godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

26 września 2018r godzina 11:30

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul. Braniewska 30 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00104854/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26.09.2018 r. o godz. 11:30

w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz w prawie własności nieruchomości na niej posadowionej, położonego we Wrocławiu, ul.  Braniewska 30 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00104854/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:

Krajka  Marian,

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                             451 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                        338 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 45 100,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 288/03

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 123, AM 23, obręb Maślice oraz prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego we Wrocławiu, ul. Braniewska 30 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00104854/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego z księgi wieczystej nr WR1K/00104854/0 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 04 maja 2017.
   W dziale I księgi wieczystej ujawniono stan zabudowania nieruchomości.
   Z działu II księgi wieczystej wynika, iż współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej do dnia 22.06.2088 oraz współwłaścicielami budynku mieszkalnego są po 1/2 części Urszula Krajka, córka Jana i Henryki (nr PESEL 52052112660) oraz Marian Krajka, syn Jana i Ireny (nr PESEL 20081002530).
   Prawo to zostało nabyte umową przeniesienia użytkowania wieczystego i własności budynku w dniu 04.04.1995 r.
   Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Miejska Wrocław.II. Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia dawnej dzielnicy Fabryczna, na osiedlu Maślice, przy ul. Braniewskiej 30. Jest to ulica osiedlowa o nawierzchni asfaltowej. Działka ma prostokątny wydłużony kształt. Zespół urbanistyczny osiedlowy ma oryginalny promienisty kształt z okrężną drogą dojazdową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się od wewnętrznej strony okrężnej drogi dojazdowej.
   Odległość od centrum miasta ok. 9 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Stadion około 3 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. W odległości około 1 km znajduje się Szkoła Podstawowa nr 26 im. Piastów Śląskich oraz Gimnazjum nr 22 im. Lothara Herbsta. W odległości około 8 km jest Liceum Ogólnokształcące nr 12 im. Bolesława Chrobrego. Natomiast w odległości około 500 m jest Punkt Przedszkolny Akademia Delfinka. W odległości około 300 m jest supermarket Lidl oraz Pasaż Królewski.
   Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej (wewnętrznej). Nieruchomość jest zagospodarowana z trawnikami, krzewami i drzewkami iglastymi. Od strony ogrodu jest ogrodzenie ozdobne i trejaż z elementów drewnianych. Ponadto ogrodzenie częściowo z cegły wyłożone płytkami ceramicznymi. Na terenie jest studnia głębinowa z hydroforem głębokości 4 m.
   Teren na którym znajduje się budynek jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.
   W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
   Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 123, arkusz mapy 23, o powierzchni 0,026 ha, z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe (B).

   Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z segmentem garażu dostępnym z zewnątrz z ulicy. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły. Stropy masywne, schody żelbetowe. Dach z więźbą dachową drewnianą, dwuspadowy, kryty dachówką. Funkcjonalność budynku oceniam na poziomie średnim ze względu na pokoje przejściowe na II piętrze – poddaszu. Jest to rezultat adaptacji poddasza do funkcji mieszkalnej. Ponadto nie ma dostępu do garażu z budynku mieszkalnego. Dostęp jest tylko z zewnątrz.
   Stolarka okienna drewniana z podwójnymi szybami i ramiakami (niezespolonymi) rozwierano – uchylna. Na poddaszu częściowo okna połaciowe. Drzwi drewniane kasetonowe wewnętrzne i zewnętrzne. Na suficie – połaciach dachowych poddasza jest boazeria drewniana.
   Na podłogach parteru są płytki ceramiczne, a w salonie parkiet. Na I i II piętrze (poddaszu) na podłogach jest parkiet. W piwnicy są płytki ceramiczne. Na ścianach i posadzkach w kuchni, wc, pralni oraz łazienkach I i II piętra (poddasza) są płytki ceramiczne. W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy i kuchenka gazowa. W łazience I piętra jest umywalka na szafce, sedes typu compact, wanna narożna i grzejnik drabinkowy. W łazience II piętra jest umywalka na nóżce , sedes typu compact, kabina natryskowa z brodzikiem i grzejnik drabinkowy. W wc parteru jest sedes i umywalka. W kotłowni w piwnicy jest piec gazowy centralnego ogrzewania typu Steggles oraz piec na ciepłą wodę typu Ariston. W pralni jest terma na ciepłą wodę, wanna, sedes typu compact i umywalka. Grzejniki centralnego ogrzewania członowe stalowe nowego typu oraz stalowe płytowe typu purmo. W salonie parteru jest kominek z wkładem kominkowym. Piwnica ze względu na niedoświetlenie światłem naturalnym nie spełnia wymogów pomieszczeń mieszkalnych.
   W budynku jest instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna i gazowa.
   W garażu są wrota podnoszone ocieplane. Garaż posiada kanał rewizyjny. Nie jest ogrzewany.
   Na I piętrze są dwa balkony o powierzchniach około 5,5 m2 i 4,5 m2 (nie wykonano balustrady).

