godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

22 lipca 2021 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu w obrębie Psie Pole, AM-12, dz. nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1, 10/2, położonego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00305721/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

Transakcja sprzedaży w/w nieruchomości (wszystkich działek – 1/84, 1/39, 10/1, 10/2, 1/85) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Tym samym, w oparciu o art. 43 ust. 10 Ustawy VAT, stronom transakcji sprzedaży Nieruchomości przysługuje opcja rezygnacji ze zwolnienia z VAT z tytułu sprzedaży Nieruchomości. Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy Dłużna Spółka i nabywca Nieruchomości złożą wspólne oświadczenie przed dniem dokonania dostawy (przed prawomocnością postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości) właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie
o rezygnacji ze zwolnienia z VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości, to sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej. Przy złożenia w/w oświadczenia kwota VAT (23%) będzie dodana do uzyskanej w trybie licytacyjnym kwoty.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:
22 lipca 2021 r. o godz. 10:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

prawa użytkowania wieczystego gruntu w obrębie Psie Pole, AM-12, dz. nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1, 10/2, położonego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00305721/8 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
TIGER MOTH INVESTMENTS Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 319 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 6 879 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 031 970,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Transakcja sprzedaży w/w nieruchomości (wszystkich działek – 1/84, 1/39, 10/1, 10/2, 1/85) będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Tym samym, w oparciu o art. 43 ust. 10 Ustawy VAT, stronom transakcji sprzedaży Nieruchomości przysługuje opcja rezygnacji ze zwolnienia z VAT z tytułu sprzedaży Nieruchomości. Powyższe oznacza, że w sytuacji, gdy Dłużna Spółka i nabywca Nieruchomości złożą wspólne oświadczenie przed dniem dokonania dostawy (przed prawomocnością postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości) właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie
o rezygnacji ze zwolnienia z VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości, to sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce podstawowej. Przy złożenia w/w oświadczenia kwota VAT (23%) będzie dodana do uzyskanej w trybie licytacyjnym kwoty.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 7 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:

   Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na aktywność gospodarczą oraz stanowiącej drogi wewnętrzne dojazdowe. Wyceniana nieruchomość położona jest we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej.
   Nieruchomość usytuowana jest we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej. Działki nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1, 10/2 o łącznej pow. 39597 m2 są to tereny przemysłowe (Ba) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Działki są nieutwardzone, niezabudowane i nie ogrodzone o niereguralnym kształcie. Aktualnie działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą, drzewami i inną roślinnością oraz na terenie zalegają zwały gruzu i śmieci.

   W najbliższym otoczeniu obiektu wyceny położone są nieruchomości o funkcjach komercyjnych, magazynowo – składowych, usługowych, użytkowanych przez różne podmioty gospodarcze.
   Nieruchomość podłączona jest do miejskich sieci mediów: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazową, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej.
   Obszar, w którym zlokalizowana są działki położony jest w granicach obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego podjętego Uchwałą Nr XLVI/3013/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r.

   Z działu I-O wynika iż nieruchomość położona jest w województwie dolnośląskim, powiat M. Wrocław, gmina Wrocław M., miejscowość Wrocław, dzielnica Psie Pole.
   Nieruchomość składa się z:

   działki ewidencyjnej nr 1/39, obręb ewidencyjny 0059 Psie Pole sposób korzystania Ba- tereny przemysłowe,
   działki ewidencyjnej nr 1/84, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, sposób korzystania: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   działki ewidencyjnej nr 1/85, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   działki ewidencyjnej nr 10/1, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Ba – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   działki ewidencyjnej nr 10/2, obręb ewidencyjny 0059 – Psie Pole, , sposób korzystania: Ba – Zurbanizowane tereny niezabudowane
   Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,9597 ha.

   Umowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została zawarta do 05.12.2089r.
   Z działu II księgi wieczystej wynika, iż właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa – Prezydent Wrocławia organ reprezentujący Skarb Państwa. Natomiast prawo użytkowania wieczystego posiada „PRO-Therm Logistyka” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu REGON nr 02065268400000 – wzmianka o zmianie właściciela w dziale II księgi nie została na dzień dzisiejszy rozpoznana. .

   W dziale l-Sp wpisano uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej
   Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działek nr: 1/26, 1/38, 1/39, 1/40, przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania z przebiegających przez działkę nr 1/35 instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej i przesyłania tymi instalacjami wody, ścieków i energii elektrycznej, jak również wstępu na tę działkę w celu dokonywania niezbędnych remontów, napraw i konserwacji tych instalacji na koszt zainteresowanych. Księga powiązana: WR1K/00175871/3.
   Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III Innej księgi wieczystej wpisane w pod rubryce 1.11.1 związane z nieodpłatnym prawem korzystania z przebiegających przez działkę 1/35 instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej ma znaczenie techniczne dla działek 1/39, 1/40.

   II. Opis nieruchomości:

   Nieruchomość jest położona we Wrocławiu w dzielnicy Psie Pole dawnego podziału administracyjnego, pomiędzy innymi nieruchomościami zabudowanymi, jedynie od strony wschodniej sąsiaduje z działką niezabudowaną. Jest ona przeznaczona w planie miejscowym na działalność produkcyjną, budownictwo oraz usługi handlu detalicznego i hurtowego oraz drogi wewnętrzne dojazdowe.
   Teren na którym znajduje się nieruchomość jest położony w strefie peryferyjnej miasta przy osiedlu Kiełczowskim, w obrębie geodezyjnym Psie Pole. Droga dojazdowa od strony ul. Kiełczowskiej jest drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z terenem przemysłowym, który w czasach niemieckich był kompleksem zakładu Rheimeteall-Borsig A.G.Maschinenfabrik.
   Nieruchomość należy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy o łącznej powierzchni 11,74 ha, co ustalono na podstawie strony internetowej www.inyest-park.com.pl;oferta terenów inwestycyjnych ; mapowa baza danych terenów WSSE; PRO -THERM, GOODMAN OMEGA LOGISTIC(POLAND).
   Odległość od centrum Wrocławia to około 8 km . Do najbliższego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej jest około 300 m. Odległość od stacji PKP Wrocław Psie Pole około 1 km Najbliższy duży obiekt handlowo-usługowy znajduje się w odległości ok.1,5 km .
   Nieruchomość składa się z działek o nr 1/39, 1/84, 1/85, 10/1 i 10/2 arkusz mapy nr 12 , obręb Psie Pole.
   Powierzchnia nieruchomości 3,9597 ha

   Opis działki nr 1/39
   Działka jest położona przy bocznej ulicy od ul. Kiełczowskiej , dojazd od ulicy Kiełczowskiej drogą asfaltową długości ok. 200 m . Po stronie południowo-wschodniej i północnej jest teren zabudowany, z pozostałych stron znajdują się działki niezabudowane
   Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, jest ogrodzona od strony północnej ogrodzeniem sąsiada. Północna część działki stanowi teren zieleni z dużą ilością drzew.

   W południowo-zachodniej części widoczny jest gruz pochodzący z rozebranego budynku ujawnionego na mapie zasadniczej. Według mapy zasadniczej na działce znajdują się również zwały ziemi . Na terenie działki znajduje się staw w głębokim wykopie, w jego części południowo-zachodniej są żelbetowe ruiny schronu.
   Przez działkę przebiega gęsta sieć wodociągowa nieznanego przeznaczenia o średnicy od 80 mm do 300 mm oraz studzienki chłonne. Na działce jest również sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150-200 mm i kanalizacji sanitarnej o średnicy 150-200 mm . Przez południową część działki przechodzi gęsta sieć elektroenergetyczna i sieć ciepłownicza. Działka jest uzbrojona w sieć gazową.
   W rejestrze gruntów działka 1/39 jest na arkuszu mapy nr 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni działki 1,3500 ha.

