godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

19 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7, położonego we Wrocław, ul. Kasprowicza 4 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00157834/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 73,4 m2 składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Mieszkanie ma balkon o powierzchni ok. 7 m2 oraz komórkę lokatorska w piwnicy

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
19 grudnia 2022 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7, położonego we Wrocław, ul.  Kasprowicza 4 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00157834/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 73,4 m2 składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Mieszkanie ma balkon o powierzchni ok. 7 m2 oraz komórkę lokatorska w piwnicy i stanowi własność dłużnika
Wesołowska Danuta,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  455 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      341 250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 45 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
I. Oznaczenie nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego we Wrocław, ul. Kasprowicza 4, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00157834/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
II. Opis nieruchomości:
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 11 – piętrowy (13 kondygnacji).
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu Karłowice i oddalona jest od centrum Wrocławia o ok. 3,5 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej będącej aleją Kasprowicza o nawierzchni asfaltowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL) o średnim natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nadodrze ok. 1,5 km.
W odległości około 800 m znajduje się przy ulicy Obornickiej większe centrum handlowe Lidl. Przy ulicy Kamieńskiego w odległości 650 m od wycenianej nieruchomości znajduje się Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego. W odległości około 0,5 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej . Publiczne przedszkole nr 82 jest w odległości ok. 400 m.
Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego biegły ocenił na 25 %.
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny, położony na 4 piętrze budynku. Dostęp do lokalu z klatki schodowej z windą. Na tym samym piętrze znajdują się 2 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z 4 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu prawidłowa. Standard wykończenia lokalu dobry. Lokal ma okna od strony południowej i północnej i może być dobrze przewietrzany.
W pokojach mieszkalnych na podłogach są panele podłogowe oraz mozaika parkietowa. W kuchni, łazience, wc na podłogach są płytki ceramiczne. W przedpokoju na podłodze jest mozaika parkietowa. W kuchni, łazience i wc są płytki ceramiczne na ścianach. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni ok. 0,6 m2, a w kuchni pawlacz.
W kuchni jest zlewozmywak jednokomorowy metalowy oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem.
W łazience znajduje się wanna oraz umywalka wspornikowa. W wc znajduje się sedes typu compact.
Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi. W lokalu znajdują się drzwi drewniane płycinowe. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz elektryczną. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu Purmo oraz żeliwne radiatorowe. Ogrzewanie i ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Lokal ma balkon o powierzchni ok. 7 m2 oraz komórkę lokatorska w piwnicy.
Wysokość pomieszczeń 2,50 m.
Powierzchnia użytkowa lokalu
Pokój mieszkalny duży 19,3m2
Pokój mieszkalny średni 12,8m2
Pokój mieszkalny mały 10,3m2
Pokój mieszkalny najmniejszy 9,5m2
Kuchnia 7,1m2
Łazienka 2,6m2
WC 1.0m2
Przedpokój 10,8m2
Razem powierzchnia użytkowa 73,4m2
Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązuje obecnie uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”.
Na rysunku „Mapa przeznaczenia terenu” obszar, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną i oznaczono go symbolem B2 Polanka – Różanka. Z treści studium wynika, iż nieruchomość znajduje się na terenie o symbolu M – obszary mieszkaniowe.

Termin:

16 stycznia 2023 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocław, ul. Orkana 41 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00042431/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00004186/5.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

16 stycznia 2023 r. o godz. 09:00

w sali nr 203 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocław, ul. Orkana 41 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00042431/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00004186/5.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Kaciubska Katarzyna,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 496 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 372 000,00 zł.

Rękojmia: 49.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 49 600,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu przy ul. Orkana 41, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00042431/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział we wspólnych częściach budynku
i w prawie własności gruntu oznaczonego księgą wieczystą nr WR1K/0004186/5- przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Zgodnie z aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego, a to WR1K/00042431/6 dział I -SP, zgodnie z ujawnionym zapisem, z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 43,3 % we wspólnych częściach budynku
i w 1/2 części w prawie własności gruntu oznaczonego księgą wieczystą nr WR1K/0004186/5.

Jednocześnie w dziale III powołanej wyżej księgi wieczystej w dziale III, ujawnione jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w części dotyczącej powierzchni lokalu oraz udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Ujawnione jest również zawiadomienie o zakończeniu postępowania o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym- wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 02/12/2014 r. sygn. akt I C 390/11.

