległości około 350 metrów znajduje się główna ulica Metalowców. Odległość do przystanków miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej około 500 m.
  Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bolesława Chrobrego jest około 700 m, do Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa jest około 850 m, a do Gimnazjum nr 9 jest około 700 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Tęcza” jest około 1 km.
  Odległość do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki ok. 600 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w sieć elektryczną. Natomiast w sąsiedztwie w ulicy Stargardzkiej
  w odległości około 100 m są następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, kanalizacji deszczowej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej.
  Nieruchomość składa się z jednej działki nr 4/22, arkusz mapy 2, obręb Gądów Mały,
  o powierzchni 0,1918 ha.
  Opis budynku gospodarczego
  Budynek gospodarczy (według księgi wieczystej bunkier podziemny) wolnostojący, parterowy. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Grubość ścian do połowy wysokości na 2 cegły , a powyżej na 1 cegłę. Dach płaski kryty papą. Obiekt nie ma okien, są jedne drzwi wejściowe metalowe dwuskrzydłowe stalowe.
  Wymiary budynku: długość 7,5 m, szerokość 5,4 m, wysokość średnia 3,5 m. Powierzchnia zabudowy 40,5 m2. Kubatura zabudowy 142 m3. Objętość ścian z cegły wynosi około 18 m3.
  Budynek przylega od strony południowej do ściany oporowej żelbetowej o długości 17,6m, wysokości średniej 4,5 m. Ściana ma grubość u podstawy około 90 cm, zmniejsza się ku górze do 50 cm. Ściana ma ściankę dociskową z cegły grubości 12 cm. Stąd kubatura ścianki oporowej wynosi około 65 m3. Budynek posiada instalacje elektryczną.
  Trwałość tego rodzaju budynku to około 60 lat. Stopień zużycia technicznego oceniam na 50 %.
  Przeznaczenie w planie miejscowym
  Teren na którym znajduje się nieruchomość ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje Uchwała nr XXI/695/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lotniczej i Metalowców (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 24 czerwca 2008 r. Nr 176, poz. 1980).
  Na rysunku planu teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest jako teren aktywności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i oznaczono go symbolem 1AG. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wyceniona zgodnie z powyższym przeznaczeniem.
  Teren nieruchomości objęty jest ograniczeniem wysokości zabudowy i obiektów naturalnych
  w powierzchni stożkowej Lotniska Wrocław Strachowice, według dokumentacji rejestracyjnej Lotniska.

Termin:

24 maja 2019r godz. 14:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1a, położonego we Wrocławiu, ul. Pilczycka 79 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. Lokal o pow. 39,3mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza oraz przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-05-24 r. o godz. 14:00
w sali nr 105 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1a, położonego we Wrocławiu, ul. Pilczycka 79 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu.
Lokal o pow. 39,3mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Możdżeń Sławomir,
Możdżeń Małgorzata,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 237 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 23 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KM1221/17

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1a położonego we Wrocławiu, ul. Pilczycka 79, które znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Energetyk we Wrocławiu. Prawo do w/w lokalu przysługuje małżonkom Małgorzacie i Sławomirowi Możdżeń.II. Opis nieruchomości:Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej, w tak zwanym systemie „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest 4 piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem.
  Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kozanów” i oddalony jest od centrum Wrocławia o około 6,0 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej.
  Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 75 im. Henryka Sienkiewicza jest około 300 m, a do Gimnazjum nr 7 Tradycji Herbu Wrocławia około 700 m. Do Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa jest około 400 m. Najbliższe publiczne Przedszkole Pastelowe jest w odległości około 700 m. Najbliższe duże centrum handlowe „Piotr i Paweł” jest w odległości około 200 m.
  Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajdują się w odległości ok. 150 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki ok. 1,5 km.
  Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
  W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt oddalony jest o ok. 50 m od ulicy lokalnej Pilczyckiej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią, z placem zabaw dla dzieci. Znajdują się również miejsca do parkowania samochodów osobowych.
  Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat.Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na parterze znajdują się 2 lokale mieszkalne. Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z wc, korytarzyka oraz przedpokoju.. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Duży pokój mieszkalny pełni funkcję komunikacyjną (jest przejściowy) do łazienki i kuchni. Lokal nie posiada balkonu lub tarasu. Nie ma jak wspomniano wyżej pomieszczeń przynależnych.
  W pokojach i przedpokoju na podłogach jest mozaika parkietowa. W kuchni i łazience na podłogach i ścianach są płytki ceramiczne. W przedpokoju na ścianach jest listwowa boazeria
  z paneli drewnopodobnych. W kuchni jest zlewozmywak dwukomorowy oraz kuchenka gazowa
  z piekarnikiem. W łazience jest umywalka na szafce, wanna oraz sedes typu compact.
  Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona. Drzwi wewnętrzne drewniane harmonijkowe.
  Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z elektrociepłowni miejskiej „z dala czynnej”. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe.W trakcie wizji biegły dokonał pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano
  w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365.
  Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń lokalu są następujące :
  duży pokój mieszkalny 16,2 m2,
  mały pokój mieszkalny 7,1 m2,
  kuchnia 6,0 m2,
  łazienka 3,8 m2,
  korytarzyk 0,6 m2
  przedpokój 5,6 m2,
  Razem powierzchnia użytkowa 39,3 m2.
  Wysokość pomieszczeń 2,47 m.

