godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

18 grudnia 2018r godzina 10:00

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części prawa użytkowania wieczystego, dz. nr1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonego we Wrocławiu, ul. Kiełczowska dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
18.12.2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udział 1/2 części prawa użytkowania wieczystego, dz. nr1/69, 1/71, AM 12, obręb Psie Pole, położonego we Wrocławiu, ul. Kiełczowska dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o. ,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 453 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 60 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 680/14

  1. Oznaczenie nieruchomości:

   

  Przedmiotem wyceny jest prawo  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Wyceniana   nieruchomość   położona  jest  w  mieście  Wrocławiu   przy   ul. Kiełczowskiej.

  W ewidencji gruntów nieruchomość składa się z dwóch działek nr 1/69 i 1/71, arkusz mapy 12, obręb ewidencyjny Psie Pole.

  Ma ona założoną księgę wieczystą nr WR1K/00290254/4 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

   

  Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00290254/4 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 (godz. 12:27).

  Z informacji podstawowych (rubryka 0.1) w księdze wieczystej wynika, iż nieruchomość obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste.

  Umowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została zawarta do 05.12.2089.

   

  Z działu    II  księgi wieczystej wynika,  iż właścicielem  nieruchomości jest Prezydent Wrocławia organ reprezentujący Skarb Państwa. Natomiast udział ½ części w prawie użytkowania wieczystego posiada PRO-TEC Spółka z ograniczoną   odpowiedzialnością   w   stanie   organizacji   z   siedzibą   we Wrocławiu.

  Podstawę nabycia nieruchomości stanowiła umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z dnia 10.12.2013 zawarta przed notariuszem Iwoną Kredzińską w Kancelarii Notarialnej 50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 72 rep. A nr 6979/2013 oraz umowy przeniesienia ekpektatywy prawa użytkowania wieczystego z dnia 20.01.2014 zawarta przed notariuszem Iwona Kredzińską z kancelarii Notarialnej  50-126 Wrocław,  ul.  Św.  Mikołaja 72 rep.  nr A 204/2014.

   

   

  1. Opis nieruchomości:

   

  W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

  1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
  2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
  3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.
  4. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
  5. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
  6. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
  7. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
  8. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
  9. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

   

  1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
  2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
  3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

   

  Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanym od strony północnej oraz zabudowanymi z pozostałych stron. W planie miejscowym przeznaczona jest pod ulicę wewnętrzną.

  Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Drogą dojazdową do nieruchomości jest wewnętrzna droga dojazdowa z kostki betonowej od strony ul. Kiełczowskiej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 9/2, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

  Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 11,74 ha co ustalono na podstawie strony internetowej www.invest-park.com.pl;oferta terenów inwestycyjnych ;mapowa baza danych terenów WSSE; PRO -THERM, GOODMAN OMEGA LOGISTIC(POLAND). Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km. Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km.

  Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 1/69 i nr 1/71.

  Działki nr 1/69 i 1/71 są położone bezpośrednio koło siebie. Działka 1/69 o kształcie małego prostokąta po obu stronach sąsiaduje z działkami przeznaczonymi na drogę o numerach 1/71 oraz 1/84 i 1/85. Na obu działkach istnieją zagłębienia terenu ze skarpami naniesionymi na mapę zasadniczą, stanowiące mokradła. Działka nr 1/71 ma nieregularny wydłużony kształt, jej wschodnia odnoga prowadzi do projektowanej Trasy Olimpijskiej, będącej drogą zbiorczą oznaczoną Z*, co wynika z rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia z 2010 roku, a według sąsiedniego planu zagospodarowania przestrzennego nr 76 oznaczoną jako 13 KZ. Na małej części działki nr 1/71 wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej („przedłużona” z działki nr 7). Na działce istnieje tabliczka znamionowa sieci gazowej oraz hydranty sieci ppoż. Działki nr 1/69 i 1/71 mają ogrodzenie od strony południowej będące ogrodzeniem sąsiadów.