Wskazać również należy, iż powyższy stan obejmujący ostrzeżenie i zawiadomienie o zakończeniu postępowania o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wykazany jest w księdze wieczystej nr WR1K/0004186/5 obejmującej grunt na którym nieruchomość jest posadowiona.

Stosownie do wskazanego wyżej prawomocnego wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 02/12/2014 r. sygn. akt I C 390/11 z prawem własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Orkana 41, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00042431/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu łączy się udział w wysokości 4513/10000 we wspólnych częścich budynku i prawie użytkowania wieczystego terenu ( prawa własności w wyniku przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.) objętych księgą wieczystą WR1K/00004186/5.

II. Opis nieruchomości:

Osiedle Karłowice położone jest w północnej części Wrocławia, w kierunku trasy wylotowej na Poznań. Karłowice w swojej centralnej części zaliczane jest do prestiżowej lokalizacji we Wrocławiu z uwagi na bliskie położenie względem centrum miasta oraz charakterystyczną przedwojenną willową zabudowę. Ze względu na rys historyczny (dawne rejony folwarczne, przekształcone w obszary klasztoru Franciszkanów, włączone do granic miasta w 1928r.) charakteryzuje się zabudową mieszaną o średniej intensywności. Tworzy ją zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (przedwojenna willowa oraz nieliczna powojenna – w okolicy al.J.Kasprowicza), mieszkaniowa wielorodzinna (nieliczne budynki z lat 30-tych XX wieku –
w okolicy ul. M. Romanowskiego – oraz powojenne – głównie tzw. wielka płyta z lat 70-tych/80-tych – w okolicy ul. Rowerowej) oraz przemysłowa (przy ul. J. Długosza). Karłowice położone są za północnym brzegiem Starej Odry. Wchodzi w skład dzielnicy Psie Pole. Na zachodzie graniczy z Różanką na północy z Poświętnem, Polanowicami i Sołtysowicami, a na wschodzie z Kowalami; Stara Odra oddziela Karłowice od Kleczkowa. Na terenie osiedla występują liczne tereny zieleni w postaci różnego rodzaju skwerów, parków czy terenów spacerowych wzdłuż rzeki Odry.

Główną arterią osiedla jest aleja Jana Kasprowicza. Znajduje się przy niej większość najważniejszych obiektów osiedla z przełomu XIX i XX wieku (kościół św. Antoniego
z Klasztorem Franciszkanów, były szpital dziecięcy – dawny Klasztor Urszulanek, wieża ciśnień)
i najbardziej reprezentacyjne wille poniemieckie. W sąsiadujących mniejszych uliczkach rozlokowane są domy jednorodzinne; we wschodniej części osiedla przy kilku ulicach, w latach dwudziestych i trzydziestych, wybudowano dwu- i trzykondygnacyjne domy wielorodzinne (ul. Sportowa). Na Karłowicach, przy ul. Czajkowskiego, znajdują się także koszary Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