   Opis działki nr 1/84
   Działka od strony południowej sąsiaduje bezpośrednio z działką przeznaczoną na drogę, dalej od strony południowej z terenem zabudowanym. Działka ma nieregularny kształt, teren jest porośnięty trawą. Nawierzchnia drogi gruntowa. Brak oświetlenia zewnętrznego i wydzielonych chodników.
   Przez działkę przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, sieć gazowa i sieć elektroenergetyczna. Działka jest uzbrojona w sieć kanalizacyjną oraz ciepłowniczą W rejestrze gruntów działka 1/84 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1005 ha.

   Opis działki nr 1/85
   Działka stanowi drogę dojazdową do innych działek, będąc przedłużeniem drogi 1/67. Od strony północnej działka sąsiaduje z terenami niezabudowanymi, a od strony południowej z terenem zabudowanym. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta o dużej długości. Nawierzchnia jest nieuporządkowana i ma charakter gruntowy. Brak oświetlenia zewnętrznego i wydzielonych chodników. Działka jest ogrodzona wzdłuż południowej granicy.
   Przez działkę równolegle do granicy południowej przebiega sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm . Ponadto na działce znajduje się sieć gazowa i elektroenergetyczna. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i telekomunikacyjną.
   W rejestrze gruntów działka 1/85 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 0,1275 ha.

   Opis działki nr 10/1
   Działka jest położona bezpośrednio przy działce nr 1/85 stanowiącej drogę. Dojazd drogą boczną od ul. Kiełczowskiej . Od strony południowej i północnej działka sąsiaduje z terenem zabudowanym, natomiast od strony wschodniej i zachodniej z działkami niezabudowanymi. Działka ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, od północy jest ogrodzona ogrodzeniem sąsiadującej nieruchomości, w północnej części jest niewielka ilość zieleni. W trakcie wizji nie stwierdzono istnienia na działce skarp widocznych na mapie zasadniczej.
   Przy północnej i południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm . Przez działkę przechodzi również sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm, sieć gazowa , sieć elektroenergetyczna oraz sieć ciepłownicza wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki.
   W rejestrze gruntów działka 10/1 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0539 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,2477 ha. Łączna powierzchnia działki 1,3016 ha.
   Opis działki nr 10/2
   Działka jest położona przy działce nr 1/85 stanowiącej drogę. Dojazd do działki drogą boczną od ul. Kiełczowskiej będącą działką nr 1/67. Od strony południowej i północnej działka sąsiaduje z terenami zabudowanymi , od wschodniej i zachodniej z działkami niezabudowanymi. Działka ma nieregularny kształt, od strony północnej ma ogrodzenie sąsiednich nieruchomości, z pozostałych stron brak ogrodzenia. W trakcie wizji nie stwierdzono istnienia na działce skarp widocznych na mapie zasadniczej. Przez południową część działki przebiega sieć wodociągowa o średnicy 100 mm, na działce znajdują się fragmenty sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 150 mm. Przez działkę przechodzi sieć elektroenergetyczna oraz fragmenty sieci ciepłowniczej, działka jest uzbrojona w sieć gazową.
   W rejestrze gruntów działka 10/2 jest na arkuszu mapy 12 obręb Psie Pole. Działka jest w ewidencji użytkowana jako tereny przemysłowe oznaczone jako Ba o powierzchni 0,0292 ha oraz jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oznaczone jako Bp o powierzchni 1,0509 ha. Łączna powierzchnia działki 1,0801 ha.
   Przeznaczenie w planie miejscowym

   Aktualnie w rejonie nieruchomości przy ul. Inflandzkiej i Kiełczowskiej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podjęty Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVI/3013/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu ”. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem „1P”.
   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P ustala się następujące przeznaczenie:
   działalność produkcyjna i budownictwo,
   usługi handlu hurtowego,
   składy i magazyny,
   usługi transportowe,
   obsługa firm,
   laboratoria i ośrodki badawcze,
   usługi rzemiosła,
   usługi finansowe,
   biura,
   j ) usługi turystyki,
   k) usługi gastronomii,
   usługi handlu detalicznego, ł) ulice wewnętrzne,
   m) zieleń urządzona,
   n) infrastruktura towarzysząca,
   o) parkingi.

