godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

16 lipca 2019r godz. 08:40

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 9, położony we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni 45,6mkw składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (brak balkonu)

W dziale III KW  wpisana jest służebność!!

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
16.07.2019 r. o godz. 08:40
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9, położonego we Wrocławiu, ul. Krucza 96 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni 45,6mkw składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki oraz przedpokoju (brak balkonu) i stanowi własność dłużnika:
Czerwiński Marcin,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 217 458,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 093,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 745,80 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 9 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu, ul. Krucza 96, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00164148/6 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00164148/6 z dnia 19.01.2017 godz. 08:15:12 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.
    Do lokalu należy udział w nieruchomości wspólnej w części 82/10.000, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w piwnicy.
    Z działu II „Własność” księgi wieczystej wynika, iż prawo własności do lokalu mieszkalnego przysługuje Marcinowi Przemysławowi Czerwińskiemu, numer PESEL 75103005317.
    Prawo to zostało nabyte w drodze umowy darowizny i ustanowienia służebności w dniu 20.11.2013 zawartej przed notariuszem Magdaleną Żuchowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (rep. A 9118/2013).
    II. Opis nieruchomości:

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zwarta zabudowa uliczna. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej w systemie wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4- piętrowy.
Obiekt zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Południe” i oddalony jest od centrum miasta o około 3 km. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 43 imienia Jana Kaczmarka jest około 500 m. Najbliższe Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego oraz Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w najbliższym sąsiedztwie . Najbliższe przedszkole nr 93 im. Jana Brzechwy jest w odległości około 400 m. Do najbliższego dużego centrum handlowego „PSS Społem” jest około 300 m.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 200 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Główny ok. 2,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o średnim natężeniu ruchu kołowego. Przed budynkiem są miejsca do parkowania samochodów osobowych.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.
Lokal mieszkalny należący do dłużnika jest jednopoziomowy, samodzielny i położony na czwartym piętrze czteropiętrowego budynku. Dojście do lokalu z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z dużego i małego pokoju mieszkalnego, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal może być dobrze przewietrzany. Lokal nie posiada balkonu. Jest tylko portfenetr.
Na podłogach w pokojach mieszkalnych, kuchni oraz przedpokoju są płytki PCV, a w łazience są drobne płytki kamionkowe (mozaika). W łazience na ścianach są płytki ceramiczne .
W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem. W łazience jest wanna i sedes typu compact.
Stolarka okienna drewniana zespolona podwójnie szklona. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 0,6 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej , kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci ciepłowniczej miejskiej. Grzejniki żeliwne radiatorowe.
Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni około 2 m2.
W dniu wizji w lokalu były wykonywane prace remontowe (wymiana okien i drzwi).
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,56 m):
Pokój mieszkalny duży
22,1 m2
Pokój mieszkalny mały
10,8 m2
Kuchnia
5,1 m2
Łazienka
2,3 m2
Przedpokój
5,3 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu
45,6 m2

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.