Budynek przy ul. Władysława Orkana położony jest w południowo – wschodniej części obrębu 0050, Karłowice, w odległości około 4,5 km od Rynku i około 5,5 km od Dworca PKP Wrocław.
W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, Park Jana Kasprowicza oraz tereny spacerowe wzdłuż rzeki Odry. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest dobrze skomunikowany z centrum miasta i pozostałymi dzielnicami Wrocławia. Obsługę komunikacyjną zapewnia Władysława Orkana oraz Aleja Marcina Kromera stanowiące główne ulice osiedla 0050, Karłowice (w osi wschód-zachód). Okoliczne ulice są drogami asfaltowymi lub brukowanymi, dwupasmowymi, z urządzonymi chodnikami
i oświetleniem. Al. J. Kasprowicza przebiegają linie autobusowe, Aleją Marcina Kromera dodatkowo linie tramwajowe. Mieszkańcy budynku przy ul. Władysława Orkana posiadają dobry dostęp do środków komunikacji miejskiej, którą stanowi linie autobusowe nr 105, 115, 116, A (przystanek autobusowy w odległości ok. 200 m od przedmiotowej nieruchomości – ul. Wacława Berenta). Dodatkowo w dalszej odległości (około 800 m) znajduje się pętla tramwajowa Kromera.
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości znajduje się zabudowa jednorodzinna (głównie z lat 30-tych XX wieku uzupełniona nielicznymi inwestycjami z lat 70-tych XX wieku). Wzdłuż południowej granicy działki (nieruchomości wspólnej objętej księga wieczystą WR1K/00004186/5) położone są tereny zielone wzdłuż rzeki Odra wraz z systemem wałów ochronnych, przeciwpowodziowych. Zaplecze bytowo-socjalne kształtuje się na poziomie bardzo dobrym. Pełen dostęp do obiektów usługowo-handlowych oraz infrastruktury socjalno-bytowej w odległości do
1 km. Nieruchomość położona na obszarze zrealizowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kameralnej, sąsiednie działki zainwestowane.
Działka, na której znajduje się budynek mieszkalny o adresie Władysława Orkana 41, znajduje się
u zbiegu ulic Władysława Orkana i Wacława Berenta (północno-wschodni narożnik) – obie
o nawierzchni asfaltowej, z urządzonymi chodnikami i oświetleniem. Od strony wschodniej
i zachodniej nieruchomość graniczy z działkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, kameralnymi – podobna zabudowa. Od strony południowej nieruchomość graniczy z terenami zielonymi wzdłuż rzeki Odry.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą WR1K/00004186/5 (nieruchomość wspólna) obejmuje działkę nr 158, obręb 0050, Karłowice, na której znajduje się budynek z przedmiotowym lokalem, powierzchnia gruntu 870 mkw. Grunt płaski, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, szerokość frontu działki około 21 m, długość około 46 m (pomiar metodą graficzną dokonany przez biegłego). Teren płaski, bez pochyleń, ogrodzony, zabudowany budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu. Ogrodzenie – przęsła stalowe, słupki murowane, z bramą i furtką (od frontu), siatka stalowa na słupkach betonowych oraz siatka stalowa w ramach stalowych na podmurówce
z pozostałych stron. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, przy zachodniej granicy działki zlokalizowany budynek garażu. Działka podzielona do korzystania (podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej) pomiędzy właścicieli lokali nr 1 i 2 — właściciele wycenianego lokalu nr 2 użytkują część usytuowaną wzdłuż północno-zachodniej granicy działki
o szerokości około 10m. Teren wokół budynku zagospodarowany – dojścia z kostki betonowej oraz płytek betonowych, trawnik oraz nasadzenia ozdobne typu krzewy, krzewinki, drzewa, a także krzewy i drzewa owocowe.

Na podstawie wizji dnia 03 września 2020r. oraz wglądu do mapy zasadniczej stwierdzono, że nieruchomość jest uzbrojona w następującą infrastrukturę techniczną: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa.
Na działce nr 158, obręb 0050, Karłowice, w jej północnej części posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej. Wybudowany około 1920 r., w technologii tradycyjnej murowanej, z jedną wspólną klatką schodową. Budynek jest dwukondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe), całkowicie podpiwniczony. W budynku wyodrębniono prawnie dwa lokale mieszkalne
z wejściami ze wspólnej klatki schodowej, przy czym w lokalu nr 2 wydzielono fizycznie dwa samodzielne lokale mieszkalne. W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze.
Opis technologii budowy biegły wykonał na podstawie opisu inwestycji zawartego w treści umowy.
Budynek aktualnie wymaga remontu i modernizacji m.in. w zakresie elewacji, pokrycia dachu

(nieszczelność, brak izolacji), instalacje po wymianie w latach 90 w dacie stanu nieruchomości cechują się zużyciem okoto 80%. Na podstawie oględzin nieruchomości oraz w odniesieniu do stanu technicznego obiektów porównawczych stan techniczny budynku określono, jako przeciętny. Budynek objęty gminną ewidencją zabytków.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,73 m2, zgodnie z księgą wieczystą nr WR1K/00042431/6 składa się z czterech pokoi, dwóch łazienek, dwóch kuchni i dwóch przedpokoi. W trakcie oględzin nieruchomości stwierdzono, że fizycznie lokal podzielony został na 2 odrębne mieszkania:

lokal nr 1, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju,
lokal nr 2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Aktualnie lokal łącznie składa się z czterech pokoi, dwóch łazienek, dwóch kuchni i dwóch przedpokoi.

Parametry techniczno-użytkowe lokalu zweryfikowano podczas oględzin nieruchomości. Obmiar lokalu wykonany został w dniu 10 kwietnia 2018r. i jest zgodny z aktualnym stanem nieruchomości. Pomiarów dokonano dalmierzem Leica Disto 510 o zasięgu do 200m i dokładności pomiaru (ISO 16331-1) +/- 1mm.