   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy; nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu; możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących budynków; wysokość nowo projektowanych budynków produkcyjno-halowych mierzona od poziomu terenu do górnych krawędzi gzymsu lub okapu nie może być mniejsza niż 10 m zlokalizowanych wzdłuż terenów ulic zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KD-S, 1KD-Z; obowiązuje wyeksponowanie zabudowy wzdłuż terenu ulic zbiorczych: 3KD-Z, 2KD-Z, 5KD-S, 1KD-Z i wschodniej części granicy planu oraz zaakcentowanie stref wejściowych poprzez wprowadzenie akcentów architektonicznych, dominant lub odpowiedniego ukształtowania posadzki podłoża; w obszarze dopuszczalnego podwyższenia zabudowy wskazanym na rysunku planu ustala się minimalną wysokość nowo projektowanych budynków na 15 m licząc od poziomu terenu do najwyższego gzymsu lub okapu dachu wzdłuż terenu ulic zbiorczych: 2KD-Z, 3KD-Z, 1KD-Z, 5KD-S;

   w obszarze dopuszczalnego podwyższenia zabudowy dopuszcza się obniżenie minimalnej wysokości dla budynków produkcyjnych, magazynowych oraz związanych z wewnętrzną obsługą komunikacyjną terenu (portiernie, strażnice przejazdowe itp.);
   obowiązuje wbudowanie obiektów i urządzeń technicznych w obiekty trwale związane z gruntem.

   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

   zakaz lokalizacji jednopoziomowych garaży wolno stojących;
   zakaz lokalizacji otwartych placów składowych w pasie o szerokości 50 m od strony terenu ulic zbiorczych: 5 KD-S, 1 KD-Z, wschodniej granicy planu oraz 4 KD-Z,
   osłonięcie placów manewrowych i dostawczych obiektami kubaturowymi lub zielenią wysoką od strony terenu ulic: 3KD-Z, 2KD-Z, 5KD-S, 1KD-Z i pozostałej części wschodniej granicy planu, 4KD- Z, 6KD-W;
   obowiązek wprowadzenia zieleni na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych;
   nakaz przeznaczenia co najmniej 20 % powierzchni pod zieleń urządzoną;
   obowiązek zazielenienia parkingów terenowych,
   obowiązek wykreowania szpaleru drzew wzdłuż terenu ulic zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolem: 3KD-Z, 2KD-Z, 5KD-S, 1KD-Z i pozostałej części wschodniej granicy planu, 4KD- Z oraz terenu ulicy dojazdowej wewnętrznej: 6KD-W, w ramach zagospodarowania działki,
   dopuszczenie przeznaczenia terenu zagospodarowanego szpalerem drzew na obiekty małej architektury i nośniki reklamowe;
   obowiązek wprowadzenia pasa zieleni wysokiej wzdłuż terenu ulic: 3KD-Z, 2KD-Z, 5KD-S, 1KD- Z i pozostałej części wschodniej granicy planu, 4KD-Z oraz terenu ulicy dojazdowej wewnętrznej: 6KD-W
   od terenu ulicy zbiorczej 5KD-S, 1KD-Z oraz pozostałej części wschodniej granicy planu obowiązek zachowania co najmniej 20 % ażurowości ogrodzenia działki;
   dopuszcza się lokalizację wewnętrznych dróg dojazdowych;
   dopuszcza się lokalizację miejsc wypoczynku z małą architekturą;
   dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe.

   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: przy nowych inwestycjach oraz związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymagane jest nawiązanie gabarytami i sposobem kształtowania bryły oraz użytymi materiałami do architektury zespołu. obowiązują ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego określone w § 5 ust. 1, 2, 3, 4 niniejszej uchwały.