   Powierzchnia użytkowa budynku
   W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie użytkowe wszystkich pomieszczeń, powierzchnie poszczególnych kondygnacji oraz łączną powierzchnię użytkową budynku. Dla pomieszczeń piwnic (wysokość średnio około 2,1 m) oraz pomieszczeń poddasza o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. Powierzchnie te podano w kolumnie „e” tabeli nr 1.
   Powierzchnia zabudowy budynku ok. 90 m2
   Kubatura zabudowy ok. 950 m3

   Stan techniczny i użytkowy
   Stan techniczny budynku oceniam jako średni. Budynek ma około 40 lat. W ostatnim okresie budynek w zakresie robót wykończeniowych poddany został modernizacji. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego dla prawidłowej gospodarki remontowej budynku wynosi około 25 %.
   Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz.116).
Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Maślice Małe KAM”.
Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego ze względu na to kryterium przeznaczenia zostanie w ten sposób wyceniona nieruchomości.

Termin:

27 września 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu w udziałach 2/3 i 1/3.
Lokal o pow. 55,5mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przesionka i przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
27.09.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu w udziałach 2/3 i 1/3.
Lokal o pow. 55,5mkw. składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przesionka i przedpokoju, który stanowi współwłasność dłużnika:
a)Woźniak Sławomir w udziale 2/3,
b)Woźniak Maria w udziale 1/3,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 288 000,00 zł.
z tego udział 2/3 o wartości 192.000zł oraz udział 1/3 o wartości 96.000zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
a) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 2/3 tj. kwotę: 144.000,00 zł.
b) trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/3 tj. kwotę: 72.000,00 zł.
Udziały będą licytowane oddzielnie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 19.200,00zł za udział wynoszący 2/3 oraz 9600,00zł za udział wynoszący 1/3 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 938/16

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2 położonego we Wrocławiu, ul. Sarbinowska 13, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00289241/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” z siedzibą we Wrocławiu.

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00289241/0 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 25.10.2016 godz. 08:33:59.
Z działu II księgi wieczystej wynika, iż współwłaścicielami w 2/3 części wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest Maria Magdalena Woźniak, numer PESEL 50120112928 oraz w 1/3 części Sławomir Albin Woźniak, syn Jana i Marii, numer PESEL 70062606678. Podstawę nabycia tego prawa stanowiła umowa darowizny zawarta w dniu 28.02.2014 przed notariuszem Joanną Gawron Jedlikowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (rep. A nr 599/2014), a także postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku Sądu Rejonowego dla dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny z dnia 15.01.2014, sygn. akt XIV NS 1165/13.
II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej z elementami tradycyjnymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy (6 kondygnacji).
Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kuźniki” i oddalony jest od jego centrum o około 7 km.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum nr 9 im. Świętej Jadwigi Śląskiej znajduje się w odległości 100 m. Najbliższy duży obiekt handlowy PSS Społem znajduje się w odległości około 100 m. Przedszkole nr 5 Wrocławskie Krasnale znajduje się w odległości około 150 m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska.
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci, a także miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na wysokim parterze czteropiętrowego budynku (6 kondygnacji). Dojście do lokalu z klatki schodowej i estakady komunikacyjnej. Na parterze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych – dużego, średniego i małego , kuchni, łazienki, wc, przedsionka i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany.
Na podłodze w pokojach oraz przedpokoju jest rulonowa wykładzina pcv, a w kuchni, przedsionku, wc i w łazience na podłodze są płytki ceramiczne. W łazience na ścianie są również płytki ceramiczne glazurowane, a w kuchni pas płytek, t. zw. fartuch. W przedpokoju, przedsionku, kuchni (częściowo) i wc na ścianach jest boazeria listwowa drewniana.
W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
W łazience jest wanna, umywalka wspornikowa oraz grzejnik drabinkowy. W wc jest sedes typu compact.
Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklona z żaluzjami wewnętrznymi płóciennymi. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszklona.
Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu purmo. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni ok. 0,5 m2.
Lokal posiada balkon o powierzchni około 6,0 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w przyziemiu o powierzchni ok. 6 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,50 m):
Pokój mieszkalny duży
15,5 m2
Pokój mieszkalny średni
12,5 m2
Pokój mieszkalny mały
11,0 m2
Kuchnia
5,4 m2
Łazienka
2,9 m2
WC
1,0 m2
Przedsionek
1,3 m2
Przedpokój
5,9 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu
55,5 m2.