Lokal nr 1
Przedpokój 2,60mkw
Pokój 14,00mkw
Pokój 12,40mkw
Łazienka 3,00mkw
Kuchnia 10,00mkw
Suma: 42,00mkw

Lokal nr 2
Przedpokój 2,60mkw
Pokój 12,70mkw
Pokój 10,50mkw
Łazienka 2,50mkw
Kuchnia 3,20mkw
Suma: 31,50mkw

Łączna powierzchni użytkowa: 73,50mkw

Różnica w powierzchni lokalu wynikająca z dokumentacji (księga wieczysta WR1 K/00042431/6) oraz obmiaru lokalu nie przekracza 1% stąd w kalkulacji wartości przyjęto powierzchnię lokalu według danych WR1 K/00042431/6, powierzchnia ta stanowi podstawę rozliczenia lokalu i jest zbieżna z powierzchnią rzeczywistą lokalu.

Pomieszczenie
Standard wykończenia
Lokal nr 1
W stanie aktualnym nieużytkowany
Kuchnia
Ściany – tynk tradycyjny z malowaniem, podłoga – deski drewniane malowane farbą olejna przykryte miejscowo wykładziną PCV, okna i parapety PCV, drzwi płytowe starego typu, brak umeblowania
Łazienka
Ściany – płytki ceramiczne z lat 90-tych do pełnej wysokości, podłoga – płytki ceramiczne z lat 90-tych, armatura biała typowa: wanna w obudowie ceramicznej, umywalka naścienna, wc ze spłuczką PCV, niesprawne, baterie
z kurkami, drzwi płytowe starego typu, armatura wraz z elementami wykończeniowymi niesprawne, zabrudzone, zamortyzowane
Przedpokój
Ściany – malowane, do wysokości lamperii tapeta, w znacznym stopniu odspojona, podłoga – panele podłogowe, drzwi wejściowe drewniane
Pokój 1
Ściany – tynk tradycyjny z malowaniem, podłoga – deska malowana farbą olejną okna i parapety PCV, drzwi drewniane starego typu
Pokój 2
Ściany – tynk tradycyjny z malowaniem, podłoga – wykładzina na desce, okna
i parapety PCV, drzwi płytowe starego typu, kaloryfery panelowe
Standard lokalu
W lokalu w 2016r. wymieniono okna i parapety na PCV, lokal aktualnie niezamieszkały, elementy trwałego wykończenia (okładziny ścian, instalacje, armatura, stolarka okienna i drzwiowa) zamortyzowane, przeznaczone do remontu
Lokal nr 2
W stanie aktualnym użytkowany przez p. Katarzynę Kaciubską
Kuchnia
Ściany – tynk gipsowy z malowaniem, elementy płytek ceramicznych, podłoga – wykładzina PCV na deskach, meble wolnostojące nowego typu, kuchnia ciemna, remont w latach 2000- nych
Łazienka
Ściany – płytki ceramiczne, podłoga – płytki ceramiczne, armatura biała typowa: brodzik prysznica, umywalka naścienna, wc typu kompakt, baterie
z kurkami, remont w latach 90- tych XX wieku, elementy wykończeniowe
z oznakami cech zużycia technicznego i funkcjonalnego
Przedpokój
Ściany – tynk gipsowy z malowaniem, podłoga – deska, drzwi wejściowe drewniane
Pokój 1
Ściany – tynk gipsowy z malowaniem, na suficie kasetony, podłoga – deska, okna i parapety PCV, kaloryfery panelowe. Z pokoju dostępny jest balkon – na podłodze płytki ceramiczne, balustrada murowana w okładzinie ceramicznej (płytka klinkierowa), remont balkonu w 2017r.
Pokój 2
Ściany – tynk gipsowy z malowaniem, podłoga – deska, okna i parapety PCV, kaloryfery panelowe, na ścianach wykwity ścienne, wejście do pokoju poprzez pokój nr 1
Standard lokalu
W lokalu w latach 2011-2012 wymieniono okna i parapety na PCV, wykonano wentylację w roku 2017. Lokal zamieszkały, na bieżąco zadbany, ale elementy trwałego wykończenia (okładziny ścian, instalacje, armatura, stolarka okienna
i drzwiowa) częściowo zamortyzowane, przeznaczone do remontu
Instalacje
Fizycznie odrębne lokalu posiadają wspólne instalacje w zakresie:
instalacji wodno-kanalizacyjnej
instalacji elektrycznej
instalacji gazowej, (co, cwu – piec gazowy dwufunkcyjny).
Standard lokalu łącznie
Część lokalu nieużytkowana, w nieładzie, elementy wykończeniowe w znacznym stopniu zamortyzowane, kolejna część lokalu użytkowana, polityka remontowa ograniczona do bieżących napraw, lokal zadbany ale elementy wykończeniowe w znacznym stopniu zamortyzowane lub niskiej jakości. Łącznie standard lokalu określono jako przeciętny.