   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska określone w § 6 niniejszej uchwały.

   Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości § 7 niniejszej uchwały.

   Na terenie, o którym mowa w ust 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:
   obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na działkach wznoszonych obiektów;
   obowiązek zapewnienia co najmniej 25 miejsc postojowych na każde 100 osób zatrudnionych, w obrębie granicy działki inwestora; dopuszcza się możliwość obsługi terenu 1P – transportem kolejowym
   z wykorzystaniem istniejącej przy ul. Bierutowskiej bocznicy kolejowej;
   wyznacza się proponowany przebieg ulicy wewnętrznej, obsługującej teren 1P i łączącej teren ulicy zbiorczej 3 KD-Z z terenem ulicy zbiorczej 4 KD-Z.
   Najogólniej zgodnie z projektowaniem planów miejscowych jest to przeznaczenie na aktywność gospodarczą oznaczaną w planach symbolem AG.

   Na terenie działek nr 9/3 i 9/4 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone symbolem dużego trójkąta z literą A wewnątrz oraz numerem 12. Z § 5 pkt 3 treści planu wynika, że jest to stanowisko archeologiczne nr 12712/79-29 AZP, na którym wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.
   Uzyskano informację u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że jest to stanowisko archeologiczne, dla którego nie jest znana lokalizacja, a także obszar badań. Informacja o nim pochodzi z archiwów niemieckich.
   Zgodnie z § 5 pkt 1) treści planu na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabytków archeologicznych, w której warunkuje się konieczność uzyskania stanowiska właściwych służb ochrony zabytków, co do konieczności prowadzenia badań archeologicznych.
   Działki nr 10/1 i 10/2 zgodnie z rysunkiem planu objęte są strefą konserwatorską obejmującą cały obszar kompleksu dawnego zakładu Rheimeteall-Borsig A.G. Maschinenfabrik, w historycznych granicach. Ochronie podlegają na tym terenie wszystkie historyczne obiekty należące do pierwotnego kompleksu fabryki.
   Podział geodezyjny, przebieg przeznaczeń na kolejnych działkach i kształt wskazuje, że działki 1/84 i 1/85 stanowią drogi wewnętrzne dojazdowe. Zgodnie z planem jest to „ulica wewnętrzna”. Przylegają one od strony zachodniej do działki stanowiącej drogę wewnętrzną nr 1/67, a od strony wschodniej do działki 1/69 i 1/71.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]
Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

godlo_polski1Tomasz Kinastowski
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Termin:

26 lipca 2021 r. o godz. 09:30

Przedmiot licytacji:

Prawa własności spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, położonego we Wrocław, ul. Koszarowa 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00229433/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 83,40mkw. składa się z 5 pokoi, łazienki, WC, kuchni i przedpokoju

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
26 lipca 2021 r. o godz. 09:30
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, położonego we Wrocław, ul. Koszarowa 46 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00229433/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 83,40mkw. składa się z 5 pokoi, łazienki, WC, kuchni i przedpokoju oraz stanowi własność dłużnika:
Majewski Piotr,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 399 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 299 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 39 900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 46, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00229433/5 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.II. Opis nieruchomości:Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii uprzemysłowionej, w tak zwanym systemie „wielkiej płyty”. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest 4 piętrowy, podpiwniczony , z płaskim stropodachem.
   Obiekt zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Karłowice – Różanka” i oddalony jest od jego centrum o około 6 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej. Do najbliższej Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza jest około 800 m oraz Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka jest około 500 m. Najbliższe przedszkole „Dziarskie Smyki 2” jest w odległości około 500 m. Do najbliższego dużego centrum- handlowego „Carrefour Express” jest około 300 m.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Sołtysowice ok. 1,5 km. Teren na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej o małym natężeniu ruchu kołowego. Wokół budynku znajduje się urządzony teren rekreacyjny z niską zielenią i z placem zabaw dla dzieci. Znajdują się również miejsca do parkowania samochodów osobowych.
   Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego (ze względu na technologię budowy z wielkiej płyty) oceniono na 30 %.
   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 4 piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej. Na piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 2 lokale mieszkalne.