Termin:

28 września 2018r godzina 13:30

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako – działka nr 251 i 254, AM-29 obręb Stabłowice oraz w prawie własności budynku na niej posadowionego, położonego we Wrocław, ul. Lazurowa 2 i Boguszowska 24 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00078670/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
28 września 2018 r. o godz. 13:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udział 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej opisanej jako – działka nr 251 i 254, AM-29 obręb Stabłowice oraz w prawie własności budynku na niej posadowionego, położonego we Wrocław, ul. Lazurowa 2 i Boguszowska 24 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00078670/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Adamczewski Ryszard,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 464 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 309 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46 400,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 1461/11

  1. II. Opis nieruchomości:Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego, na osiedlu Nowe Stabłowice, przy skrzyżowaniu ulic Boguszowskiej (nr 24) i ul. Lazurowej (nr 2). Ulica Bogoszowska to lokalna ulica osiedlowa o nawierzchni asfaltowej. Ulice te mają chodniki są odwodnione i oświetlone.
   Odległość od centrum miasta ok. 11,3 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Leśnica około 1,2 km. Przystanek tramwajowy i autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 150 m. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 95 im. Jarosława Iwaszkiewicza znajduje się w odległości około 1,0 km , a Gimnazjum nr 12 znajduje się w odległości około 1,7 km. Najbliższe publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego jest w odległości około 9,5 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Dino znajduje się w odległości około 0,7 km. Najbliższy Publiczne Przedszkole „Galileo” jest w odległości 1,0 km.
   Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy jednorodzinnej mieszkalnej w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojącej. Na terenie części zabudowanej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z przylegającym do budynku garażem. Ogrodzenie od strony ogrodu z siatki na słupkach stalowych. Ogrodzenie od strony ulic Boguszowskiej jest na podmurówce ze słupkami murowanymi z wypełnieniem przęsłami ogrodzeniowymi drewnianymi , natomiast od strony ul. Lazurowej jest ogrodzenie pełne murowane. Nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się zieleń ozdobna z drzewami iglastymi , owocowymi i krzewami. Teren porośnięty trawą. Od ulicy do garażu prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik do wejścia głównego z kostki betonowej. Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i elektryczną.
   W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
   Nieruchomość składa się z dwóch działek nr 254 i 251 , arkusz mapy 29, obręb Stabłowice o powierzchni łącznej 979 m2.
   Z czego działka nr 254 o powierzchni 757 m2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i położona jest przy ul. Boguszowskiej 24, natomiast działka nr 251 o powierzchni 222 m2 nie jest zabudowana i położona jest przy ul. Lazurowej 2. Działka ta w ewidencji gruntów stanowi pastwisko trwałe klasy IV choć w rzeczywistości jest na niej zieleń ogrodowa. Jest ona zagospodarowana i ogrodzona.Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem jednorodzinnym – jak wcześniej wspomniano – w zabudowie wolnostojącej z przylegającym garażem. Budynek zasadniczo trzykondygnacyjny, a na I piętrze znajdują się antresole. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Ściany murowane są z cegły i bloczków. Stropy masywne prawdopodobnie z elementów drobnowymiarowych na belkach żelbetowych. Schody do piwnicy monolityczne, a na I piętro i na antresole schody drewniane na belkach drewnianych policzkowych. Stropodach płaski wielospadowy, kryty papą.
   Podłogi pomieszczeń mieszkalnych piwnic są z płytek ceramicznych. W pralni piwnicy znajduje się wanna pralnicza. W kotłowni znajduje się kocioł c.o. na gaz typu Saunier Duval oraz piec na opał stały Kolmes , ponadto jest bojler elektryczny na ciepłą wodę pojemności około 150 dm3. Wrota do garażu podnoszone stalowe.
   Podłogi pomieszczeń mieszkalnych parteru i I piętra mają parkiet, a antresol deski. W kuchni, w WC i łazienkach parteru oraz I piętra są płytki ceramiczne na podłogach i częściowo na ścianach. W WC jest sedes i mała umywalka. W kuchni jest kuchenka gazowa i zlewozmywak dwu – komorowy. W łazience parteru jest umywalka, wanna, sedes i brodzik. W łazience I piętra jest umywalka, wanna , sedes i kabina natryskowa. Boazeria na ścianach z listew drewnianych w całości na klatce schodowej i korytarzu I piętra i częściowo w kuchni. W przedsionku jest boazeria na ścianach i na suficie. W jednej sypialni I piętra jest sufit z boazerią. W salonie parteru jest kominek.
   Stolarka okienna w budynku drewniana z zespolonymi ramiakami podwójnie szklona i pcv z podwójnymi szybami zespolonymi. Drzwi drewniane płycinowe. Na parterze jest balkon o powierzchni około 6 m2, a na I piętrze o powierzchni ok. 5,0 m2. Pomieszczenia piwnic prawie wszystkie nie są doświetlone światłem naturalnym.
   Budynek posiada instalację wodociągową ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi i częściowo panelowymi typu „purmo”. W piwnicy ogrzewana jest pralnia, pozostałe pomieszczenia i garaż nie są ogrzewane. Dach garażu kryty blachą. Garaż posiada instalację elektryczną.
   Powierzchnia użytkowa budynku
   W trakcie wizji dokonano pomiaru powierzchni użytkowej. Pomiaru powierzchni dokonano w świetle tynków i okładzin ściennych.
   W tabeli nr 1 zestawiono powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń oraz łączna powierzchnię użytkową budynku.