Przedmiotowa nieruchomość położona była na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wrocław, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przedmiotowa nieruchomości położona jest na obszarze jednostki urbanistycznej Karłowice (B1) w obszarze terenów mieszkaniowych.

Termin:

26 stycznia 2023 r. o godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

Udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 59, AM 5, obręb Oporów o pow. 598 mkw oraz w prawie własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Mikulskiego 9a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00042043/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

26 stycznia 2023 r. o godz. 09:00

w sali nr 207 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 59, AM 5, obręb Oporów o pow. 598 mkw oraz w prawie własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego, położonego we Wrocławiu, ul. Mikulskiego 9a dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00042043/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Nieruchomość (udział) stanowi własność dłużnika:
Majta Ewa,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 357 828,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 268 371,00 zł.

Wadium: 35 782,80 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35 782,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 59, AM 5, obręb Oporów o pow. 598 mkw oraz w prawie własności budynku mieszkalnego na niej posadowionego położonego we Wrocławiu, ul. Mikulskiego 9a, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00042043/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
II. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Oporów przy ul. Mikulskiego 9a. Ulica Mikulskiego ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej (publicznej). Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami, jest odwodniona z oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt wydłużonego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim. Działka
w całości jest ogrodzona. Na działce występują liczne drzewa owocowe oraz krzewy ozdobne.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca oraz zabudowa usługowa.
Dostępność do usług i handlu bardzo dobra – w odległości do 0,5 km znajdują się sklepy wielobranżowe nastawione na obsługą mieszkańców osiedla i dyskont „Biedronka” Dostępność do komunikacji miejskiej dobra – transport publiczny -przystanek, autobusowy w odległości 300 m. Tramwaj w większej odległości.
Odległość od centrum miasta (Wrocławskiej starówki), wynosi około 8,0 km.
Działka nr 59, AM-5, obręb Wrocław.

Teren jest wyposażony w następującą infrastrukturę techniczną:
sieć energetyczną
sieć wodociągową » sieć gazową
kanalizację bezodpływową
drogę utwardzoną
W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono. Nieruchomość znajduje się w strefie lądowania samolotów w porcie lotniczym Wrocław Starachowice.
W aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia, przedmiotowy teren pełni funkcją zabudowy mieszkaniowej, niskiej, położny w obrąbie zespołu urbanistycznego D13:Oporów.
Obiekt budowlany w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji ścian tradycyjnej murowanej, z dachem płaskim, pokrytym papą.

Charakterystyczne elementy budowlano-konstrukcyjne:
ławy fundamentowe żelbetowe,
ściany fundamentowe żelbetowe,
ściany konstrukcyjne nadziania o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z bloczków betonu komórkowego – Siporex na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 24 cm, ocieplone warstwą styropianu
o grubości 15 cm,
strop nad parterem żelbetowy, płytowy,
stropodach płaski, masywny, o lekkim kącie nachylenia połaci, ukształtowany na bazie stropu nad
I piętrem, pobyty papą termozgrzewalną
schody z poziomu piwnic na I piętro, masywne, żelbetowe,
wyprawa zewnętrzna ścian – tynk cementowo-wapienny „ baranek”,

rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej,
opierzenia z blachy stalowej, ocynkowanej,.