   Lokal składa się z 5 pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal może być dobrze przewietrzany.
   W pokojach mieszkalnych na podłogach jest mozaika parkietowa. W kuchni, łazience i WC oraz przedpokoju na podłogach są płytki ceramiczne. Na ścianach kuchni, WC i łazienki są również płytki ceramiczne. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem i zlewozmywak dwukomorowy emaliowany. W łazience znajduje się kabina natryskowa i umywalka na szafce.
   W WC jest sedes typu compact. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa częściowo przeszklona. Stolarka okienna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklonymi. Na oknach są rolety płócienne. Na sufitach sa panele styropianowe ozdobne.
   Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania radiatorowe żeliwne. Lokal posiada balkon o powierzchni 5,6 m2. W przedpokoju jest szafa wbudowana o powierzchni 2,2 m2.

   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,48 m):
   Pokój duży
   18,7 m2
   Pokój średni
   14,9 m2
   Pokój średni mniejszy
   9,5 m2
   Pokój mały
   9,1 m2
   Pokój najmniejszy
   7,9 m2
   Łazienka
   2,5 m2
   WC
   1,0 m2
   Kuchnia
   6,7 m2
   Przedpokój
   13,1 m2
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu
   83,4 m2.

   Zgodnie z oświadczeniem Spółdzielni w zasobach których znajduje się nieruchomość, do lokalu nr 9 przynależy pomieszczenie piwniczne (boks piwniczy) o powierzchni 3,55mkw.

   Teren na którym znajduje się nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje zatem uchwała nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” (Biuletyn Urzędowy RMW z 2018 r poz.5).
   Na rysunku „Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów” studium teren, na którym znajduje się nieruchomość, przewidziany jest pod obszary mieszkaniowe M i oznaczono go symbolem B1 jako „Karłowice”.

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]

Termin:

09 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16, położone we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 60,5 mkw. składa się z dwóch kondygnacji:
– niższy poziom składa się z aneksu kuchennego i przedpokoju (30,4mkw)
– wyższy poziom składa się z dwóch pokoi, łazienki i przedpopokoju (30,1mkw)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
09 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00
w sali nr 212 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 16, położonego we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o pow. 60,5 mkw. składa się z dwóch kondygnacji:
– niższy poziom składa się z aneksu kuchennego i przedpokoju (30,4mkw)
– wyższy poziom składa się z dwóch pokoi, łazienki i przedpopokoju (30,1mkw) i stanowi własność dłużnika:
Prządka Wiesław,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 307 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 230 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 30 700,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16 położonego we Wrocławiu, ul. Hłaski 63 dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00287406/1 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Cegiełka we Wrocławiu.

   Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie odpisu zwykłego księgi wieczystej nr WR1K/00287406/1 IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu z dnia 27.06.2017 godz. 08:45:44.

   Spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przysługuje Wiesławowi Prządka numer PESEL 64030601299 na podstawie umowy sprzedaży z dnia 25.07.2011 zawartej w kancelarii notarialnej Liliany Kaczorowskiej we Wrocławiu.

   II. Opis nieruchomości:

   Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w luźniej zabudowie osiedlowej. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi. Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek wielorodzinny, podpiwniczony , ze stromym dachem, VI kondygnacyjny.
   Budynek zlokalizowany jest w strefie pośredniej miasta na osiedlu „Muchobór Wielki” i oddalony jest od jego centrum o około 8 km. Znajduje się on w strefie średnio wysokiej zabudowy mieszkaniowej.
   Odległość od najbliższej stacji PKP Wrocław Zachodni około 1,0 km. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej jest w odległości ok. 500 m. Najbliższa szkoła podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka znajduje się w odległości około 0,6 km , a Gimnazjum nr 31 im. Czesława Miłosza znajduje się w odległości około 1,8 km. Najbliższy duży obiekt handlowy Biedronka znajduje się w odległości około 0,5 km. Najbliższe Przedszkole „Muchoborek” jest w odległości 0,6 km.
   Teren, na którym znajduje się nieruchomość, jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, cieplną, elektryczną i telefoniczną.
   W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy lokalnej osiedlowej o małym natężeniu ruchu kołowego.
   Szacuję poziom hałasu w miejscu lokalizacji budynku na niski. Innych czynników środowiskowych wpływających na wycenę w trakcie wizji nie stwierdzono.
   Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Szacuję trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 20 %.