  Przez działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 800 cm, w tym na działce 1/71 znajdują się dwie studzienki chłonne kanalizacji deszczowej i kanalizacja sanitarna o średnicy 160 mm . Ponadto przez działkę 1/71 przebiega sieć gazowa. W rejestrze gruntów działki nr 1/69 i 1/71 są na arkuszu mapy 12, obręb Psie Pole. Działka 1/69 jest w ewidencji użytkowana jako   zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone jako Bp o powierzchni 0,0470 ha, działka nr 1/71 jest w ewidencji użytkowana jako drogi, oznaczona jako dr o powierzchni 0,6222 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6692 ha.

  Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

  Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

  • działalność produkcyjna, budownictwo;
  • usługi handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
  • usługi handlu hurtowego;
  • składy i magazyny;
  • laboratoria i ośrodki badawcze;
  • usługi administracyjne i biurowe;
  • usługi finansowe;
  • obsługa firm;
  • usługi zdrowia;

   

  • usługi transportowe;
  • usługi turystyki;
  • usługi gastronomii,
  • usługi handlu detalicznego;
  • usługi rzemiosła;
  • tereny ulic publicznych zbiorczych;
  • teren węzła komunikacyjnego;
  • tereny ulic wewnętrznych;
  • parkingi;
  • infrastruktura towarzysząca;
  • zieleń urządzona.

  Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

  Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

   

  Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

  Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

  Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/69 i 1/71 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową. Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

Termin:

18 grudnia 2018r godzina 10:00

Przedmiot licytacji:

udział 1/4 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonego we Wrocław, ul. Kiełczowska dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
18.12.2018 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udział 1/4 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej jako dz. nr 7, AM 12, obręb Psie Pole, położonego we Wrocław, ul. Kiełczowska dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu i stanowi własność dłużnika:
PRO-TEC ESTATE Sp. z o.o. ,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 463 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 308 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 46 300,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 680/14

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Wyceniana   nieruchomość  położona  jest  w  mieście  Wrocławiu   przy  ul. Kiełczowskiej.

W ewidencji gruntów nieruchomość składa się z dwóch działek nr 1/11 i 7, arkusz mapy 12, obręb ewidencyjny Psie Pole.

Ma ona założoną księgę wieczystą nr WR1K/00283994/1 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

 

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00283994/1 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2014 (godz. 12:28).

 

Umowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została zawarta do 05.12.2089.

Z działu II księgi wieczystej wynika,  iż właścicielem  nieruchomości jest Prezydent Wrocławia organ reprezentujący Skarb Państwa. Natomiast udział ¼ części w prawie użytkowania   wieczystego   posiada   PRO-TEC   z ograniczoną   odpowiedzialnością   w   stanie   organizacji   z   siedzibą   we Wrocławiu.

Podstawę nabycia nieruchomości stanowiła umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z dnia 10.12.2013 zawarta przed notariuszem Iwoną Kredzińską w Kancelarii Notarialnej 50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 72 rep. A nr 6979/2013 oraz umowa przeniesienia ekpektatywy prawa użytkowania wieczystego z dnia 20.01.2014 zawarta przed notariuszem Iwona Kredzińską w kancelarii Notarialnej 50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 72 rep. nr A 204/2014.

 

 1. Opis nieruchomości:

 

W księdze wieczystej ujawnione częściowo nieaktualne podziały na działki i ich numery. Poniżej pokazano podziały i scalenia działek umożliwiające uzyskanie działek z aktualnymi numerami ewidencyjnymi:

 1. Działka 1/15 została wraz z działką 1/78 scalona w działkę nr 10. Z kolei działka nr 10 została podzielona na 10/1 i 10/2.
 2. Działka 1/18 , 1/20 została wraz z działką 1/70 scalona w działkę nr 9. Z kolei działka nr 9 została podzielona na 9/1 i 9/2. Następnie działka nr 9/1 została podzielona na działki 9/3 i 9/4.
 3. Działka 1/26 została podzielona na działki 1/50 i 1/51. Następnie działka 1/51 została podzielona na działki 1/76 i 1/77.

