godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

17 grudnia 2021 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu, ul. Wagonowa 12b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00282904/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Operat nieruchomości do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
17 grudnia 2021 r. o godz. 09:30
w sali nr 201 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu, ul. Wagonowa 12b dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00282904/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usługowe Ankor Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 474 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 982 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 147 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 7 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

I. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem opisu i oszacowania jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
i prawo własności budynku usługowo – biurowego. Wyceniana nieruchomość jest położona we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 12b.
Nieruchomość położona jest na działce nr 3/41, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn, jednostka ewidencyjna miasto Wrocław. Dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00282904/7 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o odpis zwykły księgi wieczystej nr WR1K/00282904/7 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków
z dnia 08.05.2018 godz. 08:14:33.
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej do dnia 05.12.2089 oraz prawo własności budynku przysługuje Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu i Usługowemu „Ankor” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu nr REGON 00134330500000, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29.11.2002 zawartej w Kancelarii Notarialnej Bartosza Masternaka z siedzibą we Wrocławiu (nr rep. A 11832/2002).
Prawo własności nieruchomości gruntowej przysługuje Skarbowi Państwa.
W dziale III wpisano ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu przez działkę 3/41 budynek położony na tej działce na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki z urzędu po odłączeniu działki 3/44 – ujawniono współobciążenie.
II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest we Wrocławiu na osiedlu Grabiszyn dzielnicy Fabryczna dawnego podziału administracyjnego miasta, przy lokalnej ulicy Wagonowej, klasy drogi dojazdowej KD, będącej niegdyś wewnętrzną drogą zakładową fabryki „Pafawag”. Jest to ulica o nawierzchni asfaltowej, odwodniona i oświetlona, bez chodników. Zgodnie z miejscowym planem jest to droga wewnętrzna o symbolu kd. Znajduje się po stronie zachodniej budynku produkcyjno – biurowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo – biurowej
i usługowej. Ze względu na pełną zabudowę działki gruntu i ograniczenia w planie miejscowym
(§ 20 pkt 8 2)) nieruchomość nie ma własnych miejsc postojowych.
Przystanek komunikacji autobusowej i tramwajowej jest około 300 m w kierunku miasta przy ulicy Fabrycznej. Nieruchomość oddalona jest od centrum Wrocławia o około 3,0 km. Odległość do najbliższych dużych obiektów handlowych 1,5 km. Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Muchobór ok. 1,0 km.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek piętrowy (3 kondygnacyjny) z nieużytkowaną czwartą kondygnacją) wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek położony jest w zwartej zabudowie komercyjnej w ciągu ulicy Wagonowej. Od strony północnej budynek przylega do trafostacji . a od strony wschodniej i południowej do budynku magazynowo – produkcyjnego sąsiednich nieruchomości. Nieruchomość gruntowa jest w całości zabudowana (w granicach geodezyjnych).
Nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków obejmuje działkę nr 3/41, arkusz mapy 2, obręb Grabiszyn stanowiącą tereny przemysłowe oznaczonych geodezyjnie jako „Bi” o powierzchni 0,0291 ha (291 m2).
Teren na którym znajduje się nieruchomość uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową oraz elektryczną.
Budynek usługowo – biurowy zasadniczo trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Ma on konstrukcję tradycyjną, ściany murowane z cegły, stropy nad piwnicą typu strop płaski Kleina. Podparcie stropu nad parterem i I piętrem stanowią masywne żelbetowe słupy i rygle. Stropodach płaski kryty papą. Standard robot wykończeniowych budynku przeciętny. W pomieszczeniach piwnicy standard podstawowy wymagający remontu.
W poziomie piwnicy znajduje się 8 pomieszczeń piwniczych i schody do piwnicy. Na parterze jest duże pomieszczenie, małe pomieszczenie, korytarz do dużego pomieszczenia, korytarz do małego pomieszczenia oraz ubikacje (4 wydzielone części) i klatka schodowa. Na I piętrze są dwa duże pomieszczenia , dwa małe, umywalnia, wc, korytarz i klatka schodowa. Na półpiętrze znajduje się jedno małe pomieszczenie.
Posadzki z wykładziny rulonowej PCV, płytek gres lub ceramicznych. W piwnicy nierówne posadzki cementowe lub ceglane. W sanitariatach parteru na ścianach i podłogach są płytki ceramiczne glazurowane. Stolarka okienna stalowa, pojedynczo szklona częściowo rozwierana. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe.
W piwnicy znajduje się piec centralnego ogrzewania elektryczny typu EPCV KOSPEL 22 kW. Na parterze w sanitariatach są trzy sedesy, dwie umywalki oraz pisuar. Na I piętrze w małym pomieszczeniu jest mała umywalka wspornikowa , w wc jest sedes typu compact i mała umywalka wspornikowa. W dwóch dużych pomieszczeniach I piętra są umywalki wspornikowe. Ponadto w średnim pomieszczeniu i umywalni znajdują się technologiczne potrójne lub podwójne duże zlewy metalowe oraz zlewozmywak metalowy.
Budynek ma następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oświetleniową i siły oraz centralnego ogrzewania. Grzejniki centralnego ogrzewania typu faviery, rurowe i stalowe radiatorowe. Pomieszczenia piwniczne nie są ogrzewane.
Pomieszczenie na parterze poza klatką schodową nie są doświetlone światłem naturalnym.
Jest to budynek poniemiecki wybudowany na początku XX wieku. Przeprowadzano remonty bieżące i konserwacje. Budynek w ostatnim okresie nie był użytkowany.
Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, stąd jego modernizacja jest utrudniona. Obecnie obiekt nie spełnia wymogów normy cieplnej.
Budynek wymaga bieżącej konserwacji tynków, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, powłok malarskich. W dużym pomieszczeniu parteru została zerwana posadzka. Jest tylko podkład cementowy bardzo nierówny. Pomieszczenia piwniczne są mocno zawilgocone. W niektórych miejscach na posadzkach stoi woda. Ściany i posadzki piwnic wymagają osuszenia, odnowienia posadzek i ewentualnego otynkowania ścian i sufitów.
Szacuję stopień zużycia technicznego obiektu na 35 %.