   Lokal mieszkalny dwupoziomowy, samodzielny położony na III piętrze (niższy poziom) i IV piętrze (wyższy poziom) budynku. Wejście do lokalu na 3 piętrze bezpośrednio z klatki schodowej.
   Na 3 piętrze przy przedmiotowej klatce schodowej znajdują się 4 lokale mieszkalne.
   Lokal na niższym poziomie składa się z salonu z aneksem kuchennym i przedpokoju. Na wyższym poziomie znajdują się 2 pokoje mieszkalne – sypialnie, łazienka i przedpokój. Komunikacja wewnątrz lokalu średnia ze względu na dwupoziomowy układ komunikacji w lokalu.
   Powierzchnie pomieszczeń na wyższym poziomie małe. Łazienka doświetlona jest światłem sztucznym. Lokal nie może być dobrze przewietrzany.

   W pokojach, przedpokoju wyższego poziomu i salonie na podłodze jest mozaika parkietowa.
   W aneksie kuchennym i w łazience są płytki ceramiczne. Na ścianach łazienki są również płytki ceramiczne.
   Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym i zlewozmywak jednokomorowy metalowy. W łazience znajduje się wanna, sedes typu compact, umywalka wspornikowa i grzejnik drabinkowy centralnego ogrzewania. Stolarka drzwiowa drewniana kasetonowa przeszklona.
   Na niższym poziomie pomieszczenia nie są oddzielone drzwiami (t. zw. układ jednoprzestrzenny). Stolarka okienna pcv, zespolona, podwójnie szklona. W salonie są dwa okna typu „portfenetr”.
   Nie ma balkonu. W pokoju na wyższym poziomie jest okno połaciowe.
   W przedpokoju niższego poziomu jest szafa wbudowana o powierzchni 0,85 m2. W pokojach wyższego poziomu są częściowo sufity nachylone (połacie dachowe).
   Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, gazową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z sieci miejskiej . Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe stalowe nowego typu (Purmo).
   Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni około 2,0 m2.

   Powierzchnia użytkowa lokalu

   Dla części pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m przyjęto pomniejszoną powierzchnię (50 % powierzchni), a do wysokości 1,4 m powierzchnię pominięto, zgodnie z polską normą PN-70/B-02365. W nawiasach podano powierzchnie w poziomie podłogi.
   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące:
   Niższy poziom (wysokość 2,57 m):
   Salon z aneksem kuchennym 21,8 m2
   Przedpokój 8,6 m2
   Razem 30,4 m2

   Wyższy poziom (wysokość 2,59 m):

   Pokój duży
   (13,1 m2)
   10,8 m2
   Pokój mały
   (9,5 m2)
   8,4 m2
   Łazienka

   3,5 m2
   Przedpokój

   4,0 m2
   Razem
   (30,1 m2)
   26,7 m2
   Razem powierzchnia
   użytkowa lokalu (60,5 m2)
   57,1 m2

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]

Termin:

09 września 2021 r. o godz. 12:00

Przedmiot licytacji:

Lokal mieszkalny nr 38 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu, ul. Poleska 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 50,3 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Tomasz Kinastowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
09 września 2021 r. o godz. 12:00
w sali nr 205 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 38 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu, ul. Poleska 43 dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni 50,3 mkw. składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska. Nieruchomość stanowi własność dłużnika:
Balawender Małgorzata,
Balawender Krzysztof,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 321 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 240 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O/Wrocław lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w sądzie na 3 dni przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