Dla pomieszczeń piwnic oraz części pomieszczeń I piętra o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B- 02365. Powierzchnie te podano w kolumnie „e” tabeli nr 1. Powierzchnie w poziomie podłogi podano kol. d tabeli.
Wysokości kondygnacji są następujące:
-piwnica wysokość 2,10 m i 1,96 m,
– parter wysokość 2,65 m,
-1 piętro wysokość min. 2,65 m, max. 3,94 m.
Z tabeli nr 1 wynika, iż powierzchnia użytkowa budynku wynosi 329,2 m2.
Powierzchnia zabudowy ok. 150 m2
Kubatura zabudowy ok. 1900 m3
Stan techniczny i użytkowy
Stan techniczny budynku oceniam jako średni. Wiek budynku szacuję na około 30 lat. Szacuję jego trwałość na 120 lat. Szacunkowy średni stopień zużycia technicznego wynosi około 25 %. Budynek nie spełnia obowiązującej normy cieplnej. Na ścianie północnej widoczne ślady przemarzania. W pomieszczeniu I piętra stwierdzono zaciek na ścianie.

Teren na którym znajdują się nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).
Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajdują się nieruchomości, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Stabłowice Nowe JED”.
Zabudowa sąsiadująca z nieruchomościami wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostaną nieruchomości wycenione.

Termin:

01 października 2018r godzina 10:00

Przedmiot licytacji:

prawo własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 9, AM 6 obręb Kuźniki, położonej we Wrocławiu, ul. Elbląska 9 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00161947/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
01.10.2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 9, AM 6 obręb Kuźniki, położonej we Wrocławiu, ul. Elbląska 9 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00161947/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Jackowski Bartosz,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 3268/17

   1. Oznaczenie nieruchomości:

    

   Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym – garażem i wiatą. Wyceniana nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Elbląskiej 9.

   W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi działkę nr 9 , arkusz mapy 6, obręb Kuźniki.

    

   Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00161947/6.

    

   Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00161947/6 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław – Krzyki z dnia 21.01.2014 godz. 08:20.

   Z działu II księgi wieczystej wynika, iż prawo własności nieruchomości przysługuje Bartoszowi Jackowskiemu numer PESEL 79121404255. Prawo to zostało nabyte w drodze umowy darowizny zwartej w dniu 19.05.2009 przed notariuszem Irena Sobków Kućmin w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Rep A 1756/2009).

    

    

   1. Opis nieruchomości:

    

   Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Kuźniki przy ul. Elbląskiej 9. Ulica Elbląska ma charakter ulicy dojazdowej (KD). Posiada ona nawierzchnię asfaltową, jest odwodniona, z oświetleniem ulicznym.

   Nieruchomość gruntowa ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości od około 12 przy ulicy do około 9 m w głębi działki. Średnia szerokość 10,5 m. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Nowy Dwór około 1,0 km. Odległość od szkoły podstawowej nr 37 oraz gimnazjum około 1 km. Odległość od najbliższego centrum handlowo – usługowego około 1,5 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sąsiaduje od strony północnej i wschodniej z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi lub w zabudowie bliźniaczej. Od strony południowo – zachodniej sąsiaduje z terenami kolejowym z torowiskami dawnej parowozowni. Teren ten jest podniesiony o około 1,5 m do 2,0 m względem poziomu terenu wycenianej nieruchomości.

   Na terenie nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy – garaż i wiata. Nieruchomość od frontu posiada ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej (panele) na słupkach stalowych. Od strony posesji ul. Elbląska 7 brak jest ogrodzenia. Od strony południowo zachodniej ogrodzenie stanowi żelbetowy mur oporowy o wysokości około 2 m. Od strony zachodniej jest prowizoryczne ogrodzenie z elementów stalowych zgrzewanych. Ogrodzenie od strony ulicy nie przebiega w granicy działki Teren działki jest zagospodarowany. Porośnięty jest trawą z drzewami owocowymi oraz iglastymi.

   Teren na którym znajduje się nieruchomość jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, gazową, elektryczną i telefoniczną.