 

 1. Działki nr 1/38 i nr 1/59 po scaleniu zostały podzielone na działki nr 1/68, 1/69, 1/70, 1/71 i 1/72.
 2. Działka 1/53 została podzielona na 1/66 i 1/67
 3. Działka 1/59 została podzielona na działki 1/70, 1/71 i 1//72
 4. Działka 1/60 po scaleniu z działką nr 1/57 utworzyły działkę nr 8. Działka nr 8 została następnie podzielona na działki nr 8/1 i 8/2.
 5. Działka 1/62 została podzielona na działki 1/73, 1/74 i 1/75.
 6. Działka nr 1/68 została podzielona na 1/78 i 1/79

 

 1. Działka 1/73 została podzielona na działki nr 1/80 i 1/81
 2. Działka 1/74 została podzielona na 1/82 i 1/83
 3. Działka 1/79 została podzielona na działki 1/84 i 1/85

Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi działkami niezabudowanymi od strony północnej, zabudowanymi z pozostałych stron.

Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Nieruchomość od strony północnej poprzez działki 1/71, 9/3 i 9/4 sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.

Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o
łącznej powierzchni 11,74 ha, co ustalono na podstawie strony internetowej
www.investpark.com.pl;ofertaterenówinwestycyjnych;mapowabazadanychterenówWSSE;PRO-THERM,GOODMANOMEGALOGISTIC(POLAND).

 

Z informacji podstawowych (rubryka 0.1) w księdze wieczystej wynika, iż nieruchomość obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębna nieruchomość.

Z wizji lokalnej wynika, iż nieruchomość nie jest zabudowana budynkami. Nie istnieją również urządzenia na powierzchni terenu.

 

Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km . Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km .

Nieruchomość składa się z działek nr 1/11 i 7, arkusz mapy 12, obręb Psie Pole.

Powierzchnia nieruchomości 0,6882 ha.

 

 

 

 

Opis działki nr 1/11  i   nr 7

Działka 1/11 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową. Kształtem zbliżona jest do prostokąta , położona jest bezpośrednio przy ul. Kiełczowskiej. Ma nawierzchnię z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, sieć telekomunikacyjna oraz sieć elektroenergetyczna.

Działka nr 7 stanowi drogę wewnętrzną, ma nieregularny kształt. Nawierzchnia jest wykonana z kostki betonowej tzw. „psia kość”, jest odwodniona, nieoświetlona, ze strony wschodniej posiada chodnik z kostki betonowej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm i 160 mm, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej , sieć telekomunikacyjna i gazowa.

W rejestrze gruntów działki nr 1/11 i 7   są   na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole,
W ewidencji użytkowane są jako drogi oznaczone symbolem dr. Działka nr 1/11 jest o powierzchni 0,0042 ha, a działka nr 7 jest o powierzchni 0,6840 ha. Łączna powierzchnia działek 0,6882 ha.

Teren wycenianej nieruchomości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 8 lutego 2006 r. Nr 28, poz.397).

Zgodnie z rysunkiem tego planu wszystkie działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 P. Dla tego terenu zgodnie z § 4 pkt 1 treści uchwały ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

 • działalność produkcyjna, budownictwo;
 • usługi handlu detalicznego w obiektach handl. o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ;
 • usługi handlu hurtowego;
 • składy i magazyny;
 • laboratoria i ośrodki badawcze;
 • usługi administracyjne i biurowe;
 • usługi finansowe;
 • obsługa firm;
 • usługi zdrowia;

10) usługi transportowe;

 • usługi turystyki;
 • usługi gastronomii,
 • usługi handlu detalicznego;
 • usługi rzemiosła;
 • tereny ulic publicznych zbiorczych;
 • teren węzła komunikacyjnego;
 • tereny ulic wewnętrznych;
 • parkingi;
 • infrastruktura towarzysząca;
 • zieleń urządzona.

Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12/12/79-29 AZP, na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.

Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.

Z planu miejscowego i z kształtu działki w ewidencji gruntów oraz sąsiednich działek drogowych wynika, że działki nr 1/11 i 7 są przeznaczone na drogę wewnętrzną dojazdową, Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”.