Elementy wykończeniowe:
ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego i cegły ceramicznej o grubości 11,5 (cm) na zaprawie cementowo-wapiennej,
grzejniki c.o.-rurowe,

stolarka:

drzwi zewnętrzne, drewniane, klepkowe,
okna drewniane, zespolone,
podokienniki wewnętrzne lastryko,
drzwi wewnętrzne drewniane płytowe pełne i częściM>owo przeszklone,
wrota garażowe rozwierane, drewniane, klepkowe, dwuskrzydłowe.

podłogi i posadzki –

w pokojach mozaika parkietowa,
w kuchni wykładzina rulonowa PCV,
w przedpokoju posadzka z płytek ceramicznych,
w łazience i wc posadzki z płytek ceramicznych,

wyprawy i okładziny wewnętrzne:

na sufitach tynki cementowo-wapienne kat.II,
na ścianach wewnętrznych tynki cementowo-wapienne kat.II,
w przedpokoju i częściowo w kuchni ściany wyłożone boazerią listwową drewnianą
w kuchni ściany częściowo licowane płytkami ceramicznymi,
w łazienkach ściany licowane płytkami ceramicznymi.

Wyposażenie instalacyjne budynku:

instalacja elektryczna,
instalacja wodociągowo-kanalizacyjna,
instalacja c.o. z pieca dwufukcyjnego,
instalacja telefoniczna.

Parametry liniowe i powierzchnie
Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym obiekt posiada następujące parametry:
powierzchnia użytkowa (bez pienic) 104,60 m2
powierzchnia garażu 9,20 m2

PARTER

L.p

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa

1
przedsionek

1,60 m2
2
pokój

25,60 m2
3
pokój

6,70 m2
4
kuchnia

10,60 m2
5
wc

1,20 m2
6
schody

11,00 m2
RAZEM:

56,70 m2

I PIĘTRO
L.p.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia użytkowa

1
hall

4,60 m2
2
pokój

15,50 m2
3
pokój

12,80 m2
4
pokój

11,20 m2
5
łazienka

3,80 m2
RAZEM:

47.90 m2
POW UŻYT (bez piwnic i garażu):

104,60 m2

GARAŻ

9,20 ni2

Ocena stanu technicznego nieruchomości (domu mieszkalnego)

Dom mieszkalny jednorodzinny został wzniesiony pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku. Rok budowy 1969 łub 1971. Stan techniczny dostateczny.

W toku oględzin nieruchomości stwierdzono:
ściany konstrukcyjne piwnic miejscowo zagrzybione,
elementy poręczy balkonowych skorodowane,
ubytki punktowe w tynku elewacji – tynki miejscami odparzone,
pęknięcia ukośne w ścianach konstrukcyjnych i działowych,
punktowe odparzenia tynku na ścianach zewnętrznych,
punktowe ubytki w tynku elewacji na balkonach,
betonowe płyty balkonowe płyt stropowych, popękane i pozapadane,
pęknięcia na łączeniu płyt stropowych,
zacieki na sufitach I pietra od nieszczelnego pokrycia (pokrycie dachu zgodnie z oświadczeniem właścicielki zostało wymienione w 2017)
zniszczona posadzka z mozaiki parkietowe, warstwa lakieru starta, klepki porozsychane,
płytki na ścianach w łazience na I piętrzę – odparzone i poodpadane,
nieszczelna i zdeformowana stolarka okienna – okna zespolone,
stolarka drzwiowa zniszczona, szyby w drzwiach zniszczone
instalacja elektryczna z przewodów aluminiowych, nadpalone przewody powodujące iskrzenie,
przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. częściowo skorodowane.
« rynny i rury spustowe skorodowane,
częściowe utwardzenie terenu wokół budynku z płyt betonowych popękane i pozapadane

Stan techniczny budynku w chwili oględzin – dostateczny.

Termin:

30 stycznia 2023 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość , położonego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 132 dla której to księgę wieczystą nr WR1K/00162670/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o pow. 54,6 mkw. składa się z 2 pokoi (oraz aneksu mieszkalnego z loggi), kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

30 stycznia 2023 r. o godz. 10:00

w sali nr 203 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość , położonego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 132 dla której to księgę wieczystą nr WR1K/00162670/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Lokal o pow. 54,6 mkw. składa się z 2 pokoi (oraz aneksu mieszkalnego z loggi), kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Mielecki Piotr,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 357 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 267 750,00 zł.