   W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji nieruchomości na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

   Budynek gospodarczy – garaż ma konstrukcję drewnianą szkieletową. Ściany są z płyt OSB, od zewnątrz pokryte panelami drewnopodobnymi, dach jest konstrukcji drewnianej kryty papą na płycie OSB. Budynek nie ma okien. Wrota garażowe podnoszone zwijane. Nie ma żadnych instalacji. Obiekt ma następujące wymiary: długość 6,2 m, szerokość 4,43 m, wysokość średnia 2,5 m.

    

   Wiata jest konstrukcji drewnianej kryta trapezową płytą PCV . Obiekt ma następujące wymiary długość 5,0 m, szerokość 3,04 m, wysokość średnia 2,0 m.

   Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 9, arkusz mapy 6, obręb Kuźniki o powierzchni 0,0306 ha z użytkami stanowiącymi tereny niezabudowane o symbolu Bp.

   Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz.116). Z powyższego studium wynika, że teren wycenianej nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i na rysunku studium oznaczony jest jako Kuźniki JED.

   Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje również na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

Termin:

20 listopada 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocławiu ul.  Wejherowska 11, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu.

Lokal o pow. 63,2 mkw. składa się z czterech pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
20.11.2018 r. o godz. 09:00

w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocławiu ul.  Wejherowska 11, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu.

Lokal o pow. 63,2 mkw. składa się z czterech pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.

Łyczkowski Andrzej,

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                             299 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                        224 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 29 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Km 1073/15

    1. Oznaczenie nieruchomości:

     

    Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego we Wrocławiu, ul. Wejherowska 11 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu.

     

    Stan prawny lokalu ustalono na podstawie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Popowice” z dnia 16.03.2016, znak DKKF/1206/W/2016 z zaświadczeniem znak DCz/1206/W/2016 do Komornika Sądowego Tomasza Kinastowskiego  Stwierdza się w nim, iż spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Andrzejowi Łyczkowskiemu.

     

    1. Opis nieruchomości:

    Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest   w   średnio   wysokiej   mieszkalnej   zabudowie   osiedlowej.   Budynek wykonano   w   technologii   uprzemysłowionej   wielkiej   płyty.   Obiekt   jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, z płaskim stropodachem, IV piętrowy z podpiwniczeniem. Budynek   zlokalizowany  jest   w   strefie   śródmiejskiej   miasta   na   osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o około 4 km. Najbliższy   przystanek   komunikacji   miejskiej   autobusowej   i   tramwajowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest w odległości ok. 400 m, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Steinhausa jest w odległości około 800 m. Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa jest w odległości około 4 km. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe oraz gimnazja. Najbliższy duży obiekt handlowo – usługowy „Magnolia” jest w odległości około 500 m.

    Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

    W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o średnim natężeniu ruchu kołowego.

    Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na  120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ze względu na technologię wielkiej płyty na 35 %.

    Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

    Lokal składa się z czterech pokoi mieszkalnych, WC, przedpokoju i łazienki. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Pokoje mieszkalne są średniej wielkości. Lokal może być dobrze przewietrzany.

    Na podłodze w jednym pokoju są panele podłogowe, a w pozostałych pokojach są płytki PCV na których położono wykładzinę dywanową. W łazience i WC na podłogach są płytki ceramiczne, w kuchni płytki PCV. Na ścianach w łazience są płytki ceramiczne, a w kuchni i WC lamperie olejne. W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy emaliowany i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i umywalka wspornikowa. W WC jest sedes ze spłuczką. Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Drzwi drewniane płycinowe częściowo przeszklone.

     

     

    Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada balkon o powierzchni około 5,0 m2 oraz loggię o powierzchni około 3 m2.

    Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 3,6 m2.

    Powierzchnia użytkowa lokalu

    Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń pomierzone w trakcie wizji są następujące (wysokość 2,50 m):

    Pokój duży                                                                                               14,66 m2

    Pokój średni                                                                                              10,97 m2

    Pokój mały                                                                                                   9,16 m2

    Pokój najmniejszy                                                                                        8,98 m2

    Kuchnia                                                                                                       7,22 m2

    Łazienka                                                                                                      2,74 m2

    WC                                                                                                              1,17 m2

    Przedpokój                                                                                                   8,30 m2

    Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                   63,20 m2.

Termin:

26 listopad 2018r godzina 11:30

Przedmiot licytacji:

lokal mieszkalny nr 11 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu,
ul. Pereca 12 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00066637/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 62,5mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26.11.2018 r. o godz. 11:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 11 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu,
ul. Pereca 12 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00066637/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 62,5mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju i stanowi własność dłużnika:
Wróbel Barbara,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 256 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 34 200,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 2351/15

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 11 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Pereca 12 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00066637/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej WR1K/00066637/4 z dnia 27.10.2016 z godziny 08:03:43.