Nieruchomość znajduje się na terenie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu – numer planu 97 (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 16 lutego 2005 nr 28 poz. 655).
Nieruchomość z działką nr 3/41 AM-2 obręb Grabiszyn położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16AG2 z przeznaczeniem podstawowym na aktywność gospodarczą. Dopuszczalne jest w szczególności następujące przykładowe przeznaczenie na:
– obsługę firm – działalność biurowa,
-finanse (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe),
– szkoły wyższe, instytucje naukowo badawcze,
– edukację – przedszkola, szkoły podstawowe i średnie,
– kulturę – teatry, kina, galerie wystawiennicze,
– turystykę – biura podróży,
– sport i rekreację – hale sportowe, siłownie kręgielnie,
– służbę zdrowia – przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie,
– handel detaliczny
– gastronomię wbudowaną,
– produkcję,
– handel hurtowy,
– budownictwo – usługi budowlane,
-transport
– obsługę komunalną,
– administrację.
Zgodnie z treścią planu budynek ma wartości historyczne i jest objęty zakazem wyburzania. Ponadto znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Obecnie budynek nie jest użytkowany. Oznacza to, iż może być on przeznaczony na różne cele zgodnie z powyższym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie budynku
Istnieją istotne ograniczenia w wykorzystaniu budynku dla różnych przeznaczeń.
1. Częściowy brak oświetlenia światłem naturalnym
Budynek jest w ścisłej zabudowie przylegającej do ścian sąsiadów z trzech stron w poziomie piwnic i parteru. Stwarza to istotne ograniczenie dotyczące oświetlenia światłem naturalnym użytkowanych pomieszczeń.
Zgodnie z § 58 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, zm. Dz.U.2017 poz. 1332 i 1529) dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych;
2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.
W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa powyżej jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
2. Brak pionowego transportu dźwigowego
Nieruchomość nie może pełnić funkcji magazynowych ze względu na dostęp do pomieszczeń od ulicy i brak urządzeń transportowych. Istniejący wspornik wyciągu ma bardzo małe znaczenie praktyczne. Nie jest możliwe zainstalowanie wydajnych urządzeń dźwigowych ze względu na wymogi konserwatorskie. Z tego względu nieruchomość nie może być wykorzystana na handel detaliczny , handel hurtowy i produkcję (bez małogabarytowych produktów).
3. Korekta powierzchni użytkowej
Powyższe uwarunkowanie powodują ograniczone użytkowanie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniami budynku określonym w powyższym planie. Dla pomieszczeń parteru bez oświetlenie naturalnego zastosowano współczynnik 0,5 do powierzchni użytkowej
(analogia do współczynnika 0,5 do pomieszczeń o wysokości poniżej 2,2 m). Natomiast do pomieszczeń piwnic współczynnik 0,25.
Stąd skorygowana obliczeniowa powierzchnia użytkowa budynku wynosi:
Piwnice 200,1 * 0,25 = 50,0 m2
Parter
duże i małe pomieszczenie (142,8 + 25,1) *0,5 = 84,0 m2
pozostałe 215,3- 142,8-25,1 =47,4 m2
pomieszczenia Razem 131,4m2
parter 208,5m2
I piętro Półpiętro 2,7m2
Razem powierzchnia użytkowa obliczeniowa 392,6 m2.

Powierzchania poszczególnych pomieszczeń wg pomiarów z natury:
Dane techniczne Piwnica (wysokość 3,03 m)
pomieszczenie nr 1 13,3 m2,
pomieszczenie nr 2 9,3 m2,
pomieszczenie nr 3 45,6 m2,
pomieszczenie nr 4 34,8 m2,
pomieszczenie nr 5 9,4 m2,
– pomieszczenie nr 6
25,2 m2,
– pomieszczenie nr 7
46,3 m2,
– pomieszczenie nr 8 (z piecem co)
11,1 m2,
– schody
5,1 m2,
Razem powierzchnia piwnic
200,1 m2.
Parter (wysokość 3,53 m)

– duże pomieszczenie
142,8 m2,
– małe pomieszczenie
25,1 m2,
– korytarz duży
14,9 m2,
– korytarz mały
3,0 m2
– ubikacja nr 1
4,1 m2,
– ubikacja nr 2
3,6 m2,
– schody
21,8 m2,
Razem parter
215,3 m2
I piętro (wysokość 3,58 m)

– duże pomieszczenie
78,2 m2,
– średnie pomieszczenie
53,3 m2,
– małe pomieszczenie nr 1
11,1 m2,
– małe pomieszczenie nr 2
16,2 m2,
– umywalnia
13,4 m2,
– wc
2,1 m2,
– korytarz
30,1 m2
– podest schodów
4,1 m2
Razem I piętro
208,5 m2,
Pomieszczenie na półpiętrze wysokość 1,87 m (5,3
m2) 2,7 m2.
Razem powierzchnia budynku
626,6 m2.
Powierzchnia zabudowy około
291 m2
Kubatura zabudowy około
4.000 m3

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.