  1. I. Oznaczenie nieruchomości:Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 38 stanowiący odrębną nieruchomość położony we Wrocławiu ul. Poleska 43, dla którego Księgę Wieczystą nr WR1K/00191265/0 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków  we Wrocławiu.
   Z prawem własności w/w nieruchomości związany jest udział 33/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

   II. Opis nieruchomości:

   Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, zlokalizowany jest w średnio wysokiej zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to zabudowa osiedlowa. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowionymi Obiekt jest średniego standardu wykończenia. Budynek jest podpiwniczony 7 – piętrowy (8 kondygnacji). Budynek zlokalizowany jest w strefie peryferyjnej miasta na osiedlu „Psie Pole Wschód” i oddalony jest od centrum Wrocławia o ok. 8 km. W sąsiedztwie budynku nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy osiedlowej dochodzącej do ulicy dojazdowej lokalnej (KDL), o małym natężeniu ruchu kołowego. W pobliżu budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów osobowych.
   Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej autobusowej znajduje się w odległości ok. 300 m. Odległość od najbliższej stacji kolejowej PKP Wrocław Psie Pole ok. 0,8 km. W odległości około 250 m znajduje się większe centrum handlowe Hala Targowa „Blaszak” oraz „Netto”. Nieruchomość położona jest w obwodzie nr 10 Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego Szkoła jest w odległości około 450 m. W odległości około 6 km od budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr II. Przedszkole publiczne nr 130 im. Bolka i Lolka jest odległości około 500 m.
   Teren, na którym stoi budynek uzbrojony jest w następujące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną, elektryczną, gazową oraz kanalizacji deszczowej.
   Budynek jest w średnim stanie technicznym. Szacuje się trwałość budynku na 120 lat. Stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego oceniono na 10 %.

   Lokal mieszkalny jednopoziomowy, samodzielny położony na 4-tym piętrze budynku. Wejście do lokalu bezpośrednio z klatki schodowej lub windy. Na piętrze znajduje się 10 lokali mieszkalnych (w układzie korytarzowym).
   Lokal składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki i przedpokoju. Komunikacja wewnątrz lokalu dobra. Lokal nie może być dobrze przewietrzany. Na podłogach w pokojach mieszkalnych są panele podłogowe. W przedpokoju, kuchni i łazience na podłogach są płytki ceramiczne. W łazience na ścianach są płytki ceramiczne , a w kuchni pas płytek.
   W lokalu mieszkalnym znajdują się okna PCV z szybami zespolonymi podwójnie szklone. Drzwi drewniane płycinowe.
   W kuchni jest kuchenka elektryczna z płytą grzewczą indukcyjną, z odrębnym piekarnikiem oraz zlewozmywak dwukomorowy metalowy. W łazience jest umywalka na szafce, sedes compact, wanna oraz grzejnik drabinkowy.
   Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną oraz elektryczną. Ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej. Grzejniki centralnego ogrzewania stalowe płytowe typu PURMO. W przedpokoju jest szafa wbudowana
   o powierzchni 1,0 m2.
   Lokal posiada balkon o powierzchni 4,5 m2. Do lokalu nie przynależy komórka lokatorska.

   Powierzchnia użytkowa lokalu:

   Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń są następujące (wysokość 2,60m);
   Pokój mieszkalny duży 17,1m2
   Pokój mieszkalny mały 13,0m2
   Kuchnia 8,8m2
   Łazienka 4,4m2
   Przedpokój 7,0m2
   Razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 50,3 m2

Menu Skontaktuj się z nami Linki zewnętrzne
Strona główna Licytacje Wnioski Kontakt pl. Legionów 17/4 50-047 Wrocław tel.: 71-343-33-55 , 71-344-75-79, fax wew. 19 email: wroclaw3@komornik.pl www.komornik.pl www.izba-komornicza.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column]

[/vc_row]