Z działu II księgi wieczystej wynika, iż własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego posiada: Barbara Ewa Wróbel (nr PESEL 57120102763)..

Lokal ma udział 341/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla gruntu ustanowiono księgę wieczystą nr WR1K/0065998/5.

Prawo własności do lokalu zostało nabyte umową darowizny z dnia 29.03.2007 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Lechem Borzemskim, nr rep. A 581/2007.

 

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średniowysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa zwarta uliczna. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 4 – piętrowy (6 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta Wrocławia na osiedlu „Grabiszyn” i oddalony jest od jego centrum o ok. 3 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy dojazdowej (KD) o średnim natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu jest niewiele miejsc do parkowania samochodów (przy ulicy).

Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia jest około 300 m, a do Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego jest około 650 m. Najbliższe publiczne Liceum nr V im Gen. Jakuba Jasińskiego jest około 450 m. Publiczne przedszkole „Prymusek” jest w odległości około 100 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „Biedronka” jest około 200 m.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,0 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 100 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 2 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze znajduje się 6 lokali mieszkalnych.

Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal nie może być dobrze przewietrzany. Na podłodze w pokojach mieszkalnych i przedpokoju znajduje się parkiet. W kuchni oraz w łazience na ścianach i na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. Znajdują się one również częściowo na podłodze w przedpokoju. W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi. Okno w kuchni ma dodatkowo rolety wewnętrzne płócienne. Drzwi drewniane płycinowe nowe przeszklone.

W kuchni jest zlewozmywak jedno – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna, sedes typu compact oraz umywalka na szafce, a także grzejnik drabinkowy. Łazienka posiada naświetle okienne do kuchni.

Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe typu „Purmo”. W przedpokoju są dwie szafy wbudowane o powierzchniach 0,65 m2 i 0,76 m2.

Lokal posiada balkon o powierzchni 4,8 m2.

Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 6 m2, jednak pomieszczenie to, zgodnie z pismem z dnia 23 grudnia 2016 r.  Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomością, nie jest związane na wyłączność z prawem własności lokalu mieszkalnego. Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej otrzymują komórki losowo, a ich powierzchnia wchodzi w skład części wspólnej.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 3,52 m):

Pokój duży     24,0 m2

Pokój mały      16,0 m2

Kuchnia          10,4 m2

Łazienka         2,6 m2

Przedpokój     9,5 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu 62,5 m2.

Termin:

26 listopad 2018r godzina 09:00

Przedmiot licytacji:

lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocław,
ul. Pilczycka 116 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00054294/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26.11.2018 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocław,
ul. Pilczycka 116 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00054294/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Chodor Stanisław

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 243 319,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 182 489,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 24 331,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A.
III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 644/15

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Pilczycka 116, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00054294/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

 

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00054294/0 z dnia 16.06.2016 godz. 08:16:55 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.

Do lokalu należy udział 39,8% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu w 1/2 cz., objętych księgą wieczystą  nr WR1K/ 00052399/2.

Z działu II „Własność” księgi wieczystej wynika, iż prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Stanisławowi Chodor synowi Władysława i Marii.

 

 1. Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 usytuowany jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalnym numer 116, położonym we Wrocławiu przy ulicy Pilczyckiej (działka numer 150, obręb Karłowice, karta mapy 15, powierzchnia działki 1082 m2). Dostęp do zaplecza bytowego i usług niezbędnych dla potrzeb życiowych jest bardzo dobry jak dla tego typu miasta. W budynku znajdują się lokale mieszkalne. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną oraz dwie kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze. Miejsca postojowe dla samochodów znajdują się przed budynkiem lub na części działki. Powierzchnia działki numer 150 wynosi 1082 m2. Kształt działki nieregularny o zadowalających proporcjach długości boków. Teren działki jest ogrodzony ale niezagospodarowany w sposób planowy; przeważa dzika roślinność trawiasta i krzewiasta oraz drzewa owocowe. Prócz budynku mieszkalnego na działce znajduje się wolnostojący budynek garażowo – gospodarczy oznaczony literą „C” oraz budynek garażowo – gospodarczy oznaczony literą „B” przynależny do lokalu numer 1, który jest w stanie technicznym ruinalnym i dla tego budynku został wydany nakaz jego rozbiórki  (przyjęto, że wartość materiałów porozbiórkowych pokrywa koszt rozbiórki).

Stan ogólny budynku mieszkalnego jest niski (budynek wymaga co najmniej remontu elewacji i pokrycia dachowego, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi). Budynek jest nieocieplony. Dach wielospadowy kryty papą dachówką ceramiczną. Budynek wzniesiony ok. 1910 r. z cegły.