Termin:

18 stycznia 2019r godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocław, ul. Dźwirzyńska 8 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.
Lokal o pow. 57,9mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, WC, przedpokoju oraz korytarza

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
18.01.2019 r. o godz. 09:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udział 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego we Wrocław, ul. Dźwirzyńska 8 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.
Lokal o pow. 57,9mkw. składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, WC, przedpokoju oraz korytarza i stanowi własność dłużnika:
Lubecka Iwona,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 86 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 000,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 1385/16

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego we Wrocławiu, ul. Dźwirzyńska 8 znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Lubeckiej Iwonie oraz Lubeckiemu Ryszardowi zam. ul. Dźwirzyńska 8/6, 54-320 Wrocław w udziałach po ½ części.

 

Lokal nie ma założonej księgi wieczystej.

Informacja potwierdzająca prawo Ryszarda Lubeckiego i Iwony Lubeckiej do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Dźwirzyńskiej 8/6, 54-320 Wrocław wynika z pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Kuźniki” z dnia 24.04.2014 r.

 

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony, 4-piętrowy (6 kondygnacji).

Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Kuźniki” i oddalony jest od jego centrum o około 7 km.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 500 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Kuźniki to ok. 700m. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.

W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze dojazdowej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajdują się urządzone tereny rekreacyjne z ozdobną zielenią. W odległości ok. 100 m przy ulicy Sarbinowskiej znajduje się Szkoła Podstawowa nr 37 oraz Gimnazjum nr 7. W odległości około 4 km znajduje się Centrum Handlowe Magnolia Park przy ulicy Legnickiej. W odległości około 6,5 km znajduje się Port Lotniczy.

Budynek jest w średnim stanie technicznym. Wiek budynku około 35 lat. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.

Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny, położony na I piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z galerii komunikacyjnej. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne z wejściem od strony galerii.

Lokal składa się z 2 pokoi mieszkalnych, aneksu kuchennego, łazienki, WC, korytarza i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Wejście do łazienki, we, pokoi mieszkalnych znajduje się od strony korytarza do którego wchodzi się przez aneks kuchenny z przedpokoju.

Łazienka i WC są doświetlone światłem sztucznym. Lokal jest dobrze przewietrzany.

Na podłogach w aneksie kuchennym, przedpokoju znajdują się płytki ceramiczne. W aneksie kuchennym znajduje się pas płytek na ścianie. W większym pokoju mieszkalnym, łazience oraz w we na podłodze znajduje się wykładzina PCV. W mniejszym pokoju mieszkalnym na podłodze znajduje się wykładzina rulonowa PCV. W łazience na ścianach są lamperie.

 

Na aneks kuchenny składa się zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa bez piekarnika. W łazience jest wanna oraz umywalka na nóżce. W we znajduje się sedes. W korytarzu znajdują się dwie szafy wbudowane o powierzchniach 0,3 m2 oraz 0,5 m2.

W lokalu znajdują się okna PCV oraz drzwi płycinowe częściowo przeszklone. Żaluzje zewnętrzne płócienne rolowane na oknach.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe członowe.

Lokal posiada loggię o powierzchni około 6,5 m2 dostępny z większego pokoju mieszkalnego. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy o powierzchni 2,6 m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,48 m):

Pokój duży                                                                                                    19,9 m2

Pokój mały                                                                                                    6,1 m2

Aneks kuchenny                                                                                           16,7 m2

Łazienka                                                                                                       4,3 m2

WC                                                                                                                0,7 m2

Przedpokój                                                                                                    2,8 m2

Korytarz                                                                                                        7,4 m2

Razem powierzchnia użytkowa lokalu                                                      57,9 m2.

 

Termin:

31 stycznia 2019r godz. 11:00

Przedmiot licytacji:

prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, położonego we Wrocławiu, ul. Kordiana 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00029509/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
31.01.2019 r. o godz. 11:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, położonego we Wrocławiu, ul. Kordiana 23 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00029509/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Majta Ewa,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 518 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 388 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 51 800,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 1307/14

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym. Nieruchomość położona we Wrocławiu przy ul. Kordiana 23 dla której Księgę Wieczystą nr WR1K/00029509/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

 

W ewidencji gruntów nieruchomość stanowi działkę nr 4, arkusz mapy 9, obręb Zgorzelisko.