Wadium: 35 700 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 35 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 1, położony we Wrocławiu, ul. Krucza 132, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00162670/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Jest to budynek przedwojenny. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy.
Obiekt zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Grabiszyn” i oddalony jest od centrum miasta o około 3 km. Do najbliższej publicznej Szkoły Podstawowej nr 43 im. Jana Kaczmarka jest około 500 m. Najbliższe Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w odległości około 500 m . Do najbliższego dużego centrum handlowego „PSS Społem” jest około 700 m.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 250 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci”, wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przed budynkiem są miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 100 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniony został przez biegłego na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na parterze czteropiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, aneksu mieszkalnego z loggii, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Lokal nie posiada balkonu.
Na podłogach w pokojach mieszkalnych jest parkiet oraz płytki ceramiczne. W kuchni, łazience oraz przedpokoju są płytki ceramiczne. W łazience oraz kuchni na ścianach są również płytki ceramiczne .
W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
W łazience jest kabina natryskowa, umywalka na szafce , sedes typu Geberit, grzejnik drabinkowy, a także piec gazowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody typu Cantor.
Stolarka okienna plastykowa zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa przeszklona.
Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z etażowego pieca gazowego. Grzejniki płytowe stalowe typu PURMO.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,93 m):

Pokój mieszkalny duży
20,4 m2
Pokój mieszkalny mały
13,8 m2
Aneks mieszkalny (z loggi)
2,2 m2
Kuchnia
8,5 m2
Łazienka
2,2 m2
Przedpokój
7,5 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu
54,6 m2

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz.5).
Na karcie urbanistycznej studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest jako obszary mieszkaniowo – usługowe A11 z dominującą zabudową wielorodzinną o symbolu MU i oznaczono go jako „Śródmieście Południowe SP”.

Termin:

01 lutego 2023 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we Wrocławiu, ul. Balonowa 1 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu.
Lokal o pow. 59,1mkw. składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

01 lutego 2023 r. o godz. 10:00

w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1, położonego we Wrocławiu, ul. Balonowa 1 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu.
Lokal o pow. 59,1mkw. składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Jokiel Robert,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 484 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 363 000,00 zł.

Wadium: 48 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we Wrocławiu, ul. Balonowa 1 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Piast we Wrocławiu.

II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Obiekt wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Jest on średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 8 – piętrowy .

Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na Osiedlu Kosmonautów i oddalony jest od centrum miasta o ok. 4 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej Balonowej i jej przedłużeniem ulicy Horbaczewskiego dochodzącej do ulicy Na Ostatnim Groszu stanowiącej część Obwodnicy Śródmiejskiej (ulica zbiorcza KZ). W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej jest w odległości około 200 m. Do najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Nowy Dwór ok. 1,1 km. W odległości około 11 m znajduje się duży obiekt handlowy Astra Centrum Handlowe. W odległości ok. 4,0 km znajduje się publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Prusa. Budynek z wycenianym lokalem znajduje się w obwodzie Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która znajduje się w odległości około 1 km. Najbliższe przedszkole Prymusek II jest w odległości około 200 m.

Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono przez biegłego na 20 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na wysokim parterze buęlynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na parterze znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Na podłogach w pokojach mieszkalnych i przedpokoju jest mozaika parkietowa lub wykładzina dywanowa. W łazience, wc i kuchni na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience
i wc na ścianach są ułożone płytki ceramiczne glazurowane, a w kuchni pas płytek. W lokalu mieszkalnym są okna drewniane zespolone podwójnie szklone z wewnętrznymi międzyszybowymi aluminiowymi żaluzjami. Drzwi drewniane płycinowe starego typu częściowo przeszklone. Lokal posiada balkon o powierzchni ok. 3 m2.

W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy emaliowany oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W wc jest sedes typu compact oraz mała umywalka wspornikowa. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada komórkę lokatorską
w piwnicy o powierzchni około 5,0 m2. W dużym pokoju jest kominek grzewczy.
Stan techniczny elementów wykończeniowych lokalu jest średni. Wymagają odnowienia okładziny ścienne i podłogowe, tynki i malowania.

W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano
w świetle tynków i okładzin ściennych, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365.

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,50 m):

Pokój mieszkalny duży 15,7 m2
Pokój mieszkalny średni 10,8 m2
Pokój mieszkalny mały 8,8 m2
Kuchnia 9,9 m2
Łazienka 2,9 m2
WC 0,9 m2
Przedpokój 10,1 m2
Razem 59,1 m2.

Do mieszkania przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 4,98 m2

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r. poz. 5).
Na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno – przestrzenna” obszar, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz usługi i oznaczono go jako obszary mieszkaniowe M , jednostka urbanistyczna osiedle E1 Gądów.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.