Na podstawie dokumentacji ogólnodostępnej dokumentacji oraz wcześniejszych opracowań udostępnionych przez wierzyciela ustalono, co następuje:

– nieruchomość mieszkaniowa ma powierzchnię 67,80 m2, na co składa się kuchnia o powierzchni 11,2 m2, łazienka z WC o powierzchni 4,7 m2, pokój o powierzchni 14,6 m2, pokój o powierzchni 19,3 m2 oraz pokój zaadaptowany z pomieszczenia sklepowego o powierzchni 18 m2. Brak jest przedpokoju, wejście z klarkii schodowej bezpośrednio do kuchni. Układ pomieszczeń amfiladowy. Wejście do pokoju przez łazienkę. Lokal zajmuje cały parter. Części wspólne budynku to piwnica oraz strych.

– lokal położony jest na parterze przy drodze o znacznym natężeniu ruchu;

– stan ogólny lokalu mieszkalnego wymaga kapitalnego remontu,

– w pokoju zaadaptowany z lokalu użytkowego brak jest instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji,

– brak wentylacji grawitacyjnej,

– ogrzewanie lokalu etażowe, kocioł zlokalizowany w piwnicy,

 • lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną – stan instalacji nieznany, prawdopodobnie do kompleksowej wymiany.

Termin:

10 grudnia 2018r godzina 08:30

Przedmiot licytacji:

dwa udziały po 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonej we Wrocław,
ul. Trentowskiego 113 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00056620/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
10.12.2018 r. o godz. 08:30
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

dwóch udziałów po 1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonej we Wrocław,
ul. Trentowskiego 113 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00056620/9 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Wierdak Piotr
Rubiś-Wierdak Bogumiła

Pojedyńczy udział oszacowany jest na kwotę: 263 427,00 zł.
Cena wywoławcza pojedyńczego udziału wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 197 570,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 26 342,70 zł za każdy udział najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 2706/14

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Wyceniana nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Trentowskiego 113.

 

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00056620/9 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków z dnia 18.08.2015 godz. 08:41:15.

W dziale I księgi wieczystej ujawniono stan zabudowania nieruchomości bez opisu budynku.

W wykazie budynków i lokali na przedmiotowej działce nr 114 arkusz mapy 8
obręb Oporów o numerze identyfikacyjnym działki 026401 _1.0040.8.114 jest
ujawniony                budynek                o              numerze                identyfikacyjnym

026401__1.0040.AR_8/114.1_BUD. Z mapy ewidencyjnej wynika, iż chodzi o budynek mieszkalny.

Z działu II księgi wieczystej wynika, iż prawo współwłasności nieruchomości przysługuje w 1/2 części  Piotrowi Janowi Wierdak synowi Bronisława i Jadwigi oraz w 1/2 części  Bogumile Sabinie Rubiś -Wierdak córce Władysława i Pelagii. Wynika to z umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w dniu 22.07.2003 przed notariuszem Adamiłą Czyniewską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu (sygn. A 4492/2003)

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zostało nabyte w dniu 29.04.1976 przekształcone w prawo własności gruntu decyzją Prezydenta Wrocławia nr 4902/99 z dnia 31.12.1999.

 

 

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, na osiedlu Oporów przy ul. Trentowskiego 113. Ulica Trentowskiego ma charakter ulicy lokalnej wewnątrzosiedlowej. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami, jest odwodniona z oświetleniem ulicznym z dojazdem do wycenianej nieruchomości z kostki betonowej. W pobliżu nieruchomości przebiega ulica Karmelkowa mająca charakter ulicy lokalnej.

Nieruchomość gruntowa ma kształt trapezu. Położona jest w terenie płaskim. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Zachodni około 3,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 200 m. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zasadniczo sąsiaduje z terenami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi, ale od strony południowo – zachodniej po drugiej stronie ulicy Karmelkowej sąsiaduje z zabudową hurtowo – wystawienniczą.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, jedno – piętrowy z częściowym podpiwniczeniem (3 kondygnacje). Ponadto na terenie nieruchomości są drzewa i krzewy owocowe, drzewa liściaste, krzewy ozdobne i trawnik. Nieruchomość od zewnątrz jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Od sąsiada ogrodzenie jest z drewnianych poziomych brusów.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i telefoniczną.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono. Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 114, arkusz mapy 8, obręb Oporów o łącznej powierzchni 0,0349 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe B.

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym   jednopiętrowym   z      częściowym   podpiwniczeniem,   w zabudowie bliźniaczej. Poziomy kondygnacyjne przesunięte są w pionie o połowę wysokości piętra. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej.   Stropy  z  płyt  żelbetowych prefabrykowanych. Stropodach płaski kryty papą. W piwnicy budynku (poziom -1) znajduje się garaż, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, schowek na koks i korytarz ze schodami. Na parterze (poziom ± 0,0) są dwa pokoje mieszkalne, salonik, łazienka, kuchnia,  korytarz,  schody,  pomieszczenie gospodarcze i wiatrołap.  Pod pomieszczeniem gospodarczym znajduje się piwniczka o wymiarach 1,97 m

x 1,39 m wysokości 1,14 m. Ze względu na wysokość mniejszą niż 1,4 m piwniczka nie jest uwzględniona w powierzchni użytkowej budynku. Na I piętrze (poziom +1) znajdują się trzy pokoje mieszkalne, wc,  korytarz i łazienka.