 

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00029509/7 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 21.10.2014 godz. 08:27.

W dziale I księgi wieczystej ujawniono stan zabudowania nieruchomości budynkiem mieszkalnym. Z działu II księgi wieczystej wynika, iż prawo własności nieruchomości przysługuje Ewie Majta nr PESEL 56070908623. Prawo to zostało nabyte na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21.07.2008 rep. A 4557/2008 zawartej przed notariuszem Wojciechem Andrzejem Nowakiem posiadającym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu.

 

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Wrocławia w dzielnicy Psie Pole, na osiedlu Zgorzelisko przy ul. Kordiana 23. Ulica Kordiana ma charakter wewnątrzosiedlowy. Posiada nawierzchnię asfaltową, z chodnikami i oświetleniem ulicznym.

Nieruchomość gruntowa ma kształt regularnego prostokąta. Położona jest w terenie płaskim równinnym. Odległość od centrum miasta ok. 8 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Psie Pole około 2,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 300 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 10 znajduje się w odległości około 1 km. W podobnej odległości znajdują się gimnazjum i liceum. Najbliższy duży obiekt handlowy znajduje się na Osiedlu Kiełczowskim w odległości około 1,5 km. Nieruchomość położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości niezagospodarowany, porośnięty wysoką trawą i chwastami, z drzewkami ozdobnymi iglastymi oraz pojedynczymi owocowymi, ogrodzony ogrodzeniem z siatki w ramkach z kątownika na słupkach stalowych. Od frontu ogrodzenie z prętów stalowych w ramkach z kątownika na słupkach stalowych z cokolikiem. Nieruchomość od pewnego czasu nie jest użytkowana. Pomieszczenia i teren nieruchomości są zdewastowane.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, jednopiętrowy, niepodpiwniczony oznaczony w ewidencji gruntów symbolem 026401_1.0069.9.4.1 oraz parterowa dobudówka oznaczona symbolem 026401_1.0069.9.4.2. Ponadto znajduje się na nim mały budynek gospodarczy w stanie ruiny. Nie będzie on przedmiotem odrębnej wyceny. W ogrodzie znajduje się ponadto studnia z wodą wykorzystywaną do celów ogrodowych.

Teren na którym znajduje się zabudowa jest uzbrojony w sieci: wodociągową, gazową, elektryczną i telefoniczną. W trakcie wizji teren był uzbrajany w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizowana siec wodociągową. Nieruchomości do tych sieci nie jest podłączona.

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub inne zanieczyszczenia. Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na mały. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość składa się z jednej działki nr 4, arkusz mapy 9, obręb Zgorzelisko o powierzchni 0,1218 ha z użytkami stanowiącymi tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B.

Opis sporządzono na podstawie opisu z operatu szacunkowego nieruchomości z dnia 28.07.2012 i oględzin z dnia 17.11.2014.

Opis techniczny

Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jedno – piętrowym, niepodpiwniczonym (2 kondygnacje), w zabudowie wolnostojącej. Do budynku mieszkalnego przylega, jak wcześniej wspomniano, dobudówka mieszkalna parterowa z odrębnym wejściem z zewnątrz.

Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, ściany z bloczków żużlobetonowych i cegły. Stropy żelbetowe masywne. Stropodach płaski kryty papą.

Na parterze budynku są trzy pokoje mieszkalne, kuchnia , łazienka, we, garaż, kotłownia, korytarz, schody i dwa pomieszczenia gospodarcze. W segmencie dobudowanym znajdują się dwa pokoje mieszkalne , kuchnia i łazienka . Na I piętrze znajdują się cztery pokoje mieszkalne, kuchnia, spiżarka, łazienka, we, przedsionek i korytarz. Na parter i I piętro prowadzą odrębne wejścia. Jest również wejście z poziomu parteru do ogrodu. Na podłogach pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, we i korytarza parteru jest wykładzina rulonowa PCV. Natomiast w pomieszczeniach gospodarczych, kotłowni i w garażu jest posadzka cementowa. Na I piętrze w pokojach mieszkalnych i korytarzu jest mozaika parkietowa, a w kuchni wykładzina rulonowa PCV. W łazience na podłodze są płytki ceramiczne starego typu, a w we płytki kamionkowe. Na ścianach w kuchni i w łazience są płytki ceramiczne. Na ścianach korytarza są panele boazeryjne drewnopodobne.