Termin:

27 maja 2019r godz. 9:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice we Wrocławiu. Lokal (łączna powierzchnia użytkowa – 32,7 m2) składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-05-27 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice we Wrocławiu. Lokal (łączna powierzchnia użytkowa – 32,7 m2) składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i stanowi własność dłużnika:
Dziewa Barbara,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 185 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 138 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 18 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 2965/15

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego we Wrocławiu, ul. Bobrza 10 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Popowice we Wrocławiu.

 

Stan prawny lokalu ustalono na podstawie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” z dnia 01.12.2015, do Komornika Sądowego Tomasza Kinastowskiego (cytowane w pkt 3.3 operatu szacunkwego). Stwierdza się w nim, iż spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Barbarze Dziewa.

Wyjaśniono ponadto w tym piśmie, iż lokal nie jest obciążony kredytem.

Podano również, iż do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 2,68 m2.

 

 

 1. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, wielosegmentowy z płaskim stropodachem, X piętrowy z podpiwniczeniem. Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o około 4 km. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest w odległości ok. 200 m, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Steinhausa jest w odległości około 700 m. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa jest w odległości około 4 km. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Najbliższy duży obiekt handlowo – usługowy „Magnolia” jest w odległości około 800 m, a „Biedronka” w odległości 150 m . W odległości około 400 m są dwa przedszkola.

Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o średnim natężeniu ruchu kołowego.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ze względu na technologię wielkiej płyty na 35 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.

Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju i łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu słaba. Dostęp do kuchni jest od strony dużego pokoju. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

W pokojach mieszkalnych na podłogach są panele podłogowe. W łazience, przedpokoju i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach w kuchni i łazience są płytki ceramiczne glazurowane.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna, umywalka wspornikowa oraz sedes typu compact. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe przeszklone.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralneao ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada loggię o powierzchni 2,2 m ,

Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 2,68 m2 .

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pomierzone w trakcie wizji są następujące (wysokość 2,48 m):

Pokój duży                                                                                            13,8 m2

Pokój mały                                                                                              9,3 m2

Kuchnia                                                                                                   4,9 m2

Łazienka                                                                                                  2,5 m2

Przedpokój                                                                                              2,2 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                               32,7 m2.

Termin:

28 maja 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 9, położony we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni 45,6mkw składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (brak balkonu)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-05-28 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9, położonego we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni 45,6mkw składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (brak balkonu) i stanowi własność dłużnika:
Czerwiński Marcin,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 458,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 093,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 745,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 9 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Krucza 96, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00164148/6 z dnia 19.01.2017 godz. 08:15:12 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.
  Do lokalu należy udział w nieruchomości wspólnej w części 82/10.000, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w piwnicy.
  Z działu II „Własność” księgi wieczystej wynika, iż prawo własności do lokalu mieszkalnego przysługuje Marcinowi Przemysławowi Czerwińskiemu, numer PESEL 75103005317.
  Prawo to zostało nabyte w drodze umowy darowizny i ustanowienia służebności w dniu 20.11.2013 zawartej przed notariuszem Magdaleną Żuchowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (rep. A 9118/2013).
  II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy.
Obiekt zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Południe” i oddalony jest od centrum miasta o około 3 km. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 43 imienia Jana Kaczmarka jest około 500 m. Najbliższe Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego oraz Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w najbliższym sąsiedztwie . Najbliższe przedszkole nr 93 im. Jana Brzechwy jest w odległości około 400 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „PSS Społem” jest około 300 m.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przed budynkiem są miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
Lokal mieszkalny należący do dłużnika jest jednopoziomowy, samodzielny i położony na czwartym piętrze czteropiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Lokal nie posiada balkonu. Jest tylko portfenetr.
Na podłogach w pokojach mieszkalnych, kuchni oraz przedpokoju są płytki PCV, a w łazience są drobne płytki kamionkowe (mozaika). W łazience na ścianach są płytki ceramiczne .
W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i sedes typu compact.
Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 0,6 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci ciepłowniczej miejskiej. Grzejniki żeliwne radiatorowe.
Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 2 m2.
W dniu wizji w lokalu były wykonywane prace remontowe (wymiana okien i drzwi).
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,56 m):
Pokój mieszkalny duży
22,1 m2
Pokój mieszkalny mały
10,8 m2
Kuchnia
5,1 m2
Łazienka
2,3 m2
Przedpokój
5,3 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu
45,6 m2

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.