Na    podłodze    garażu    jest    posadzka    cementowa.    W    pozostałych pomieszczeniach piwnic na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience w piwnicy na ścianach są płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek   (tzw. fartuch).     Na  parterze  w  saloniku  i   pokojach  mieszkalnych  są deski podłogowe modrzewiowe. W kuchni, korytarzu, przedsionku , łazience i w wiatrołapie na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach łazienki parteru  są płytki ceramiczne, a w kuchni pas płytek. Na ścianach pokoi mieszkalnych parteru   jest   częściowo   boazeria   listwowa   drewniana.   Na   korytarzu   i schodach na ścianach jest również boazeria drewniana listwowa. Na suficie saloniku znajdują się ozdobne drewniane belki stropowe.

Na podłogach wszystkich pomieszczeń I piętra, za wyjątkiem łazienki i wc, są deski podłogowe modrzewiowe. W łazience i wc I piętra na podłodze oraz na ścianach są płytki ceramiczne. Na ścianie dużego pokoju mieszkalnego I piętra jest boazeria listwowa modrzewiowa.

Stolarka okienna budynku podwójnie szklona zespolona PCV. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa. Wrota garażowe podnoszone ocieplone stalowe.

W kotłowni jest piec na opał stały ekogroszek – dwufunkcyjny (na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę) oraz piec gazowy również dwufunkcyjny typu Wolff, zlewozmywak dwu – komorowy oraz pojemnik na ciepłą wodę. Kuchnia piwnicy posiada kuchenkę gazową oraz zlewozmywak dwu -komorowy. Kuchnia parteru posiada zlewozmywak jedno – komorowy oraz kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem. W łazience parteru znajduje się wanna i umywalka. W łazience I piętra znajduje się umywalka i wanna, a w wc sedes.

Budynek    posiada    instalację    wodociągową   wody    ciepłej    i    zimnej,

kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami stalowymi

płytowymi typu purmo i radiatorowymi żeliwnymi. W piwnicy są grzejniki co

typu favier.

W korytarzu parteru jest szafa wbudowana o powierzchni 0,8 m2 oraz pawlacz.

Powierzchnia użytkowa budynku

Powierzchnię użytkową obliczeniową piwnic ze względu na wysokość 2,0 m, a więc mniejszą od minimalnej 2,2 m, ustalono ze współczynnikiem 0,5 zgodnie z polską normą PN-707B-02365. W nawiasach podano rzeczywistą powierzchnię bez współczynnika 0,5.

Piwnica (wysokość 2,1 m)

-garaż                                                 (24,4 m2)                                                12,2 m2

 • kuchnia                           (7,9 m2)                                                     4,0 m2
 • pomieszczenie gospodarcze (1,0 m2)                                                      0,5 m2
 • kotłownia 7,0 m2
 • korytarz ze schodami (3,8 m2)                                                    1,9 m2
 • schowek na koks (wysokość 1,14 m)

Razem powierzchnia użytkowa piwnicy (44,1 m2)                                              25,6 m2

Parter    (wysokość 2,65 m)

-pokój duży                                                                                                       11,5m2

-pokój mały                                                                                                         7,1 m2

 • salonik 26,3 m2
 • kuchnia 11,8m2
 • łazienka 2,6 m2
 • korytarz 8,0 m2
 • schody 3,7 m2
 • wiatrołap 1,0 m2
 • pomieszczenie gospodarcze 2,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru                                                             74,0 m2
I piętro
(wysokość 2,51 m)

 • pokój duży 12,1 m2
 • pokój średni 11,3m2
 • pokój mały 8,2 m2
 • wc 1,2 m2
 • łazienka 4,7 m2
 • korytarz 2,5 m2

Razem powierzchnia użytkowa I piętra                                                              40,0 m2

Razem obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi                        139,6 m2

Powierzchnia zabudowy                    ok.                                              90 m2

Kubatura zabudowy                          ok.                                             550 m3

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na średnim poziomie na podstawie podręcznika „Zużycie nieruchomości zabudowanych” wydawnictwa Instytutu Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003. Szacuję trwałość budynku na 120 lat na podstawie tabeli 10 powyższego podręcznika. Średni wskaźnik zużycia technicznego przyjęto w wysokości około 20 %. Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).

Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Oporów JED”.

Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.