Stolarka okienna parteru skrzynkowa dwuramowa podwójnie szklona. Na I piętrze częściowo okna skrzynkowe dwuramowe podwójnie szklone oraz częściowo okna PCV z szybami podwójnymi zespolonymi. Stolarka drzwiowa płycinowa drewniana. Wrota garażowe drewniane dwuskrzydłowe, rozwierane. W kuchni parteru jest zlewozmywak dwukomorowy i podejście do kuchenki gazowej (bez kuchenki). W łazience jest wanna , a w we sedes. W kotłowni jest piec gazowy centralnego ogrzewania na opał stały starego typu do instalacji centralnego ogrzewania i do ciepłej wody. W kuchni dobudówki jest podejście do zlewozmywaka i podejście do kuchni gazowej (bez urządzeń). W łazience dobudówki jest natrysk i sedes. W kuchni I piętra jest kuchenka gazowa i zlewozmywak dwukomorowy. W łazience jest wanna, sedes i podejście do umywalki (umywalka jest zdemontowana). W we jest sedes i mała umywalka.

Budynek ma instalacje wody ciepłej i zimnej , kanalizacyjną podłączoną do osadnika ścieków, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania z grzejnikami radiatorowymi żeliwnymi i częściowo z płytowymi stalowymi. Podłączenie    energetyczne     budynku     linią    napowietrzną.     Instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne były na moment wizji odłączone od sieci  zewnętrznych.

Od frontu jest na I piętrze balkon o powierzchni około 7 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku

Do pomieszczeń parteru nie było wstępu. Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie wizji powierzchnia parteru jest taka sama jak powierzchnia I piętra, ale powiększona o schody i pomniejszona o przedsionek. Natomiast powierzchnia użytkowa dobudówki wynosi 40 m2.

Parter    (wysokość 2,30 m)

 • pokój mieszkalny nr 1
 • pokój mieszkalny nr 2
 • pokój mieszkalny nr 3
 • kuchnia
 • łazienka

– wc

 • garaż
 • kotłownia
 • pomieszczenie gospodarcze nr 1
 • pomieszczenie gospodarcze nr 2
 • korytarz
 • kotłownia

-schody                                                                                                     1,9 m2

Razem powierzchnia użytkowa parteru 103,0 + 1,9 – 1,4 =    105,4 m2
Dobudówka                                                                                             40,0 m2

I piętro (wysokość 2,73 m)

 • pokój mieszkalny nr 1 20,2 m2
 • pokój mieszkalny nr 2 23,3 m2
 • pokój mieszkalny nr 3 10,6 m2
 • pokój mieszkalny nr 4 12,3 m2

 -kuchnia                                                                                                    10,6 m2

 • łazienka 5,5 m2

– wc                                                                                                                 1,7 m2

-spiżarka                                                                                                          1,5 m2

-korytarz                                                                                                        15,9 m2

-przedsionek                                                                                                    1,4 m2

Razem powierzchnia   I piętra                                                                   103,0 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku                                                   248,4 m2

Powierzchnia zabudowy                    ok.                                                       170 m2

Kubatura zabudowy                           ok.                                                      900 m3

 

Stan techniczny i użytkowy

Stan techniczny budynku oceniam na słabym poziomie. Wiek budynku szacuję na około 40 lat. Trwałość budynku to 120 lat. Szacunkowy stopień zużycia technicznego wynosi około 40 %.

Niski jest również stan techniczny elementów wykończeniowych (zużyta mozaika parkietowa, wypaczona drewniana stolarka okienna i drzwiowa, odpadające płytki ceramiczne). Obiekt w trakcie wizji nie był użytkowany. Nie było możliwości zejścia do parteru schodami ze względu na ich zawalenie różnym sprzętem, meblami, papierami i rzeczami ubraniowymi. Również pomieszczenia mają charakter zdewastowany i kwalifikują się do bieżącego remontu i napraw. Jak wspomniano – według informacji uzyskanej w trakcie wizji – odłączony jest od budynku gaz, woda i energia elektryczna. Budynek nie spełnia obowiązującej obecnie normy cieplnej.

W budynku były prowadzone prace remontowe, które nie zostały dokończone. Szacuję łączny stan zaawansowania robót budowlanych na 80 %. Uwzględnia on również uporządkowanie pomieszczeń, usuniecie śmieci oraz montaż urządzeń sanitarnych. Ponadto należy wykonać i ponieść koszty na podłączenie budynku do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej

Ze względu na brak konserwacji zieleni i małej architektury ogrodowej oraz konieczność rozbiórki budynku gospodarczego powyższy współczynnik 0,80 (80 %) zastosowano do wartości całej nieruchomości.

Zużycie funkcjonalne nie jest cechą w metodzie korygowania ceny średniej zastosowanej w celu określenia wartości przedmiotowego budynku i z tego względu nie jest przedmiotem odrębnej analizy.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 31 maja 2010 r. Nr 5, poz. 116).

Na rysunku granic zespołów urbanistycznych „studium” teren na którym znajduje się nieruchomość przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczono go jako „Zgorzelisko” JED. Natomiast na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” teren na którym znajduje się nieruchomość przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i oznaczony jest kolorem brązowym.

Zabudowa sąsiadująca z nieruchomością wskazuje na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dla tego przeznaczenia zostanie nieruchomość wyceniona.

 

Termin:

14 lutego 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

udział 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Popowicka 150 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00213836/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 55,4mkw składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
14.02.2019 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Popowicka 150 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00213836/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 55,4mkw składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju
i stanowi własność dłużnika:
Hajduk Czesława,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 125 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 94 125,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12 550,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 1841/15

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem wyceny jest udział 1/2 części w nieruchomości – lokalu mieszkalnym nr 15 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym we Wrocławiu przy ul. Popowickiej 150, dla której to nieruchomości księgę wieczystą nr WR1K/00213836/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.

II. Opis nieruchomości:

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w średnio wysokiej mieszkalnej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej wielkiej płyty. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Jest to budynek wielorodzinny, wielosegmentowy z płaskim stropodachem, X piętrowy z podpiwniczeniem.
Budynek zlokalizowany jest w strefie śródmiejskiej miasta na osiedlu „Popowice” i oddalony jest od jego centrum o około 5 km.
Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 100 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Popowice ok. 1,0 km. Najbliższa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego jest w odległości ok. 100 m, Gimnazjum nr 1 im. Hugona Steinhausa jest w odległości około 900 m. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Prusa jest w odległości około 5 km. Są również w pobliżu niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Najbliższy duży obiekt handlowo – usługowy „Magnolia” jest
w odległości około 700 m. W odległości około 300 m jest punkt przedszkolny „Horyzonty Wyobraźni”.
Wokół budynku jest urządzony teren z zielenią i miejscami do parkowania. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej – osiedlowej o dużym natężeniu ruchu kołowego.
Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat, a stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego ze względu na technologię wielkiej płyty na 35 %.
Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 4 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajdują się 3 lokale mieszkalne.
Lokal składa się z trzech pokoi mieszkalnych kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra ze względu na bezpośredni dostęp do pomieszczeń z przedpokoju. Lokal może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych znajduje się mozaika parkietowa.
W kuchni, wc oraz w łazience na ścianach i na podłogach znajdują się płytki ceramiczne. W kuchni jest pas płytek, tzw. fartuch. Kafle znajdują się one również na podłodze w przedpokoju. W łazience powyżej płytek na ścianach są panele listwowe PCV. W małym pokoju mieszkalnym na ścianach jest boazeria drewniana listwowa.
W lokalu mieszkalnym znajdują się okna drewniane zespolone dwuramowe podwójnie szklone
z żaluzjami blaszanymi międzyszybowymi. Drzwi drewniane płycinowe nowe częściowo przeszklone.
W kuchni jest zlewozmywak dwu – komorowy metalowy i kuchenka gazowa z piekarnikiem.
W łazience jest wanna oraz umywalka wspornikowa. W wc znajduje się sedes typu compact i mała umywalka.
Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej. Grzejniki centralnego ogrzewania żeliwne radiatorowe. W przedpokoju są dwie szafy wbudowane o powierzchniach około 1,2 m2 i 0,8 m2. Ponadto w przedpokoju jest pawlacz.
Lokal posiada balkon o powierzchni około 4,5 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska
w piwnicy o powierzchni około 2,5 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wys. 2,47 m):
Pokój duży 16,7 m2
Pokój średni 10,7 m2
Pokój mały 9,9 m2
Kuchnia 7,3 m2
Łazienka 2,4 m2
WC 1,0 m2
Przedpokój 7,4 m2
Razem powierzchnia użytkowa lokalu 55,4 m2.

Termin:

18 lutego 2019r godz. 09:00

Przedmiot licytacji:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we Wrocławiu, ul. Białowieska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00248726/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,70mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz loggie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
2019-02-18 r. o godz. 09:00
w sali nr 215 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we Wrocławiu, ul. Białowieska 13 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00248726/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 32,70mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz loggie i stanowi własność dłużnika:
Wilk Ewa,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 123 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16500 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Km 3085/15

 1. Oznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we Wrocławiu, ul. Białowieska 13, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00248726/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu. Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Popowice we Wrocławiu.

 

Prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużniczce Ewie Wilk (poprzednie nazwisko Misztal) PESEL 61051202148.

 

 1. Opis nieruchomości:

 

Lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 usytuowany jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym, klatka numer 13, położonym we Wrocławiu przy ulicy Białowieskiej (działka numer 6/12, arkusz 11, obręb Popowice). Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, wieloklatkowym, wzniesionym w technologii tradycyjnej w 1973 r. . Na poziomie „-1” budynku znajdują się komórki lokatorskie. Budynek ma 10 pięter. Na każdym piętrze znajdują się trzy lokale. Klatka schodowa – typowa; schody i podesty z lastriko, ściany malowane, pochwyty i poręcza stalowe, malowane. Klatka schodowa jest ogrzewana, stolarka okienna z PCV, nowoczesna. Budynek posiada windę. Dostęp do zaplecza bytowego i usług niezbędnych dla potrzeb życiowych jest dobry jak dla tego typu miasta. Szlaki komunikacji pieszej i samochodowej przed budynkiem są utwardzone. Teren działki zagospodarowany poprzez zieleń niską. Stan ogólny budynku jest dobry (budynek jest ocieplony, klatka schodowa odświeżona). Budynek posiada domofon.

Powierzchnia lokalu wynosi 32,70 m2. Lokal posiada loggie. Lokal posiada również piwnicę o pow. 1,80 m2. Na tą powierzchnię użytkową składają się następujące pomieszczenia: łazienka, przedpokój, kuchnia i dwa pokoje. Standard lokalu – typowy. Rzut lokalu udostępniony przez SMLW POPOWICE stanowi załącznik do opinii.

Drzwi wejściowe do lokalu płytowe, z dwoma zamkami, stan drzwi dobry.

Przedpokój – na podłodze panele. Na ścianach gładź.

Kuchnia – okno PCV. Na podłodze płytki. Na ścianach płytki nad blatem kuchennym oraz na pozostałej części ściany gładź.

Pokój dzienny – na podłodze panele. Na ścianach gładź, okna PCV. Grzejnik żeliwny. Drzwi harmonijkowe.

II pokój – na podłodze panele. Na ścianach gładź, okno oraz drzwi z PCV. Grzejnik żeliwny. Drzwi przesuwne.

Loggia obudowana stolarką z PCV.

Łazienka – na podłodze płytki ceramiczne. Kabina prysznicowa. Na ścianach płytki ceramiczne. Umywalka. Kompakt WC. Drzwi płytowe, typowe łazienkowe. Grzejnik rurkowy wiszący.

 

Wysokość lokalu ok. 2,50 m. Ogrzewanie lokalu z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej. Lokal posiada dostęp do wszystkich mediów.

Lokal jest użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.